Gemeente Den Helder

Vergaderingen

betreft:
week: week 39

De gemeenteraad vergadert op woensdag 6 oktober. Op de concept-agenda staan de volgende onderwerpen:


- voorstel tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor een centrum voor werk en inkomen (C.W.I.);


- voorstel om in te stemmen met de bekrachtiging van de uitgifte van de aandelen NV Houdstermaatschappij GKNH, die sedert de oprichting van de vennootschap en haar voorganger zijn uitgegeven en de jaarrekening 1998 van de NV goed te keuren;


- voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet om tot samenstelling van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te kunnen overgaan;


- voorstel tot het vaststellen en/of wijzigen van artikelen in de verordening CAR/UWO;


- voorstel tot het nemen van enkele voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;


- voorstel tot verkoop van het multifunctioneel centrum "Het Trefpunt"in Julianadorp;


- voorstel aanpassing kantoorgedeelte Nijverheidsweg 5;


- voorstel tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening groot F
1.195.000,-- (542.267,36 euro) aan de stichting Centrum voor Kunsteducatie Den Helder e.o.;


- voorstel tot het bestemmen van de prijs van de botterrace voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije;


- voorstel tot afwijzing motie Groen Links van 16 december 1998 inzake dekking kwijtschelding afvalstoffenheffing;


- voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen nrs. 29 en 30.

Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert op donderdag 7 oktober om 12.30 uur. De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

Bezwaar- en Beroepsschriften

De leden van de commissie Bezwaar- en Beroepsschriften komen ook op donderdag 7 oktober bijeen. De openbare vergadering begint om 20.45 uur. De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

Algemeen Bestuurlijke Zaken

Donderdag 7 oktober is er een extra vergadering van de commissie ABZ. Besproken worden de notitie
Falgabuurtproblematiek/Antillianenproblematiek en de evenementenbrief in samenhang met EK2000.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. Meldt u dit even van tevoren bij de voorzitter, hij stelt u hiervoor dan in de gelegenheid.

Overigens zendt de Lokale Omroepstichting van de meeste vergaderingen de volgende ochtend een samenvatting via de radio uit, en wel tussen 08.00 en 09.00 uur. U vindt de LOS op de kabel op FM 89.0 Mhz en in de ether op 105.6 Mhz.

_________________________________________________________________

laaste verandering: september 30, 1999

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 3329 '
Lees ook