Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Samenlevingszaken

Op maandag 3 februari vergadert de commissie Samenlevingszaken in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat onder meer:


-Evaluatie jongeren ontmoetingsplekken

De griffier van deze raadscommissie is mevrouw C. Orsel, (0180) 698 252.

Grondgebied en Samenlevingszaken

Op dinsdag 4 februari vergaderen de commissies Grondgebied en Samenlevingszaken gezamenlijk in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat:


-Bespreking procedurevoorstel inzake ruimtelijke ontwikkeling zuidzijde Barendrecht.

De griffier van deze raadscommissie is de heer C. de Kreek, (0180) 698 343.

Middelen

Op woensdag 5 februari vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Periodieke terugkoppeling financiële informatie bouw gemeentehuis
-BTW Compensatiefonds

De griffier van deze raadscommissie is de heer L. Schampers, (0180) 698 701.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de griffier van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Melding sloopaanvraag

Bij de afdeling Bouwen en Milieu is de volgende aanvraag ingediend:


-Oude Haven 74 (SA 2003-002), voor het slopen van een woning (24-01-2003);

De sloopaanvraag is ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:


-Carnisseweg 63 (BR 2003-008) voor het plaatsen van een paardenstal (21-01-2003);

-Plan Ter Leede (bouwnr. 248) (BL 2003-013), voor het vergroten/verhogen van een gemetselde muur (24-01-2003);
-Ratelaar 1 (BL 2003-012), voor het vergroten van de woning (24-01-2003);

-Stationsweg 134 (BR 2003-010), voor het plaatsen van een tuinkas (broeikas) (21-01-2003);


-Voordijk 408 (BR 2003-011), voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning (24-01-2003);

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Aanhouding

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend (als bedoeld in artikel 54 van de Woningwet) dat een verzoek om bouwvergunning voor het wijzigen van een monumentale boerderij (BA2002-397) gelegen Carnisseweg 54 is aangehouden als bedoeld in artikel 52 van de Woningwet.

Voorgenomen vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van onderstaand bouwplan vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het geldende bestemmingsplan te verlenen. U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Inzagetermijn vier weken: van vrijdag 31 januari t/m donderdag 27 februari 2003 (tenzij anders vermeld). Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke en gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.


-Albert Schweitzerstraat: aanleggen van parkeerplaatsen (art. 19.1 WRO).

-Carnisseweg 54: inpandige wijziging van een monumentale boerderij - dossier BA2002-397 (art 19.1 WRO met 50.5 WW) - Inzagetermijn twee weken van vrijdag 31 januari t/m 13 februari 2003.

Verleend

Verleende sloopvergunning:


-Doormanplein 6 (SA 2002-014), voor het slopen van inpandige verbouwing (20-1-2003);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunning met bijbehorende tekeningen ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Alblas 16 (BA 2002-363), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (21-01-2003);

-Van Eesterenveld 32 (BA 2002-282), voor het plaatsen van een dakkapel en het vergroten van de woonkamer en zolderverdieping (21-01-2003);
-Haagwinde 10 (BA 2002-431), voor het vergroten van de woning (21-01-2003);

-Van Riedevliet 16 (BA 2002-462), voor het plaatsen van een dakkapel (21-01-2003);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Vr. 31-01 John Buijsman Le Freak muziektheater
Za. 01-02 Hans Kazàn & Magic Unlimited Show
Zo. 02-02 Folke Nauta Edvard Grieg en kamermuziek/12.00 uur geestverwanten
Wo. 05-02 Dansgroep De Meekers Wie is er bang voor..? jeugdtheater/14.00 uur
Do. 06-02 Howard Komproe Dus Dat ... cabaret
Vr. 07-02 Jon van Eerd, Inge Ipenburg e.a. Tel uit je winst klucht Za. 08-02 Montezuma's Revenge Hit's again!! Muziek Zo. 09-02 Jeugd Musical Amsterdam De Tovenaar van Oz jeugdtheater/14.00 uur

