Gemeente Zoetermeer

Vergaderschema


4 tot en met 9 oktober 1999

Commissie Bestuurszaken
Maandag 4 oktober 1999
Besluitvormend

Enkele agendapunten zijn:

* Jaarverslag Ombudscommissie 1998

* Eerste voorstellen project IT-communicatie Begin 1999 is een herstart gemaakt met het project IT-Communicatie. De eerste voorstellen uit dit project betreffen het starten van een intranet-pilot en het faciliteren van internet- en emailtoegang in de gemeentelijke organisatie.

Politie:

* Tweemaandelijkse lokale sturingsrapportage januari-augustus 1999;
* Bouwstenen, concept Regionaal Beleidsplan 2000.

Brandweer:

* Brandweerpost Oosterheem
Het voorstel bevat het programma van eisen voor de brandweerkazerne Oosternheem en de financiële gevolgen daarvan.

Commissie Stadswerken
Dinsdag 5 oktober 1999
Besluitvormend

Bespreekpunten:


* Wijkbeheer, groen en milieu
Vaststelling gemeentelijk beleid t.a.v. de opvang van in Zoetermeer aangetroffen zwerfdieren en te nemen maatregelen voor de uitvoering hiervan, inclusief begrotingswijziging.


* Wonen
Beantwoording vragen SP inzake korting op huursubsidie voor voormalige banenpoolers.


* Stedelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer Inspraak resultaten raamplan Voorweggebied. Voorgesteld wordt in te stemmen met de gemeentelijke reactie op de inspraakreacties en tot gewijzigde vaststelling over te gaan van het raamplan Voorweggebied.


* Herbestemming Hofstede Meerzigt
Rekening moet worden gehouden met een verhuizing van het Kunstcentrum Meerzigt.
Het gevolg hiervan is dat de voorzijde van de Hofstede Meerzigt leeg komt.
In het verleden is reeds tevergeefs gezocht naar een bestemming in de culturele sector.
Verhuur van het pand aan derden geeft onvoorspelbare financiële risico's.
Bovendien is verhuur van dit soort panden geen kerntaak van de gemeente.
Daarom is verkoop onder voorwaarde de beste oplossing.

Commissie Welzijn
Woensdag 6 oktober 1999
Besluitvormend

Enkele bespreekpunten:

* Gemeentelijke beleidsvisie algemeen maatschappelijk werk 1999 Voorgesteld wordt in te stemmen met de 'gemeentelijke beleidsvisie algemeen maatschappelijk werk 1999'. Het gaat hierbij om de producten (basispakket) die de gemeente voor haar burgers wil afnemen voor een adequate uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk, als eerstelijns basisvoorziening, van de divisie maatschappelijk werk van Thuiszorg Zoetermeer en omstreken. Ook prioriteiten, voorwaarden en beperkingen worden aangegeven, die aan de uitvoering worden gesteld.


* Nieuw aanvullend minimabeleid
Op basis van de uitkomsten van de discussie die is gevoerd over het lastendrukonderzoek 1999 worden voorstellen gedaan voor nieuw (aanvullend) gemeentelijk minimabeleid. Er wordt vaststelling gevraagd van de definitie en hoogte van de gemeentelijke armoedegrens. Ook worden nieuwe inkomensondersteunende maatregelen aangekondigd voor burgers met een inkomen van 110% van de toepasselijke bijstandsuitkering en verruimingen van bestaande maatregelen voor die burgers. Voorgesteld wordt tevens een verbreding van de voorzieningen van de ZoetermeerPas en het inzetten van extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden


- wijzigingen voorbehouden - gehouden in de raadzaal van het Stadhuis,

ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).

Gemeente Zoetermeer oktober 1999

Deel: ' Vergaderschema gemeente Zoetermeer - 4267 '
Lees ook