Gemeente Zwijndrecht

27 september 2001


*

Openbare vergadering Drechtstedenbestuur
Van 9.30-11.00 uur in het gemeentehuis
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

de startnotitie Visie detailhandel en horeca, de startnotitie onderzoek vrijetijdsbesteding, het strategisch communicatieplan en Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Als u gebruik wilt maken van de gelegenheid om in te spreken, dient u dit tenminste 24 uur voor de vergadering te melden bij de heer P.B. van Tijn van het Bureau Drechtsteden, tel. (078) 648 06 00. U kunt ook bij hem terecht met vragen over de agenda van de vergadering. De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren van 9.00 - 17.00 uur ter inzage op het

Bureau Drechtsteden
Weizigtweg 33
Dordrecht.


*

Openbare raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Rondvraag publiek, aanwijzen raadsleden in regionale organen in verband met a.s. vacature raadslid Krom, strategisch economisch profiel, aanvraag voorbereidingskrediet t.b.v. locatie De Poort, aankoop Lindelaan 38a, 38 en 28, verkrijgende verjaring Burgemeester de Bruïnelaan 102, jaarrekening 2000 Strategisch plan 2002-2005 Drechtwerk, legestarieven nieuwe generatie reisdocumenten per 1 oktober 2001, vaststelling beleids- en verantwoordingsverslag over het jaar 2000 van Abw, IOAW,IOAZ, spoedprocedure De Steenen Kamer, Stenenkamer 34, wijziging subsidieverordening Godsdienstonderwijs en Humanistisch vormingsonderwijs openbare basisscholen, verordening leerlingenvervoer, notities voor- en vroegschoolse educaties, kadernota kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, vaststelling van de samenvatting Structuurvisie Noordoevers, voortgangsnotitie uitwerking visie stadscentrum/verzoek om aanvullend voorbereidingskrediet, vijfde nota Ruimtelijke ordening, Plan van Aanpak Spoorzone 2e fase, voorstel tot het instemmen met het principebesluit tot inbreng van het project Noordoevers bij de Regionale Ontwikkelingsmij Drechtsteden (Rom-D), voorbereidingsbesluit Rietbaan, voorbereidingsbesluit Onderdijkserijweg en omgeving, parkeerregulering fase 5 gebied ten noorden van de Beneluxlaan, parkeerregulering en de euro, afscheid raadslid de heer P.Krom.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderingen gemeente Zwijndrecht '
Lees ook