Gemeente Houten


Vergaderingen raadscommissies

11/05/99

In de raadscommissies van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 1 juni aan de orde zullen komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college naar burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is van de aanwezigen op de publieke tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeelsingang aan de achterkant van het gemeentehuis. De agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan Het Onderdoor nr. 23 en bij de openbare bibliotheken.

Agendapunten
De commissie Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt bijeen op maandag 17 mei om 20.00 uur en behandelt Stand van zaken HIAP; Telecommunicatieverordening gemeente Houten; Ontwerp-meerjarenplan 2000 - 2004 en Ontwerp-jaarplan 2000 Regionale Brandweer; en Radio Houten.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 18 mei om 20.00 uur en behandelt o.a. Onderzoek naar de door bieder 1 beoogde bestemming Rietdijk 8; Reclamemast Mediamax; Strategienota Energiebeleid gemeente Houten; en Aanpassing grondprijzen.

De commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Vervoer (JORI) vergadert op woensdag 19 mei om
20.00 uur. Op de agenda staat onder meer Plan van basisscholen voor de schooljaren 2000/2001 tot en met 2002/2003; Onttrekking spoorwegovergan-gen; Voorbereidingsbesluiten; Beschikbaar stellen diverse kredieten ter uitvoering van het programma van voorzieningen huisvesting onderwijs; Bezwaarschrift RK Scholenstichting in het kader van de overhevelingsregeling 'andere voorzieningen'; Woningbouw Prins Bernardweg; Verkavelingsplan en woningontwerpen Hofstad I; Verordening leerlingenvervoer; en Nota Bestemmingsplanbeleid buitengebied.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale Zaken, Beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting (WOVC) vergadert op donderdag 20 mei om 20.00 uur en behandelt Reconstructie Jonkheer Ramweg; Realisering theatervoorziening Houten; en Evaluatie WVG.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Houten - 2803 '
Lees ook