Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Grondgebied

Op dinsdag 11 februari vergadert de commissie Grondgebied in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Planschadeverzoek Klaproos 33.

-Planschadeverzoek Klaproos 46.

-Planschadeverzoek Grondmolen 13.

-Planschadeverzoek Gebroken Meeldijk 3.

-Afsluiting Middeldijk.

De griffier van deze raadscommissie is de heer C. de Kreek, (0180) 698 343.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de griffier van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Sloopaanvraag

Bij de afdeling Bouwen en Milieu is de volgende aanvraag ingediend:


-1^e Barendrechtseweg 135 (SA 2003-003), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (27-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 41 ( SA 2003-004), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur ( 27-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 43 (SA 2003-009), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (28-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 45 (SA 2003-005),voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (27-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 47 (SA 2003-008), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (28-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 49 (SA 2003-006), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (27-01-2003)

-1^e Barendrechtseweg 51 ( SA 2003-007), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (28-01-2003)

De sloopaanvraag is ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Bouwaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:


-Avenue Carnisse 35 (BL 2003-019), voor het plaatsen van een pui (28-01-2003);

-Carnisseweg 53 (BR 2003-029), voor het vergroten van de woning (31-01-2003);

-Chopinstraat 43 (BL 2003-025), voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel (31-01-2003);

-Van Doesburgveld 16 (BL 2003-027), voor het vergroten van woning aan de achterzijde (31-01-2003)

-Van Doesburgveld 33 (BL 2003-028), voor het gedeeltijk vergroten van de aanbouw (31-01-2003)

-Dordtsestraat 66 ( BL 2003-017), voor het plaatsen van een serre (28-01-2003)

-Arent Maertensvliet 38 (BL 2003-021), voor het plaatsen van een openhaard (28-01-2003)

-Marjoleinstraat 43 (BL 2003-014), voor het plaatsen van drie balkons aan het woonzorgcentrum (27-01-2003)

-Prins Mauritsstraat 2 (BR 2003-030), voor het vergroten van de woning aan de achterzijde (31-01-2003)

-Middeldijkerplein ( BR 2003-032), voor het plaatsen van een tijdelijke ketel (31-01-2003)

-Molenleede (Kavel 8) (BL 2003-024), voor het plaatsen van een woonhuis met aanbouw ( 28-01-2003)

-Mozartstraat 32 (BR 2003-031), voor het gedeeltelijk vergroten van de woning (31-01-2003)

-Riedergaarde 16 ( BL 2003-018), voor het plaatsen van een afvoer voor een gashaard (28-01-2003)

-Stationsweg 134 (BR 2003-023), voor het oprichten van een hobbykas (28-01-2003)

-Talmaweg 24 ( BL 2003-022), voor het plaatsen van een dakkapel (28-01-2003)

-Thurleede 5 ( BL 2003-020), voor het plaatsen van een dakkapel (28-01-2003)

-Veluwemeer 18 (BL 2003-015), voor het plaatsen van dakkapel (27-01-2003)

-Walmolen 3 (BL 2003-026), voor het plaatsen van een dakkapel (31-01-2003)

-Wilhelminastraat 47 ( BL 2003-016), voor het vergroten van de zolder (28-01-2003)

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Inspraak op "uitwerkingsplan I" van het bestemmingsplan Bijdorp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het uitwerkingsplan I van het bestemmingsplan Bijdorp met ingang van vrijdag 7 februari 2003 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Tijdens de inzagentermijn kan ieder schriftelijk een reactie indienen het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Diegenen die tijdig een inspraakreactie hebben ingediend zullen tevens in de gelegenheid worden gesteld om die reactie nader mondeling toe te lichten.

Het uitwerkingsplan ziet toe op de uitwerking van het bepaalde in artikel 4 van het bestemmingsplan Bijdorp. Nadere informatie over de inhoud van het plan en de te doorlopen procedure kan worden verkregen bij mw. D.G. Verwaard, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, (0180)-698 325.

Goedgekeurd tweede uitwerkingsplan "Bedrijvenpark Cornelisland"

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van vrijdag 7 februari tot en met donderdag 20 maart 2003, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland goedgekeurde tweede uitwerkingsplan "Bedrijvenpark Cornelisland".

Het tweede uitwerkingsplan kan worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Tijdens de bovengenoemde periode kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het uitwerkingsplan slechts beroep worden ingesteld door de belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich met de bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te wenden.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn bedraagt ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zes weken en vangt aan met ingang van de dag van terinzagelegging van het besluit.