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 05-02 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood v.a. 12 jaar 20.15 uur
Wo. 12-02 Ja Zuster Nee Zuster alle leeftijden 20.15 uur Wo. 19-02 Road to Perdition v.a. 16 jaar 20.15 uur Wo. 26-02/ De Tweeling v.a. 12 jaar 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Carnisselande wordt op woensdag 5 februari het spreekuur gehouden in de personeelsruimte van gebouw Waterpoort, te bereiken via de zij-ingang van het gebouw. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 3 februari bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 4 februari krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Klipper 124 1 Pinus (den)

-Karveel 10 1 Cedrus (ceder)

-Carnisseweg 49 1 Betula (berk)

-Oude Maas nabij parkeerplaats Carnisse Grienden 17 Salix (wilg)
-1^ste Barendrechtseweg 53-55 1 Larix (lork) (gemeente Barendrecht)
-Trompstraat 17 2 Acer (esdoorn)

Dit voorjaar wordt gestart met de tweede fase van de renovatie van het park Buitenoord. In het plan Park Buitenoord is het gewenste beeld vastgelegd. Gestreefd wordt dit beeld in een periode van tien jaar te bereiken. Het beheerplan geeft aan op welke wijze dit moet gebeuren. Voor de komende periode betekent dit, dat het noodzakelijk is een aantal bomen te kappen en terug te snoeien.

Te kappen bomen:

* 40 Acer campestre (veldesdoorn) 10/25 cm
* 5 Acer platanoides (esdoorn) 15/30 cm

* 2 Ailanthus (hemelboom) 15 cm

* 31 Alnus (els) 10/35 cm

* 10 Betula (berk) 10/20 cm

* 1 Castanea (kastanje) 15 cm

* 6 Fraxinus (es) 10/35 cm

* 1 Metasequoia (watercypres) 25 cm

* 1 Pinus (den) 15 cm

* 7 Prunus (sierkers) 10/20 cm

* 3 Salix (wilg) 20/50 cm

* 2 Sorbus (lijsterbes) 15 cm

* 1 Tillia (linde) 25 cm

Totaal aantal te snoeien bomen:

* 10 Acer campestre (veldesdoorn) 10/20 cm
* 17 Alnus (els) 10/25 cm

* 8 Carpinus (haagbeuk) 3/20 cm

* 6 Salix (wilg) (knotten) 50 cm

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, (0180) 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur,
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-een vrijwilliger(ster) voor de begeleiding van de kinderclub in het team van Kinderwerk Waterpoort. Op vrijdagmiddag organiseert het sociaal cultureel werk van de St. Alle-r-hande een wekelijkse kleuterclub in de hobbyruimte van de Brede School Waterpoort.

Tijden: vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur. Inclusief het klaarzetten en opruimen duurt de middag van 13.00 uur tot 15.15 uur. Kwaliteiten: het leuk vinden om met kinderen te werken, enthousiasme, geduld, duidelijkheid, creativiteit en/of sportiviteit.


-vrijwilligers(sters) die voor een aantal organisaties in de maand april huis-aan-huis willen collecteren. Tijd: 1 week in de maand april.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag van 9.30 uur tot 12.00 uur, op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, op donderdag van 12.30 uur tot 14.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt, Tel.: (0180) 626 437.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2003 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. De eerste drie publicaties van dit nieuwe jaar willen we ingaan op rotondes, turborotondes en de voorrang voor fietsers op rotondes. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

Wanneer wegen elkaar kruisen, kan dat op vele manieren. Een van de mogelijkheden is door middel van een rotonde. Een rotonde is een cirkelvormig plein met een niet berijdbaar verhoogd middeneiland. De rotonde heeft tenminste drie aansluitende wegen. Het belangrijkste kenmerk van de rotonde is dat het naderend verkeer voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat op de rotonde rijdt.

Geschiedenis

In het buitenland worden rotondes al vele jaren toegepast. Ervaringen uit met name Engeland en Frankrijk hebben bewezen dat het overgrote deel van de doorstromings- en veiligheidsproblemen binnen de bebouwde kom is verminderd door het toepassen van rotondes. In Nederland zijn nu ook in veel gemeenten een of meerdere rotondes aangelegd. Gebleken is dat de rotonde, in vergelijking met een traditionele kruising, een aanzienlijke vermindering van het aantal (letsel-)ongevallen oplevert.

