Vergoedingenstelsel onmogelijk, downloadverbod bittere noodzaak


Producenten en uitgevers roepen Kamer op om Teeven te steunen

HILVERSUM/AMSTERDAM, 20111125 -- In het belang van de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de digitale markt voor content doen de producenten en uitgevers van muziek, beeld, games en boeken een dringend beroep op de Tweede Kamer om de plannen te omarmen die het kabinet heeft om nieuwe bedrijfsmodellen op het internet te bevorderen en te beschermen. Het voorgestelde verbod op downloaden uit illegale bron is bittere noodzaak om illegaal aanbod afdoende te kunnen bestrijden.

De producenten en uitgevers, vertegenwoordigd door NUV, NVF, NVS en NVPI distantiëren zich hiermee nadrukkelijk van FNV Kiem, Ntb en de Consumentenbond die voor een vergoedingenstelsel pleiten. Een dergelijk stelsel is binnen de internationale- en Europese wetgeving onmogelijk.

De ontwikkeling van de digitale markt is van levensbelang voor de creatieve sector. Nederland blijft daarin achter omdat downloaden uit illegale bron jarenlang is gezien als een legale thuiskopie. Daardoor is het digitale aandeel in de legale Nederlandse muziekmarkt slechts 9% - tegen 29% wereldwijd – en is de Nederlandse markt voor video-on-demand vele malen kleiner dan in ons omringende landen, terwijl de filmstudio’s daar exact hetzelfde aanbieden tegen dezelfde condities. De boekenuitgevers zien zich geconfronteerd met eenzelfde lastige opgave de legale markt voor e-books van de grond te krijgen. Er is geen tijd meer voor discussies over ‘creatieve oplossingen’. Er moet een nijpend probleem worden opgelost.

Doordat downloaden uit illegale bron in Nederland is toegestaan, hebben de illegale platforms kunnen floreren ten koste van de creatieve sector. Zij voorzien immers in een legale vraag en zijn daardoor juridisch uiterst moeilijk aan te pakken. Bovendien is de consument het downloaden van veelal gratis illegaal aanbod als normaal gaan ervaren. Auteurs, film- en muziekmakers worden daardoor niet gecompenseerd voor hun creatieve arbeid. Het onrechtmatig verklaren van downloaden uit illegale bron is dan ook bedoeld om het illegale aanbod beter te kunnen bestrijden en de consument naar de legale platforms te bewegen. Het is niet bedoeld om de consument aan te pakken. Als een downloadverbod echter uitblijft zal, zo blijkt uit rechtspraak – de focus moeten worden verlegd naar het aanpakken van individuele consumenten die uploaden. Producenten en uitgevers achten dat uiterst onwenselijk. Bij de door het kabinet voorgestelde aanpak van downloaden uit evident illegale bron hoeven consumenten echter in beginsel niets te vrezen omdat downloaden de facto met rust wordt gelaten tenzij de consument expliciet weet dat de bron illegaal is.

Het geopperde vergoedingenstelsel zal bovendien voor artiesten en auteurs nooit het inkomen uit normale digitale exploitatie – zoals downloads, e-books en streams - van hun werk kunnen evenaren, en het is nu juist die normale exploitatie die ernstig te lijden heeft onder het illegale aanbod. Los hiervan staat de toekomst van het thuiskopiestelsel, en op dat punt zijn producenten en uitgevers het niet eens met het kabinet. Het lijkt erop dat het thuiskopiestelsel wordt ingeruild voor het downloadverbod. In alle landen geldt echter een downloadverbod in combinatie met een thuiskopiestelsel. De thuiskopieheffing compenseert rechthebbenden voor het feit dat het consumenten is toegestaan om voor eigen gebruik kopieën uit legale bron te maken. Het downloadverbod verandert daar niets aan.


Deel: ' Vergoedingenstelsel onmogelijk, downloadverbod bittere noodzaak '
Lees ook