Gemeente Zoetermeer

Vergaderschema


8 november tot en met 13 november 1999

Commissie Middelen van 9 november 1999

Besluitvormend

Aan de orde komen onder meer:


* Marap Hoofdafdeling Bestuur

In de marap wordt op hoofdlijnen een verantwoording gegeven over de periode januari-juli 1999 met betrekking tot uitvoering van beleid, financiën, risicoparagraaf, heffingen en andere inkomstenbronnen van de gemeente, bedrijfsvoeringaangelegenheden en toepassing van het Planning & Control instrumentarium.


* 4e millenniumrapportage

In deze 4e millenniumrapportage ligt het accent op de ontwikkelingen inzake testen, noodscenario's en de kostenraming. Ook wordt aangegeven welke maatregelen genomen zijn om de processen veilig te stellen die ondersteund worden door die

applicaties die niet tijdig millenniumproof zullen zijn.


* Gevolgen september-circulaire 1999
De september-circulaire heeft een positief effect op de gemeentelijke middelen. Door de hogere rijksuitgaven ontvangt de gemeente ook meer via de algemene uitkering. De extra inkomsten worden ingeschat op ruim fl 3 miljoen.


* Afwikkeling bouwkredieten ambtelijke huisvesting In het voorstel wordt verslag gedaan van het projectresultaat, de proces(bege)leiding en het budgettair resultaat van het project centrale huisvesting ambtelijk apparaat. De realisering van de nieuwbouw Reiniging en autowerkplaats is eveneens in het voorstel meegenomen.


* Brandweerpost Oosterheem


* Begrotingswijziging t.g.v. instellen Ontwikkelingsbedrijf Zoetermeer
In het kader van de voortgang met het Ontwikkelingsbedrijf dient er voor dit lopende boekjaar nog een begrotingsaanpassing plaats te vinden t.b.v. de interim unitleider en de aan te trekken projectleider en beleidsmedewerker.


* Correctie overname geldleningen Stichting Wijkcentra Zoetermeer Bij het overnemen van de geldleningen van de Stichting Wijkcentra in verband met de verkoop van het wijkcentrum Seghwaert is een te hoog bedrag aan aflossing in rekening gebracht. Met dit advies wordt voorgesteld dit recht te trekken.


* Kredietvotatie i.v.m. aankoop bedrijfsgebouwen Miss Etam
_________________________________________________________________

Deel: ' Vergaderschema gemeente Zoetermeer - 2422 '
Lees ook