Verkeersveiligheid van een rotonde

Rotondes zorgen voor een zeer hoog verkeersveiligheidsniveau, waarbij zowel het aantal als de ernst van de ongevallen afneemt. Gemiddeld neemt het aantal slachtoffers met 75% af nadat een wegkruising is vervangen door een rotonde. Door het toepassen van een verhoogd middenplein wordt het "doorzicht" naar de tegenoverliggende wegaansluiting voorkomen. Het verhoogde middenplein in combinatie met de maatregel dat men voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde heeft tot gevolg dat de aanrijdsnelheid wordt verlaagd hetgeen positieve uitwerking heeft op de verkeersveiligheid.

Rijgedrag op `traditionele' rotondes toegespitst op de Barendrechtse situatie

Op de rotondes in de Carnisser Baan is nu een traditionele indeling van twee rijstroken. Hierop gelden in principe de normale gedragsregels voor het berijden van een rotonde:


-1/4e om de rotonde rijden (rechtsaf) = rechts voorsorteren en richting naar rechts aangeven voor het oprijden van de rotonde;


-2/4e om de rotonde rijden (rechtdoor) = rechts voorsorteren en na de 1e kwart richting naar rechts aangeven om de rotonde te verlaten;


-3/4e om de rotonde rijden (linksaf) = LINKS voorsorteren, na de 1e kwart uitvoegen naar de rechter rijstrook zonder het verkeer dat rechtdoor wil gaan te hinderen (2/4^e), na de 2e kwart richting naar rechts aangeven om de rotonde te verlaten;


-4/4e om de rotonde rijden ('keren') = LINKS voorsorteren, na de 2e kwart uitvoegen naar de rechter rijstrook zonder het verkeer dat rechtdoor wil gaan te hinderen (2/4^e), na de 2e kwart richting naar rechts aangeven om de rotonde te verlaten.

Op grote rotondes kan dit nog wel goed lopen maar op kleine rotondes zoals bij de Noordersingel en Zuidersingel kan dit tot conflicten leiden. Dit komt omdat er te weinig ruimte is in rijlengte om bij het 3/4^e of 4/4^e om de rotonde rijden van de binnenste naar de buitenste rijstrook te wisselen. Diverse mensen hebben de Gemeente reeds op dit probleem gewezen en zelf hebben wij het ook geconstateerd. Om aan dit probleem iets te doen studeren wij momenteel op het aanpassen van de markering op deze rotondes. Met name de rotondes bij de Noordersingel en Zuidersingel hebben onze aandacht. Wij verwachten in de loop van het eerste kwartaal uitgewerkt te hebben hoe de voorsortering en de afwikkeling bij deze rotondes kan worden verbeterd.

Voor informatie over rotondes en de daarbij behorende verkeersregels kunt u zich wenden tot de afdeling openbare werken de heer M.M.A. Boer of de heer J.L.Dijker van de afdeling Openbare Werken, tel. (0180) 698 385/ (0180) 698 364.

Surf met betrekking tot Rotondes en Landelijke verkeersregels ook eens naar www.swov.nl of www.minvenw.nl

Nieuw beleid gebruik wegen met vaste en beweegbare afsluitingen

Om onbedoeld doorgaand verkeer door woonstraten tegen te gaan, het concentreren van het verkeer op de rondweg van Barendrecht en ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de Gemeente Barendrecht tussen verschillende wijken en buurten afsluitingen gerealiseerd. Ten behoeve van de lijnvoering van het openbaar vervoer zijn busbanen met bussluizen aangelegd. In de gemeente wordt het beleid gevoerd om alle bussluizen te voorzien van een beweegbare afsluiting, een zogenaamde `Blocker'.

