Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Vergaderschema 11 januari t/m/ 16 januari 1999

Commissie Bestuurszaken

11 januari 1999

Besluitvormend

. Delegatie (brainstormend).

In de notitie is een aantal discussievragen geformuleerd over de hoofdlijnen voor een nieuw delegatiebesluit van de gemeenteraad.

Bespreekpunten (21.05 uur)

. Besteding welkomstgeschenk Casema

Voor de besteding van het welkomstgeschenk van Casema wordt een programma gestart. De uitgangspunten voor de besteding, het plan van aanpak, de organisatie, de gekozen thema's en de mogelijke projecten, worden daarin beschreven.

. Stand van zaken Toekomstvisie Zoetermeer 2025

Voorgesteld wordt om de eerste maanden van 1999 te besteden aan het maken van strategische keuzes in het kader van de Toekomstvisie Zoetermeer 2025.

. Concept Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 1999 (ASV-1999)

Op 1 januari 1998 is de derde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Dit onderdeel van de Awb bevat ook een hoofdstuk over subsidies. Dit maakt het noodzakelijk een nieuwe algemene subsidieverordening vast te stellen die de ASV uit
1994 vervangt.

. Werkplan team Handhaving
. Sturingsrapportage Zoetermeer t/m oktober 1998.


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Vergaderschema 11 t/m 16 januari gemeente Zoetermeer '
Lees ook