Gemeente Houten


Vergaderingen raadscommissies
05/01/99

In de raadscommissie van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 26 januari 1999 aan de orde zullen komen.
Iedereen die daarvoor belangstelling heeft is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is van de aanwezigen op de publieke tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeelsingang aan de achterkant van het gmeeentehuis. de agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor, nr. 23 en bij de openbare bibliotheken.

Agendapunten

Let op!
De vergadering van de commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt te vervallen.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en Recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 12 januari om 20.00 uur en behandelt Privatisering tenniscomplex Blokhoven; bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten; Grondaankoop Schalkwijk; en Grondtransactie met Nijhuis Bouw B.V.

Let op! gewijzigde aanvangstijd
De commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, Ruimtelijke Ordening en infrastructuur en Vervoer (JORI) vergadert op woensdag 13 januari om
19.30 uur. Op de agenda staat onder meer Presentatie Jeugd- en Jongerenwerk; Kantoren aan De Slag; Geledingszone Noord; Ontwerp bestemmingsplan spoorverdubbeling, eerste fase; Projectovereenkomst derde spoor; Integraal programma van Eisen; Programma van eisen: bruggen Houten Vinex; en Zorgcentrum de Loerickerstee.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale Zaken, Beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting (WOVC) komt bijeen op donderdag 14 januari om
20.00 uur. Deze commissie behandelt faciliterende organisatie van muziekonderwijs; subsidie dagverzorging Haltnahuis; zorgcentrum de Loerickerstee en Volkshuisvestingsplan.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Houten - 2497 '




Lees ook