Gemeente Wageningen

rondje Vergadering Veluwecommissie, U bent welkom

Hoe ziet de toekomst van de Veluwe er uit?
Wie gaat wat doen en wanneer?
Daarvoor staat de Veluwecommissie centraal. Deze commissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks bestuur van de provincie. Zij moet GS daarover adviseren. Dit gebeurt via een verdere uitwerking van het beleidsplan Veluwe 2010 en door het opstellen van een reconstructieplan voor het gebied. Alles is er op gericht om een goede kwaliteitsimpuls tot stand te brengen.

De bijeenkomsten van de Veluwecommissie zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom!

De Veluwecommissie vergadert eenmaal per 6 weken. Het vergaderschema, de agenda en de te behandelen stukken kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de provinciale website
(www.gelderland.nl/veluwecommissie/).

De eerstvolgende vergadering van de Veluwecommissie is op 27 september 2001 in de raadzaal van het gemeentehuis van Apeldoorn (Marktplein 1). Vanaf 9.30 uur kunt u de vergadering bijwonen. De agenda luidt als volgt:


* Opening en mededelingen

* Verslag van de vergadering van 14 juni 2001
* Ingekomen en verzonden stukken

* Kennismaking Adviescollege Grenzenloze Veluwe
* Financiën en selectiecriteria projecten Veluwe 2010
* Ontwikkelingsplan voor de Veluwe in het kader van Leader+
* Eerste concept gebiedsvisie/startnotitie MER reconstructie Veluwe
* Toelichting op de natuurgebiedplannen op de Veluwe
* Vergaderschema 2002

* Stukken ter kennisname

* Rondvraag

* Sluiting

Het werkgebied van de Veluwecommissie wordt in het noorden begrensd door de Randmeerkust, in het oosten en zuiden door de IJssel en Nederrijn en de grens van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) in het westen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Veluwecommissie Wageningen '
Lees ook