Gemeente Papendrecht

Laatste update: 02.10.2001 Vergaderingen
Dinsdag 9 oktober opent de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, en onderwijs de rij oktobervergaderingen. Woensdag 10 oktober volgt de commissie Financiën, sociale zaken en milieu, donderdag 11 oktober de commissie Openbare werken, welzijn en cultuur en maandag 15 oktober de commissie Algemene, bestuurlijke en economische aangelegenheden. Donderdag 25 oktober ten slotte vergadert de gemeenteraad. Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis. Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur, de raadsvegaderingen beginnen altijd om 19.30 uur.

De voorlopige agenda van de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en onderwijs van dinsdag 9 oktober vermeld onder meer een voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van f 700.000,- voor het project Oosterbreedte ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs, een voorstel tot aankoop van de opstal (opslagruimte) met bijbehorende grond achter Oude Veer 5 en 7 te Papendrecht, een voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het perceel in eigendom bij scheepswerf Slob b.v. gelegen aan de Scheepvaartweg 11 in het industrieterrein Oosteind en een voorstel tot het aangaan van een generieke achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) t.b.v. leningen van toegelaten instellingen. Bij de behandeling van de begroting 2001 en de meerjarenbegroting 2002-2004 komen aan de orde de beleidstaken van portefeuillehouder W.E. de Koning-Pierens: 41 basisonderwijs, 43 onderwijs, 44 volwasseneneducatie, 57 sociaal-cultureel werk (gedeeltelijk inzake gebouwen e.d.), 66 kinderopvang, 67 jeugd, 81 ruimtelijke ordening, 82 stads- en dorpsvernieuwing, 83 volkshuisvesting, 84 eigendommen en 85 grondexploitatie.

Op de conceptagenda van de vergadering van de commissie Financiën, sociale zaken en milieu,van woensdag 10 oktober staan onder meer het rapport duurzame energie in Papendrecht en de begroting 2002 en meerjarenbegroting 2003 - 2005. Bij het laatstgenoemde punt komen aan de orde de beleidstaken van portefeuillehouder drs. F.G. de Jong (91: Financiën, 92: Belastingen en rechten, 93: Algemene baten en lasten, 94: Saldo kostenplaats) en dhr. A. Vogel (61: Inkomensvoorzieningen, 62: Werkgelegenheidsinitiatieven, 63: Maatschappelijke begeleiding en advies, 64: Ouderen, 68: Minderhedenbeleid, 69: Voorziening gehandicapten, 71: Afvalinzameling, 73: Milieu, 75: Volksgezondheid. Tot slot staat op de agenda een voorstel tot vaststelling van het beleidsverslag 2000 inzake Abw, Ioaw en Ioaz.

De agenda's, de bijbehorende toelichtingen en de hierop betrekking hebbende stukken kunnen zoals gebruikelijk in de dagen voor de vergaderingen tijdens de kantooruren worden ingezien op de burgerleestafel van het raadhuis, Markt 22.

Deel: ' Vergaderingen gemeente Papendrecht '
Lees ook