Gemeente Etten-Leur

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor:
* de uitbreiding van de garage/berging bij woningen aan Koperwiek 12 en 14 (besluit 25-02-2000);

* de bouw van een woning met berging aan Legakker (kavel 311) in wijk De Keen. Tevens is er bij deze woning toestemming verleend voor het in-en uitwegen op Legakker (besluit 20-02-2000);
* de bouw van een woning aan Almonde (kavel 246) in wijk De Keen. Tevens is bij deze woning toestemming verleend voor het in-en uitwegen op Almonde (besluit 28-02-2000);

* het oprichten van een stallingsruimte aan Rijsbergseweg 39 (besluit 28-02-2000);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan de Roosendaalseweg 39 (besluit 20-02-2000);

* de bouw van een showroom, loods/werkplaats aan de Penningweg (besluit 28-02-2000);

* de bouw van 16 woningen met bergingen aan Kouwelaarsbrand (cluster 36) in wijk De Keen.Tevens is bij deze woningen toestemming verleend voor het in-en uitwegen op Kouwelaarsbrand (besluit 01-03-2000).

* de bouw van een nieuw Esso-station aan de Rijksweg 58 ter hoogte van de Moerdijkse Postbaan (besluit 28-02-2000);
Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van

* een (kleine) veestal aan de Zundertseweg 54 (besluit 25-02-2000);
* het Esso-tankstation aan Bredaseweg (besluit 25-02-2000);
* asbesthoudende plafondplaten aan Winkelcentrum 70-71(besluit 01-03-2000);

* asbesthoudende dakleien van een woning aan Tolhuislaan 93 (besluit 01-03-2000);

* asbesthoudend plafond in de Jamin-winkel in Winkelcentrum 34 (besluit 01-03-2000).

Burgemeester en wethouders hebben aan het Nationaal Jeugd Fonds toestemming verleend om huis-aan-huis in deze gemeente te collecteren in de week van 12 tot en met 18 maart 2000.

Representatie

Burgemeester Van Agt zal op zaterdag 25 maart aanstaande het startschot geven voor de actie " Etten-Leur in de race voor Mappa Mondo". Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders neemt het eerste uur deel aan deze actie.

Commissievergaderingen

Op maandag 13 maart aanstaande vindt vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport plaats. In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* het inrichtingsplan voor het perceel Bisschopsmolenstraat 173;
* notitie over behoefte overdekte sportaccommodaties;
* een voorstel aan de gemeenteraad om een bedrag van 75.000 gulden beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan 2000 te weten het Gericht Verkeerstoezichtproject (GVT-project). Doelstelling van het GVT-project is om op gemeentelijke 50 of 80 km
* wegen te komen tot een verhoging van de verkeersveiligheid door het terugdringen van de snelheid;

* een voorstel om in te stemmen met het plan voor de reconstructie van de Tolhuislaan (tussen Rochussenlaan en Duinkerkelaan) in het jaar 2000 en het presenteren en het in inspraak brengen van dit plan. Tevens wordt voorgesteld om de reconstructie van de Tolhuislaan, het gedeelte tussen de voormalige rijksweg en de Rochussenlaan door te schuiven naar het jaar 2001.
* het reconstructieplan Kattestraat;

* vaststellen van het reconstructieplan Bredaseweg;
* initiatief voorstel fracties PvdA en VVD voor veilige aansluiting fietsers vanaf Hilsebaan tot Sprundelsebaan;
Op dinsdag 14 maart aanstaande vanaf 19.00 uur vindt de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur plaats in het gemeentehuis. In deze vergadering wordt gesproken over de volgende onderwerpen:

* In te dienen reactie op de nota "Brabant Contrastrijk"
* Uitvoeringskader Landschapsbeleidsplan;
* een voorstel aan de gemeenteraad tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor percelen aan het Beatrixpark;
* een voorstel aan de gemeenteraad tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Concordialaan voor de uitbreiding van de supermarkt;

* Antwoord op inspraak ontwerp-plan herontwikkeling terrein St. Elisabethshuis;

* Antwoord op diverse reacties in het kader van de inspraak op de ontwerp-verkaveling van plan Attelaken en het in procedure brengen van het voorontwerp-bestemmingsplan Attelaken;
* een voorstel aan de gemeenteraad tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Teerlingstraat vanwege een uitbreiding van een aldaar gevestigd glastuinbouwbedrijf;

* een voorstel aan de gemeenteraad om een (nieuw) voorbereidingsbesluit vast te stellen voor een perceel aan de Liesbosweg.

Herziene kostprijsberekening bestemmingsplan De Keen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 maart aanstaande voor om een herziene kostprijsberekening op te stellen voor het bestemmingsplan De Keen per 1 januari 2000. De commissie Financiën brengt een nader advies uit over dit voorstel in de vergadering van 20 maart aanstaande.

Aanschaf energiespiegel

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een energiespiegel te plaatsen in de hal van het gemeentehuis. Deze energiespiegel is een informatiepaneel dat uit ruwe energiegegevens, gebruikers en bezoekers op een toegankelijke wijze informeert over het energieverbruik van het gebouw. Door de plaatsing van een energiespiegel wil het college zonder ingrijpende investeringen de enrgiekosten omlaag brengen. Kennis bij de verbruikers van het energieverbruik leidt tot een bewuster gedrag en daarmee tot een verlaging van het verbruik. De totale kosten voor het plaatsen van de energiespiegel in het gemeentehuis bedragen Hfl. 37.353,--.

Deel: ' Vergunningen gemeente Etten-Leur '
Lees ook