VL-Vergader Content https://www.denhelder.nl/gemeente/vl/vc/vc-verg.html

woensdag

21 januari 20.00 uur Financiën en grondbedrijf

De leden van deze commissie vergaderen over drie begrotingswijzigingen van dit jaar. Het betreft het tijdelijk inhuren van personeel voor het platform POPD2 (inzake bezuinigingen bij de marine), het invoeren van een pc-coördinator bij de Milieudienst en het verstrekken van een krediet voor de aanschaf van een bedrijfsauto voor de brandweer. Daarnaast buigen de leden zich over de nota ‘De gemeente als bank?’. Dit gaat over de vraag hoe de gemeente omgaat met aanvragen voor geldleningen. Ook spreken de leden over enkele leningen van zwembad De Schots en over het overnemen van een geldlening van de stichting SAVO. Verder bespreken de leden de tussenrapportage van de gemeente en de euro en de rekeningen 1997 en begrotingen 1999 van het Gewest Kop van Noord-Holland. Tot slot komt de liquiditeitspositie van de gemeente per 1 december 1998 aan de orde en buigen de leden zich over de mededeling van Gedeputeerde Staten over het financiële toezicht in 1999. Dit betekent dat de gemeente vooraf geen goedkeuring van de provincie nodig heeft voor uitgaven die de gemeente doet.

20.00 uur Adviescommissie Allochtonenbeleid

De leden van deze commissie maken kennis met leden van de regionale politie (onder voorbehoud). Daarnaast bespreken zij de voortgang van het project Onderwijs in Allochtone Levende Talen, waarvoor op 9 februari een voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis. Volgende week hierover meer op de Voorlichtingspagina. Tot slot buigen de leden zich over het vergaderrooster en over het werkplan voor dit jaar.

dinsdag 26 januari

16.00 uur Adviesraad voor de sport

19.30 uur Jongerenadviesraad

De Jongerenadviesraad bespreekt eerst de stand van zaken van een aantal lopende projecten zoals het project zero, project fietsenstalling, het project de Jongerenadviesraad op Internet, het activiteitensaldo en een advies aan Triton. Daarnaast buigen de jongeren zich over het concept-ontwikkeling sportparken, de evaluatie over het trainingsweekend, de hangplekken, de situatie van de jeugd in Julianadorp, de tarieven van printen en kopiëren in de bilbiotheek en tot slot de naam ‘Postbrug’.

woensdag 27 januari 20.00 uur gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad behandelt een aantal voorbereidingsbesluiten om bestemmingsplannen te kunnen aanpassen. Ook het voorstel tot ondertekening van de intentieverklaring voor de voorgenomen veranderingen in de Helderse veldvoetbalsport staat op de agenda van de raad, evenals de beleidsnota "de gemeente als Bank?", een voorstel over geldleningen van de gemeente aan diverse instanties in Den Helder.

De raadsleden besluiten woensdag ook over het verstrekken van een hypothecaire geldlening van 1.475.000 euro (3.250.000 gulden) aan de stichting Zweminrichting Den Helder.

Een aantal bespreekpunten staan nog onder voorbehoud op de agenda, omdat het college van burgemeester en wethouders bij het samenstellen van dit bericht hierover nog niet besloten heeft. Het gaat om een initiatiefvoorstel van D66 over de communicatie tussen gemeentebestuur en belangenorganisaties, een voorstel om HTC een gemeentegarantie te geven en om de aankoop van gronden aan de Van Foreestweg.

©SDRN last update: 19-01-99

Deel: ' Vergaderingen gemeente Den Helder '
Lees ook