Wildgroei ontheffingen tegengaan

Om verschillende redenen wordt door diverse personen en instanties om een ontheffing voor het gebruik van de bussluizen gevraagd. De groep ontheffinghouders is in een eerder stadium beperkt, deze werden in principe alleen verstrekt ten behoeve van de openbare orde, volksgezondheid en veiligheid. In een aantal collegebesluiten is hiervan afgeweken waardoor onduidelijkheid is ontstaan over het eerder vastgestelde beleid. Een vraag was bijvoorbeeld of taxivervoer onder deze groep valt maar ook of taxivervoerders van buiten Barendrecht voor een ontheffing in aanmerking kunnen komen. Verder leidde de term `(autobus)-lijndienst' tot discussies. Door de term `openbaar vervoer' te gebruiken en voor de definitie ervan te verwijzen naar de Wet Personenvervoer wordt een eenduidig kader vastgelegd.

Wie zijn de ontheffinghouders?

Voor alle gebruikers die niet onder de noemer `openbaar vervoer' vallen en voor bedrijven of personen die van de afgesloten wegen gebruik willen maken, is nu een nieuw ontheffingenbeleid vastgesteld. Er zijn nu de volgende categorieën ontheffinghouders:


-taxivervoer zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer, ECHTER uitsluitend over de afsluitingen waar een busroute van het openbaar vervoer langs gaat!!;

-besloten busvervoer zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer, ten behoeve van school- en zwemvervoer, en collectief bedrijfs(bus-)vervoer in het kader van een bedrijfsvervoerplan;
-politie-, ambulance- en brandweervoertuigen voor het uitvoeren van een rit ten behoeve van (spoedeisende) hulpverlening;
-huisartsen (HAGRO) en verloskundigen voor het uitvoeren van een rit ten behoeve van (spoedeisende) hulpverlening;

-SITA huisvuilophaaldienst, Top Nederland beveiligingsdienst voor het uitvoeren van een rit ten behoeve van dienstverlening

Mocht u als inwoner twijfelen aan het juiste gebruik van de bussluizen door de ontheffingenhouders of ongewenste situaties tegenkomen (hard rijden ontheffinghouders, schade rijden door derden etc), neem dan contact op met de afdeling Openbare Werken, tel. (0180) 698 385.

Tentoonstelling over Watersnoodramp 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari is het vijftig jaar geleden dat Nederland werd getroffen door deze ramp. Ondanks de doorbraak van de Achterzeedijk vielen er destijds in Barendrecht gelukkig geen slachtoffers, maar elders in het land kostte de ramp aan 1.835 mensen het leven. De komende zaterdagen (1 februari en 8 februari) is er in het gebouw van de Historische Vereniging Barendrecht aan de Dorpsstraat 150A een expositie over de Watersnoodramp en de gevolgen van die ramp voor Barendrecht. Deze tentoonstelling met als veelzeggende titel `De Doorbraak' is een gezamenlijk initiatief van het Waterschap IJsselmonde, de gemeente Barendrecht en de Historische Vereniging.

Op de expositie is van alles te zien. Zo zijn er uiteraard veel foto's, zowel uit Barendrecht als uit zwaarder getroffen gebieden. Daarnaast zijn er ook twee bijzondere objecten te zien. Eén daarvan is een maquette van Barendrecht waarop men daadwerkelijk kan zien wat de doorbraak van de Achterzeedijk betekende voor het gebied ten zuiden van de Middeldijk. Het andere bijzondere object is het passe-partout met als titel `Dijkstructuren'. Deze eyecatcher visualiseert de Barendrechtse inpoldering en de dijkenstructuur door de eeuwen heen. Op zaterdag 1 februari en zaterdag 8 februari is de expositie van 11.00 tot 16.00 uur open voor publiek. Overigens zullen gedurende twee weken ook circa 1.500 kinderen van in totaal 13 verschillende Barendrechtse basisscholen de expositie bezoeken. Het gaat hierbij om leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.

Vlaggen halfstok op 1 februari

Bij de vijftigste herdenking van de Nederlandse watersnoodramp op zaterdag 1 februari mag de Nederlandse vlag halfstok worden gehangen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekend gemaakt. Als gevolg hiervan hangt die dag bij alle rijksgebouwen in de herdenkingsgebieden de vlag halfstok. Ook burgers mogen op deze manier de Nederlandse vlag buiten hangen.

