Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Week 7

Vergelijkende toets frequentieverdeling

De staatssecretarissen Van Leeuwen (O,CenW) en Wijn (EZ) hebben een voorstel gedaan voor de verdeling van frequenties voor commerciële radio via een vergelijkende toets. Het voorstel is gebaseerd op het advies van de onafhankelijke commissie onder leiding van prof. dr. H. Franken. In de toets wordt gekeken naar programmatische voornemens, bedrijfseconomische en financiële onderbouwing en een financieel bod van radiozenders die aanspraak willen maken op een vergunning voor een etherfrequentie. Woensdag 19 februari bespreekt de Tweede Kamer het voorstel. (13/02/2003)
zie: brief aan de Tweede Kamer
zie: Advies onafhankelijke commissie
zie: Concept regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunning commerciële radio-omroep 2003
zie: Concept regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003
zie: Concept regeling vaststelling eenmalig bedrag landeljke commerciële radio-omroep 2003
zie: persbericht instelling onafhankelijke commissie

Kenniseconomie alleen door goed onderwijs

'Het besef groeit dat goed onderwijs een cruciale factor is in de ontwikkeling van de kenniseconomie.' Dat schrijven minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs in een ingezonden artikel in de NRC. De bewindspersonen vinden dan ook dat, ook als bezuinigingen noodzakelijk zijn, niet mag worden ingeleverd op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. En als er extra middelen te verdelen zijn, dan staat onderwijs en wetenschap vóór in de rij. 'Goed onderwijs vergroot de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Het levert een flexibele beroepsbevolking op, waardoor het concurrentievermogen van Nederland toeneemt. Goed onderwijs draagt ook bij aan de verlaging van kosten voor sociale uitkeringen, sociale verzekeringen, gezondheidszorg, pensioenen en criminaliteit.' Van der Hoeven en Nijs opperen de mogelijkheid geld in te zetten voor onderwijs uit het bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. Ook zou onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven en Europese landen onderling beter moeten samenwerken. (12/02/2003)
zie: ingezonden artikel NRC 11 februari 2003

Examens bve-sector

De kwaliteit van examens in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) is over het algemeen voldoende. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse Examenverslag BVE. Op het merendeel van de beroepsopleidingen die de inspectie vorig schooljaar bezocht, dekken de examens in voldoende mate de eindtermen. Waar de gestelde eindtermen niet genoeg in het examen zijn terug te vinden, wordt dat gecompenseerd door de moeilijkheidsgraad. De externe exameninstellingen, die de inhoud en het niveau van de examens waarborgen, zijn volgens de inspectie goed in staat de toetsen te beoordelen. Het Examenverslag BVE van de inspectie verschijnt dit jaar voor het laatst. Vanaf volgend jaar zal het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) de kwaliteit van de examens in de bve-sector onderzoeken. De inspectie houdt dan toezicht op de werkzaamheden van het KCE. (11/02/2003)
zie: persbericht Inspectie van het Onderwijs

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Vergelijkende toets frequentieverdeling in Tweede Kamer '
Lees ook