Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 21/09/99

Vergaderingen raadscommissies

In de raadscommissie van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 12 oktober aan de orde zullen komen. Iedereen die daarvoor belangstel-ling heeft, is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college naar burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is van de aanwezigen op de publieke tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeelsingang aan de achterkant van het gemeentehuis. de agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan Het Onderdoor nr. 23 en bij de Openbare bibliotheken.

Agendapunten
De commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt bijeen op maandag 27 september om 20.00 uur en behandelt o.a. procedure begrotingsbehandeling 1999/2000, het jaarverslag van de Ombudsman 1998, de wijziging in de wijze van klachtenbe-handeling en de evaluatie van de rampenoefening van 1 september 1999.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en Recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 28 september en behandelt o.a. het milieubeleidsplan, de aanpassing van het zwembad, beëindiging deelproject privatisering sportaccommodaties en sociaal-culture accommodaties, reactie op de Regionale Economische Ontwikkelingen.

De commissie jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en vervoer (JORI) vergadert op woensdag 29 september om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer: de levensloopbestendige woningen in De Lobben, het ontwerp-bestemmingsplan van deze levensloopbestendige woningen, het afkoppelen van het hemelwater, Centrum-Oost, Notities van morgen. Verder is er een mondelinge presentatie over het Voorbereidend Beroepsonderwijs.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale Zaken, Beheer Openbare Ruimte en volkshuisvesting (WOVC) zou vergaderen op donderdag 30 september, maar deze vergadering is geannuleerd.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Houten - 2593 '
Lees ook