Commissie spreekt over afsluiting Middeldijk

In de vergadering van de raadscommissie Grondgebied op dinsdag 11 februari wordt onder andere gesproken over de mogelijke afsluiting van de Middeldijk op basis van de monitoring verkeersintensiteit. De commissievergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden in het kantoor van woningbouwvereniging Patrimonium, Londen 14-16. U bent hierbij van harte welkom.

Spreekrecht

Het nemen van het besluit tot het treffen van maatregelen is een zaak van het college. De commissie wordt in deze zaak gevraagd haar zienswijze op de voorgestelde maatregelen te geven. U kunt tijdens de commissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. Dit betekent dat u gedurende maximaal 5 minuten de commissieleden kunt toespreken over dit onderwerp. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, kunt u dat tot en met 11 februari voor 16.00 uur melden bij de heer C. de Kreek, griffier van de commissie Grondgebied, telefoonnummer (0180) 698 343. De stukken voor deze vergadering liggen vanaf maandag 27 januari 2003 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis bij bureau Communicatie.

Afvissen Gaatkensplas voor behoud optimale waterkwaliteit

In de week van 3 februari wordt de Gaatkensplas in Barendrecht-Carnisselande in opdracht van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden afgevist. Dit is nodig omdat er een onnatuurlijke visstand dreigt te ontstaan met veel te veel karpers. Een overmatige karperstand kan onder andere leiden tot ernstige vertroebeling van het water en slechte overlevingskansen van andere dier- en plantensoorten. Voor het behoud van een optimale waterkwaliteit, heeft de gemeente Barendrecht het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden toestemming gegeven voor het afvissen van de Gaatkensplas.

Een beroepsvisser zal volgende week zoveel mogelijk vis opvissen waarbij karper en brasem uit de Gaatkensplas wordt verwijderd. Alle vis wordt aan boord genomen en op basis van de totale vangst wordt door een expert bepaald welke vis terug moet. Afhankelijk van de hoeveelheid en conditie van de vissen, worden over het algemeen alle roofvissen teruggezet en worden brasem en karper verwijderd. Indien de draagkracht niet wordt overschreden, worden ook grote karpers (>50cm) teruggezet. De overtollige vis wordt verkocht en elders uitgezet, zodat sportvissers erop kunnen vissen.

De Gaatkensplas heeft een hoge ecologische potentie. Door tijdig ingrijpen kan de goede waterkwaliteit en ecologie gewaarborgd blijven.

Sportgala Barendrecht; Tip de jury!

Het jaarlijkse Barendrechtse sportgala is dit jaar op vrijdagavond 14 maart 2003 in de accommodatie van Voetbalvereniging Smitshoek. Tijdens deze avond worden sporters in zeven categorieën gehuldigd. Deze categorieën zijn: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportbestuurder, Meest belovende sporter, Senioren sporter en Sportvrijwilliger. De verkiezing heeft betrekking op het seizoen 2001/2002.

De voordracht van de in de diverse categorieën te huldigen kandidaten zal aan het College van Burgemeester en Wethouders worden gedaan door een jury, zoals deze tijdens de jongste Algemene Ledenvergadering van Sportstichting `Barendrecht' is geformeerd. Ook u kunt als vertegenwoordiger van een vereniging of gewoon als bewoner de jury tippen. Deze opgaven dienen uiterlijk 10 februari schriftelijk -dan wel per e-mail- te worden gedaan aan:

Sportstichting `Barendrecht'
Voorzitter: P. Bruinzeel
Serenadelaan 101
2992 GT Barendrecht
Tel. 0180-616451 - 621311
E-mail: peter@bruinzeel.nl

Voorwaarde tot acceptatie van een genomineerde is, dat hij dan wel zij lid is van een in Barendrecht gevestigde sportvereniging, dan wel binnen de Gemeente Barendrecht woonachtig is.

30 januari 2003

Deel: ' Vergaderingen Raadscommissies Barendrecht '
Lees ook