Ministerie van VWS

Vergoeding zelfzorggeneesmiddelen gewijzigd

Dinsdag 13 juli 1999, persbericht nummer 75

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart met de voorlichting over de vergoeding van zogenoemde zelfzorggeneesmiddelen. De maatregelen over de zelfzorggeneesmiddelen passen in het beleid van de beheersing van de stijgende kosten van de farmaceutische zorg.

Vergoeding

Vanaf 1 september 1999 is de vergoeding van zelfzorggeneesmiddelen gewijzigd. De wijziging betreft twee categorieën geneesmiddelen. Een aantal zelfzorgmiddelen dat uitsluitend bestemd is voor kortdurend gebruik, en nu nog wel wordt vergoed, wordt dan niet langer door de zorgverzekeraar vergoed.Zelfzorggeneesmiddelen die voor chronisch gebruik worden voorgeschreven, worden alleen vergoed als de arts op het recept de aanduiding c.g.(chronisch gebruik) vermeldt. De patiënt die een dergelijk middel voor de eerste keer gebruikt, betaalt de kosten daarvan de eerste vijftien dagen zelf. Daarna vergoedt de verzekeraar het geneesmiddel als op het recept c.g. staat. Bij kortdurend gebruik komen deze geneesmiddelen dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Zelfzorggeneesmiddelen

Zelfzorggeneesmiddelen zijn medicijnen die patiënten meestal gebruiken voor kortdurende, minder ernstige aandoeningen waarbij inschakeling van een arts niet noodzakelijk is. Ze heten ook wel buiten-WTG geneesmiddelen, omdat zij niet vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg en zonder recept verkrijgbaar zijn. Om het kostenbesparende effect van de maatregel te versterken, worden ook de receptgeneesmiddelen die wat betreft werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm identiek zijn aan de betreffende zelfzorggeneesmiddelen, niet langer, respectievelijk alleen met de aanduiding c.g., vergoed.

Uit onderzoek is gebleken dat zelfzorgmiddelen nog te vaak langdurig worden voorgeschreven zonder dat daarvoor een eenduidige aanleiding is. Daarom is besloten om de kosten voor de eerste vijftien dagen dat een zelfzorggeneesmiddel wordt voorgeschreven, voor rekening van de patiënt te laten komen. De vijftien-dagen-maatregel draagt er naar verwachting toe bij dat niet te lichtvaardig wordt besloten tot een chronische indicatie op het recept.

Voorlichting

Kort geleden heeft minister Borst de voorschrijvende artsen, de apothekers en hun organisaties per brief van de maatregel op de hoogte gesteld en hun om medewerking gevraagd. Ook de patiëntenorganisaties hebben een brief ontvangen. Op verzoek van minister Borst zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ), voorheen de Ziekenfondsraad, de publieksvoorlichting ter hand te nemen. Het CVZ zal in augustus een voorlichtingscampagne starten met onder andere advertenties in landelijke en regionale dagbladen en een brochure waarin de maatregel wordt toegelicht. Ook de Postbus 51-infolijn zal dan informatie verstrekken.

Deel: ' Vergoeding zelfzorggeneesmiddelen gewijzigd '
Lees ook