Gemeente Houten


Vergaderingen raadscommissies
08/06/99

In de raadscommissies van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 29 juni aan de orde zullen komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college naar burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is van de aanwezigen op de publieke tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeelsingang aan de achterkant van het gemeentehuis. De agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan Het onderdoor nr. 23 en bij de openbare bibliotheken.

Agendapunten
Let op! Gewijzigde aanvangstijd
De commissie Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt bijeen op maandag 14 juni om 19.00 uur en behandelt Strategisch Personeelsplan SPP en Toekomstige huisvesting voor bestuurlijke en ambtelijke organisatie; Kadernota; Verslag vergadering commissie BOVO d.d. 17 mei 1999; Jaarverslagen 1998 Politie district Lekstroom en Politie Houten; Benoeming lid AB-BRU en vertegenwoordiger in GO.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 15 juni om 20.00 uur en behandelt o.a. Verslag vergadering commissie FEMS d.d. 18 mei 1999; Jaarrekening 1998; Bezwaarschriften wet voorkeursrecht gemeenten; Evaluatie Integraal Afvalstoffenplan; Ontwerp milieubeleidsplan; en Bedrijfsverplaatsing Sam van Lingen (contractu-ele gedeelte).

Gezamenlijke vergadering commissie FEMS en BOVO Maandag 14 juni om 20.00 uur is er eveneens in de raadzaal van het gemeentehuis een gezamenlijke vergadering van de commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en recreatie, Economische Zaken en Milieu en de commissie Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Organisatie. Op de agenda staat de Kadernota. In deze nota wordt een beeld geschetst van de huidige begrotingspositie, op basis van de huidige inzichten. Voor een belangrijk deel betreft het hier de verwerking van effecten van gewijzigd rijksbeleid en andere externe factoren.In het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wordt een geactualiseerd beeld gegeven van de beoogde investeringen in de periode tot 2010.

In het onderdeel dekkingsmiddelen wordt een beeld geschetst van de gedachte dekkingsmogelijkhe-den om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Ook wordt er een globale analyse gegeven van de ontwikkeling van de reservepositie van de gemeente. Bovendien worden er in de nota conclusies en randvoorwaarden geformuleerd. De nota moet worden gezien als een voorbereiding op de begroting 2000-2010 die in de novemberraad aan de orde zal komen.

De commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en vervoer (JORI) vergadert op woensdag 16 juni om
20.00 uur. Op de agenda staat onder meer Verslag vergadering commissie JORI d.d. 19 mei; Proefverkaveling Leebrug II; gebiedsvisie geledingszone Noord; Verkavelingsplan kantorenstroken; bedrijfsverplaatsing Sam van Lingen (inhoudelijk deel); Integraal Programma van Eisen, fase 2; Jongeren Informatie Punt (JIP); Voorbereidingsbesluit noordelijk deel kern Houten; en Beeldkwaliteitsplan bruggen in Houten-Vinex.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale zaken, Beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting (WOVC) vergadert op donderdag 17 juni om 20.00 uur en behandelt Jaarverslag 1998 - Presentatie Landschapsbeleid door landschapscoördinator Houten; Afsluiting Loerikseweg, reconstructie kruispunt Loerikseweg/Dorpsstraat; Vervanging tractie RB/OW buitendienst en Krediet herbouw Kinderboerderij.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Houten - 4248 '
Lees ook