Gemeente Zoetermeer

Vergaderschema


1 februari t/m 6 februari 1999

Commissie Stadswerken,

2 februari 1999
besluitvormend

Bespreekstukken

* Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Amvest betreffende Centrum West.


* Regeling schadevergoeding Zuidwaarts
Op 30 november jl. heeft de gemeenteraad besloten tot het intrekken van het Zuidwaarts als marktterrein en de kooplieden van het Zuidwaarts een compensatieregeling aan te bieden. Tussen de gemeente en kooplieden is geen overeenstemming bereikt over deze compensatieregeling. Hierom wordt nu aan de Raad voorgesteld zelf een compensatieregeling vast te stellen.

Commissie Welzijn

3 februari 1999
besluitvormend

Bespreekstukken

* Kostenvaststelling openbaar basisonderwijs 1994, 1995, 1996 en vaststelling vijfjaarlijkse periode 1991-1995 Het voorstel beoogt de uitgaven en ontvangsten vast te stellen voor materiële instandhouding voor het openbaar onderwijs over de jaren 1994 en 1995. Ook dient het overschrijdingspercentage te worden bepaald over de vijfjaarlijkse periode 1991 tot en met
1995. Tevens moeten de uitgaven en ontvangsten worden vastgesteld over het jaar 1996.


* Plan van aanpak millenniumprobleem Sociale Zaken De minister van Sociale Zaken heeft in november 1998 100 miljoen gulden geoormerkt beschikbaar gesteld voor het aanpakken van het millenniumprobleem bij sociale diensten en WSW-bedrijven. Dit bedrag komt boven op de 80 miljoen gulden die de minister eerder reeds aan het Gemeentefonds had toegevoegd. Het grootste deel,
65 miljoen gulden, wordt op basis van een verdeelsleutel toegekend aan de gemeentelijke sociale diensten. Voor de sociale dienst van Zoetermeer betreft het 252.372 gulden.


* Subsidie Arbeidstraining Zoetermeer
Vanaf 1996 loopt in Zoetermeer, in het kader van lokaal arbeidsintegrerend beleid gehandicapten, het project Arbeidstraining Zoetermeer (ATZ) dat voorziet in een specifieke scholing en training van verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychiatrische achtergrond. Voorgesteld wordt dit project, waarvoor opnieuw een Europese subsidie 1999 is aangevraagd, vanaf
1999 door REAKT te laten uitvoeren. De Stichting ATZ, die het project in voorafgaande jaren heeft uitgevoerd, beschikt over onvoldoende financieel draagvlak om het project zelfstandig voort te zetten. REAKT is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een psychiatrische achtergrond.


* Overeenkomst CWI Zoetermeer
Op grond van het samenwerkingsbesluit van Samenwerking Werk en Inkomen zijn gemeenten, Arbeidsvoorziening en de vier uitvoeringsinstellingen voor sociale verzekeringen (UVI's) verplicht om te komen tot de oprichting van 'Centra voor Werk en Inkomen' (CWI). In de CWI's dienen de samenwerkende organisaties zoveel mogelijk hun arbeidstoeleidingsactiviteiten samen te brengen. Tevens verrichten zijn daar enkele werkzaamheden ter voorbereiding van het verstrekken van een uitkering aan die werkzoekenden die niet direct inkomen uit werk kunnen vinden.


* Projectenpot Welzijn
Sinds 1995 hebben instellingen de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Vanaf 1997 is er telkens voor een bepaalde periode een bepaald thema verbonden aan (een gedeelte van) deze projectsubsidies. In de jaren 1997 tot en met 1999 is dat het thema jeugdbeleid onder de titel 'Opvallend Jong'. Er wordt een voorstel voor een nieuw thema voor de jaren 2000 en 2001 gedaan. Het thema luidt: 'Het bevorderen van de integratie van kwetsbare groepen in alle sectoren van de samenleving.'

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden
-wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissievergaderingen als bij raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur. Informatie: tel. 346 88 80 (commissies), tel. 346 87 78 (raad). In het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis is een folder met de titel 'Spreekrecht: een directe manier van inspraak' beschikbaar, waarin tips staan voor gebruikmaking van het spreekrecht.

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Deel: ' Vergaderschema gemeente Zoetermeer - 4795 '
Lees ook