expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Proef vergelijking bestanden drie gemeenten

Nr. 1999/6

19 januari 1999

Proef vergelijking bestanden om niet-gebruik op te sporen in drie gemeenten

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Groningen en Den Haag gaan bij wijze van proef verschillende bestanden koppelen om mensen op te sporen die mogelijk recht hebben op huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of gemeentelijke kortingsregelingen.
De proef wordt uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in het kader van de armoedebestrijding. Het experiment is tevens een van de activiteiten uit het plan van aanpak van VROM tegen het niet-gebruik van huursubsidie.

De gemeenten gaan computerbestanden met inkomensgegevens van de Belastingdienst vergelijken met gegevens uit gemeentelijke bestanden zoals de Gemeentelijke Basis Administratie en de gegevensbestanden van huursubsidie-ontvangers en bijstandsgerechtigden. Het ministerie van VROM kan eveneens gevraagd worden om gegevens te verstrekken.

Gemeenten doen veel om mensen te informeren over de mogelijkheden om korting of tegemoetkomingen te krijgen. Toch lijkt het gebruik van deze regelingen nog niet optimaal. De bestandsvergelijking wordt in de proef gecombineerd met een actieve, vaak persoonlijke benadering van de mensen. De proef is zo opgezet dat de resultaten een beeld zullen geven van de effectiviteit van de bestandsvergelijking en de benadering van de cliënten en van de verhouding tussen de kosten en de baten.

De Registratiekamer heeft de opzet van de proef beoordeeld en is van mening dat deze in overeenstemming is met de geldende privacyregels. Pas als de proef is afgerond (naar verwachting eind 1999) en succesvol blijkt, wordt beoordeeld of ook andere gemeenten van dit middel gebruik kunnen gaan maken om het niet-gebruik van deze regelingen tegen te gaan. Als de bestandskoppeling een structureel instrument zou worden ter voorkoming van niet-gebruik van rechten op overheidsbijdragen, is wellicht wetswijziging nodig.


19 jan 99 17:42

Deel: ' Vergelijking computerbestanden om niet-gebruikers te vinden '
Lees ook