Indien gedurende de beroepstermijn, naast het indienen van beroep, tevens bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan (artikel 56b, lid 1, van de WRO, artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Awb) treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Goedkeuring bestemmingsplan "Riederhoek"

Op 29 januari hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan "Riederhoek" bekend gemaakt. Met ingang van vrijdag 7 februari 2003 ligt, voor een periode van zes weken, het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat).

Gedurende bovengenoemde periode kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld door:


-degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft gewend of;

-een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te wenden.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Daarbij zijn griffierechten verschuldigd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn, tenzij gedurende deze beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voornemen tot verlening ontheffing APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft een aanvraag voor ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen van de Combinatie Dive-Under Barendrecht.

De aanvraag is gedaan voor het uitvoeren van werkzaamheden in de periode van zaterdag 22 februari 01:00 uur tot zondag 23 februari 05:00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het boren van 8 Franki-palen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen de Dierensteinweg en de A15 ter plaatse van het bestaande spoor.

Het uitvoeren van de werkzaamheden in het weekend en in de nachtperiode is noodzakelijk omdat deze niet anders dan tijdens een buitendienststelling kunnen plaatsvinden. Uit berekeningen blijkt dat de geluidsnormen uit de circulaire bouwlawaai niet worden overschreden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is voornemens hierop ontheffing te verlenen.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en / of schriftelijk kenbaar maken bij dhr. J.H. Mooij van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door dhr. J.H. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft van de Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. een aanvraag binnen gekregen voor het verlenen van ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De ontheffing is aangevraagd voor de heiwerkzaamheden van week 9 tot en met week 13 van dit jaar. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden (7:00 - 19:00 uur op doordeweekse dagen). De werkzaamheden worden uitgevoerd ten westen van de spoortunnel en zijn vergelijkbaar met de heiwerkzaamheden die eerder op dezelfde plek zijn uitgevoerd.

Afhankelijk van de positie van de heistelling worden de geluidsnormen zoals gesteld in de van toepassing zijnde Circulaire Bouwlawaai af en toe licht overschreden met maximaal 1 dB.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en / of schriftelijk kenbaar bij dhr. J. Mooij van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door dhr. J. Mooij, tel. (0180) 698 454.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Do. 06-02 Howard Komproe Dus Dat ... cabaret
Vr. 07-02 Jon van Eerd, Inge Ipenburg e.a. Tel uit je winst klucht Za. 08-02 Montezuma's Revenge Hit's again!! muziek Zo. 09-02 Jeugd Musical Amsterdam De Tovenaar van Oz jeugdtheater/14.00 uur
Vr. 14-02/15-02 Purper Extra Editie cabaret
Wo. 19-02 Theater Terra Kikker jeugdtheater/14.00 uur

UITVERKOCHT

Do. 20-02 Maarten van Roozendaal & Tijdelijk tekort aan cabaret/muziek, Egon Kracht chronisch geluk
Vr. 21-02 Arie en Silvester Rammen cabaret/UITVERKOCHT Za. 22-02 Jules, Niels en Vincent Croiset Dood van een toneelhandelsreiziger

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 12-02 Ja Zuster Nee Zuster alle leeftijden 20.15 uur Wo. 19-02 Road to Perdition v.a. 16 jaar 20.15 uur Wo. 26-02/05-03 De Tweeling v.a. 12 jaar 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben vastgesteld:

Besluit 2002-33

Dorpsstraat


-instellen parkeerschijfzone op het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de huisnrs. 118 en 126 en een parkeerverbod conform tekeningnummer CW-13-21.

In verband met de grondsanering van garage de Boom en daaruit voortvloeiend het oprichten van een noodwinkel op de parkeerplaats zijn er 5 parkeerplaatsen aangelegd op het terrein, waar garage de Boom heeft gestaan. Om de bereikbaarheid van de winkels op dit gedeelte van de Dorpsstraat te verbeteren en omdat de beschikbare parkeerplaatsen regelmatig door langparkeerders worden ingenomen, wordt voorgesteld om een parkeerschijfzone in te stellen op de 5 nieuwe parkeerplaatsen. Deze regeling wordt ingesteld middels het plaatsen van borden E 10 (max. 1 ½ uur). Op de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 120 wordt de maximale parkeertijd op een ½ uur vastgesteld, omdat er behoefte bestaat aan een parkeerplaats met korte parkeertijd. Tevens zal er een onderbroken gele streep worden aangebracht (verboden te parkeren), conform tekening CW-13-21.

