Nieuws Gemeente Groningen

Vergaderingen Gemeentebestuur


* Gemeenteraad

* Raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW)
* Raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ)
* Raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC)
* Raadscommissie Economische zaken, Martinihal en Verkeer (EMV)
* Raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS)
* Raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB)

* Raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
* Gemeenteraad

De agenda's voor de vergaderingen worden minstens tien dagen van tevoren vastgesteld. Zodra ze bekend zijn worden ze ook hier geplaatst.

Agenda's en stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen, telefoon (050) 367 70 00.


Gemeenteraad
Datum: woensdag, 29 maart 2000
Tijd: 16.30 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:
Benoemingen
Voorstel inzake benoeming vervangende leden Ouderenraad. (Nr. 225.)
Conformstukken
a. Voorstel inzake aanpassing lokale arbeidsvoorwaarden aan arbeidsvoorwaardenakkoord 1999-2000 (aangepaste versie). (Nr. 239.)
b. Voorstel inzake wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (hoofdstuk 7 betreffende ziekte en arbeidsongeschiktheid). (Nr. 240.)
c. Voorstel inzake uitbreiding en onderhoud voor de Mytylschool 'Prins Johan Friso' alsmede onderhoud voor het Zernikecollege te Haren. (Nr. 241.)
d. Voorstel inzake huisvestingsvoorzieningen onderwijs spoedprocedure Heerdstee, Nassauschool en Dom Helder Camaraschool. (Nr. 253.) e. Voorstel inzake bioscoopcomplex Poelestraat: opwaardering tot 'Arthouse'. (Nr. 242.)
f. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit 'Oude Roodehaansterweg/Rijksweg A7 en Energieweg'. (Nr. 246.) g. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Esperantostraat. (Nr. 248.) h. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit 'Binnenstad eerste schil'. (Nr. 256.)
i. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit 'Rijksweg 150-160'. (Nr. 257.)
j. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit AZG-Noordpunt (voorzieningengebouw AZG-RuG). (Nr. 258.)
k. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Rabenhaupt. (Nr. 261.)
l. Voorstel inzake restauratie/verbetering 105 woningen Bernouilliplein e.o. (Nr. 251.)
m. Voorstel inzake woonomgevingsplan Radiumstraat (Vinkhuizen buurt 5). (Nr. 236.)
n. Voorstel inzake woonomgevingsplan Zandsteenlaan (Vinkhuizen buurt 6). (Nr. 264.)
o. Voorstel inzake parkzone 'Paddepoel/Selwerd'. (Nr. 255.) p. Voorstel inzake spoorverdubbeling Groningen-Noord/Sauwerd. (Nr. 247.)
q. Voorstel inzake Algemeen Delegatiebesluit 2000. (Nr. 252.) Discussiestukken

1. Initiatiefvoorstel van de D66-fractie 'Luisteren naar het milieu'. a. Preadvies op het initiatiefvoorstel van de D66-fractie 'Luisteren naar het milieu'. (Nr. 244.) 2. Initiatiefvoorstel van de GroenLinks-fractie inzake Stadsvogels. (Nr. 245.)
a. Preadvies op initiatiefvoorstel GroenLinks-fractie inzake Stadsvogels. (Nr. 245.)
3. Voorstel inzake evaluatie van het hoofdstuk Beter Beheer, handboek Ruimte voor Ruimte. (Nr. 234.)
4. Voorstel inzake doorlichting reserves en voorzieningen gemeente Groningen. (Nr. 249.)
5. Voorstel inzake voortgangsnotitie CiBoGa en aanvraag aanvullend krediet. (Nr. 243.)

Raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW) Datum: woensdag, 5 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Jaarverslag 1999 van de commissie Bezwaarschriften sociale zaken en werk, kamer I + Collegestandpunt n.a.v. jaarverslag 1999
* Vijfde kwartaalrapportage over het Verbeterplan
* Klanttevredenheidsonderzoek SOZAWE

* Initiatiefvoorstel SP inzake 'Samenlevenprijs/Stadjersprijs' + preadvies van het college

* Herziene begroting 2000 DSW Stadspark

Raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ) Datum: donderdag, 6 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Vervolg aanpak binnenterreinen en toegangspaden Noord-West jaarschijf 1999 (conformstuk)

* Gewijzigde begroting MD 2000

* Beleidsvisie Integraal Stedelijk Waterbeheer
* Sanering verontreinigd slib uit de stadsgrachten en kanalen
* Actualisatie nota bodem en stand van zaken Fonds bodemsanering
* Stand van zaken inventarisatie Monumentale bomen/ Bladgoud
* Evenementen op de Grote Markt/ Vismarkt en de koopzondagwarenmarkt
Raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC) Datum: dinsdag, 11 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Economische zaken, Martinihal en Verkeer (EMV) Datum: woensdag, 12 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) Datum: donderdag, 13 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB)
Datum: woensdag, 19 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Datum: donderdag, 20 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Gemeenteraad
Datum: woensdag, 26 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Vergaderingen commissies gemeente Groningen '
Lees ook