Provincie Friesland

22 mei 2002, 17.00 uur: Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 292 5429 e-mail: c.venema@sis.fryslan.nl Hoofdpunten:-Definitief ontwerp brug Stroobos.
Gezien de slechte staat van de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos dient deze op korte termijn te worden vervangen. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de financiering van een nieuwe brug maar de formele schriftelijke toezegging laat nog op zich wachten. Het definitieve ontwerp van de brug is inmiddels gereed en er moet nu een bestek worden opgemaakt. Omdat de financiële middel van het Rijk nog niet beschikbaar zijn wordt nu aan Provinciale Staten voorgesteld om de voorbereidingskosten van het bestek voor te schieten. Die kosten zullen later worden verrekend met de subsidiebeschikking van het Rijk.

-Aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend. In het statenvoorstel wordt verslag gedaan van de resultaten van de prijsvraag die was uitgeschreven met als doel het verkrijgen van een aantal voorontwerpen voor de drie aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend die deel uitmaken van het Friese Merenproject. In het statenvoorstel wordt verder gevraagd om besluiten te nemen over de vervolgstappen, de aangepaste voorontwerpen, een nadere uitwerking van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). en over het verstrekken van een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen.
-Verkeersveiligheid: Provinciale notitie gedragsbeïnvloeding en Werkplan ROF.
De Provinciale notitie gedragsbeïnvloeding is een - door Gedeputeerde Staten vastgestelde - aanvullende uitvoeringsnotitie van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). De notitie wordt samen met het nieuwe werkplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân ( ROF) aan de commissie ter bespreking voorgelegd.
- N 359 Workum: toetsing inspraakrijpheid aanpassen kruispunten en aanleg parallelweg.
Het afgelopen jaar is in overleg met de gemeente Nijefurd een plan ontwikkeld voor de te treffen maatregelen op de kruispunten N359-Workum-centrum/NS station en N 395 noord. Verder is er overleg geweest over de aanleg van een parallelweg tussen beide kruispunten. Aan de commissie wordt gevraagd de plannen inspraakrijp te verklaren.
-Bestuursopdracht herziening PVVP.
Omdat de provinciale en regionale verkeers- en vervoersplannen binnen anderhalf jaar na het van kracht worden van deel B van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan dienen te zijn herzien is in opdracht van Gedeputeerde Staten een bestuursopdracht samengesteld voor het herzien van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Fryslân. Aan de commissie wordt gevraagd hierover te adviseren.
-Uitvoeringsnotitie PVVP.
De uitvoeringsnotitie Provinciaal Verkeers en Vervoerplan (PVVP) is een jaarlijks terugkerend overzicht van de geplande stappen ter uitvoering van het PVVP. Het is tevens bedoeld als kader voor beslissingen over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het PVVP. De commissie wordt gevraagd te adviseren over de uitvoeringsnotitie.

-Rapportage IMH-onderzoek "Toezicht op saneringen in eigen beheer". Door de Inspectie Milieuhygiëne is in 2001 een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop door de bevoegde gezagen op grond van de Wet bodembescherming het toezicht op saneringen in eigen beheer is uitgeoefend. Naar aanleiding van de deelrapportage die betrekking heeft op Fryslân heeft Gedeputeerde Staten een reactie opgesteld. Het deelrapport en de reactie van GS worden nu aan de commissie ter bespreking voorgelegd. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribuneTijdens vergaderingen van Statencommissies krijgt u de gelegenheid om - hooguit 5 minuten - op een agendapunt in te spreken. Een verzoek hiertoe kunt u voor het begin van de vergadering schriftelijk indienen bij de voorzitter van de commissie. Geeft u hierbij aan op welke punten u in wilt spreken. Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage in: het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 292 55 24. U kunt de stukken ook op deze website bekijken.
Wenst u een bericht van ons, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op het internet? Geef uw e-mailadres dan door via provincie@fryslan.nl. 16 mei 2002
Laatste wijziging: 15-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Vergadering Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland '
Lees ook