Gemeente Den Helder

maandag

8 februari 16.00
uur Adviesraad Ouderenbeleid
De leden van deze adviesraad komen bijeen en wel om 16.00 uur in kamer 0.06 in het stadhuis. Op de agenda staat een concept-reactie op de concept-nota Volwasseneneducatie. Daarnaast bespreken de leden de voortgang van het project ‘Priorities for older people’. Verder evalueren de leden het bezoek aan Hunanitas in Rotterdam en tot slot buigen zij zich over de verslagen uit de werkgroep Wonen en Maatschappelijke participatie en over een enquête va nde gemeente Heemskerk.

20.00
uur Welzijn en Cultuur
Van deze vergadering was bij het opmaken van deze pagina nog geen agenda beschikbaar.
dinsdag

9 februari 14.00
uur Natuur en Landschap
Van deze vergadering was bij het opmaken van deze pagina nog geen agenda beschikbaar.

20.30
uur Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken
Op de agenda staat een notitie over communicatie, de stand van zaken over de Falgaproblematiek, de uitwerking van de bestuursstructuur van het Gewest Kop van Noord-Holland, de klachtenrapportage van het derde kwartaal 1998, een opzet voor een raadsexcursie naar de gemeente Lelystad, een voorbereidingsnotitie voor een werkconferentie in het kader van de strategienota en tot slot de opzet voor een wijkbezoek aan Nieuw Den Helder-West/Huisduinen op 18 maart.

donderdag

18 februari 16.30
uur Presentatie Rijksinrichting voor Jeugdigen (RIJ) Op donderdag 18 februari geven de architecten van de RIJ en enkele ambtenaren van het Ministerie van Justitie een presentatie en een toelichting op de plannen voor het bouwen van een RIJ. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis en begint om 16.30 uur. Volgende week besteden we uitvoerig aandacht aan de plannen op de voorlichtingspagina.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg
20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.
Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 2582 '
Lees ook