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met

20 maart 2003 bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het verkeersbesluit 2002-33, tekeningnummer CW-13-21 ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bureau Communicatie B003.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


- Koedood nabij nummer 36 en 40 7 Salix (wilg), 3 Populus (populier), houtopstand 1300 m2

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, (0180) 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur, zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Sportgala Barendrecht: Tip de jury!

Het jaarlijkse Barendrechtse sportgala is dit jaar op vrijdagavond 14 maart 2003 in de accommodatie van Voetbalvereniging Smitshoek. Tijdens deze avond worden sporters in zeven categorieën gehuldigd. Deze categorieën zijn: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportbestuurder, Meest belovende sporter, Senioren sporter en Sportvrijwilliger. De verkiezing heeft betrekking op het seizoen 2001/2002.

De voordracht van de in de diverse categorieën te huldigen kandidaten zal aan het College van Burgemeester en Wethouders worden gedaan door een jury, zoals deze tijdens de jongste Algemene Ledenvergadering van Sportstichting `Barendrecht' is geformeerd. Ook u kunt als vertegenwoordiger van een vereniging of gewoon als bewoner de jury tippen. Deze opgaven dienen uiterlijk 10 februari schriftelijk -dan wel per e-mail- te worden gedaan aan:

Sportstichting `Barendrecht'
Voorzitter: P. Bruinzeel
Serenadelaan 101
2992 GT Barendrecht
Tel. 0180-616451 / 621311
E-mail: peter@bruinzeel.nl

Voorwaarde tot acceptatie van een genomineerde is, dat hij dan wel zij lid is van een in Barendrecht gevestigde sportvereniging, dan wel binnen de Gemeente Barendrecht woonachtig is.

Huldiging jeugdkampioenen

Het gemeentebestuur huldigt op maandag 17 maart 2003 van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur traditiegetrouw de jeugdkampioenen van het seizoen 2001/2002 onder de 14 jaar. De huldiging vindt plaats in theater het Kruispunt te Barendrecht.

Indien uw sportvereniging kampioenen tot 14 jaar aan wil dragen kunt u deze tot uiterlijk 10 februari 2003 schriftelijk -dan wel per e-mail- opgeven bij de Gemeente Barendrecht, afdeling SWOC, t.a.v. F. Nugteren, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht, F.Nugteren@Barendrecht.nl.

Tentoonstelling over Watersnoodramp 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari was het vijftig jaar geleden dat Nederland werd getroffen door deze ramp. Ondanks de doorbraak van de Achterzeedijk vielen er destijds in Barendrecht gelukkig geen slachtoffers, maar elders in het land kostte de ramp aan 1.835 mensen het leven. Komende zaterdag (8 februari) is er in het gebouw van de Historische Vereniging Barendrecht aan de Dorpsstraat 150A nog een expositie over de Watersnoodramp en de gevolgen van die ramp voor Barendrecht. Deze tentoonstelling met als veelzeggende titel `De Doorbraak' is een gezamenlijk initiatief van het Waterschap IJsselmonde, de gemeente Barendrecht en de Historische Vereniging.

Op de expositie is van alles te zien. Zo zijn er uiteraard veel foto's, zowel uit Barendrecht als uit zwaarder getroffen gebieden. Daarnaast zijn er ook twee bijzondere objecten te zien. Eén daarvan is een maquette van Barendrecht waarop men daadwerkelijk kan zien wat de doorbraak van de Achterzeedijk betekende voor het gebied ten zuiden van de Middeldijk. Het andere bijzondere object is het passe-partout met als titel `Dijkstructuren'. Deze eyecatcher visualiseert de Barendrechtse inpoldering en de dijkenstructuur door de eeuwen heen. Op zaterdag 8 februari is de expositie van 11.00 tot 16.00 uur open voor publiek.

Bloedprikken in wijkcentrum Waterpoort

De Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium Rotterdam maakt bekend dat bloedprikken in wijkcentrum Waterpoort vanaf 3 februari j.l. ook mogelijk is op maandag van 8.30 uur tot 9.15 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:


-nabij de woning Grondmolen 57

-nabij de woning Vioolhof 77

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagentermijn tot en met donderdag 20 maart 2003, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de WVG, (0180) 698 398.

6 februari 2003

Deel: ' Vergaderingen Raadscommissies Barendrecht '
Lees ook