Gemeente Den Helder

dinsdag

16 februari 20.00
uur Onderwijs-, Jeugd- en Sportzaken
Van deze commissie-vergadering was bij het opmaken van deze pagina nog geen agenda beschikbaar.

woensdag

17 februari geen

donderdag

18 februari 12.30
uur Welstandscommissie
De commissieleden vergaderen om 12.30 uur.
De agendapunten van deze vergadering liggen NIET ter inzage. Belt u van tevoren even met de contactpersoon, de heer D. Reitsma, tel. 671 231 of de heer R. Mes, 671 230.
vervolg 16.30
uur Presentatie Rijksinrichting voor Jeugdigen (RIJ)

De architecten van de RIJ en enkele ambtenaren van het Ministerie van Justitie geven een presentatie en een toelichting op de plannen voor het bouwen van een RIJ. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis en begint om 16.30 uur. Zie ook het artikel onder het kopje "bestuursdienst' van de voorlichtingspagina.

vervolg 20.00
uur Economische Zaken

De leden van de commissie Economische Zaken en werkgelegenheid vergaderen deze avond. Zij buigen zich eerst over de jaarrekening 1997. Vervolgens komt de stand van zaken van promotieactiviteiten 1998-1999 ter sprake van de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland. Daarnaast bespreken de leden het voorstel om drie extra aandelen Gasbedrijf te kopen.
vervolg 20.00
uur Adviescommissie Allochtonenbeleid
De leden van deze commissie komen eveneens vanavond bijeen. Zij luisteren eerst naar een presentatie over Wijkcentrum De Dintel door mevrouw A. Stins van stichting WMD. Vervolgens komt de voortgang van het project OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) aan de orde. Daarnaast staat de concept-beleidsnota Volwasseneneducatie op de agenda en de leden bespreken de voortgang van het Plan van Aanpak uit een vervolgtraining over achterban mobiliseren, multi-cultureel centrum en het vergroten van bekendheid. Tot slot bespreken de leden het concept-jaarverslag 1998.

dinsdag

23 februari 20.00
uur Grootwinkel-, midden- en kleinbedrijf
Bij het opmaken van deze pagina waren de agendapunten nog niet bekend. vervolg 20.00
uur Adviesraad voor de Sport
Bij het opmaken van deze pagina waren de agendapunten nog niet bekend. woensdag

24 februari 20.00
uur Milieuzaken
Bij het opmaken van deze pagina waren de agendapunten nog niet bekend. donderdag

25 februari 20.00
uur Financiën /Grondbedrijf
Bij het opmaken van deze pagina waren de agendapunten nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.
Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

©SDRN last update: 16-02-99

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 3349 '
Lees ook