Gemeente Houten


Vergaderingen raadscommissies
02/02/99

In de raadscommissie van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 2 maart aan de orde zullen komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is vande aanwezigen op de publiek tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeels-ingang aan de achterkant van het gemeentehuis. De agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan Het Onder-door, nr. 23 en bij de Openbare bibliotheken.

Agendapunten
De commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt bijeen op maandag 8 februari om 20.00 uur en behandelt Jaarverslag Ombuds-man; Voor-stellen van politie-surveillanten; Presentatie I&A Houten/E-2002: Deze notitie is een korte beschrijving van een plan om de gemeente Houten, burgers en bedrijven, meer gebruik te laten maken van moderne informatie- en communicatietechnologie. Het idee hierbij is dat de Houtense gemeenschap niet alleen belang heeft bij een goede aansluiting op de omringende snelwegen, maar ook bij een goede aansluiting op de elektronische snelweg. Niet alleen de A-27, maar ook de E-2002; Stand van zaken HIAP (Houtens Informatie- en Automatiseringsplan) en millenium-problematiek; Inventarisa-tie gemeentelijke verorde-ningen/reglementen; Evaluatie beleidscyclus; Afhandeling van door andere gemeenten aan de gemeenteraad gezonden moties.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 9 februari en behandelt o.a. Diftar en Concept-nota vestigingsbeleid voor bedrijven.

De commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Vervoer (JORI) vergadert op woensdag 10 februari om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer Manifestatieterrein Schalkwijk; Votering kredieten op grond van aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs voor St. Michielschool en De Vlaswiek; Verkavelingsplan en woningontwerpen Overdam II.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale Zaken, Beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting (WOVC) heeft deze maand geen vergadering omdat er voor deze commissie geen voorstellen ter advisering zijn.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Houten - 2922 '
Lees ook