Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend aan:
een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een installatie voor warmte- en koude opslag ten behoeve van gebouw Ceres (ketelhuis), Den Dolech 2, Technische Universiteit Eindhoven;
een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een radiateurenfabriek en koeltechnisch bedrijf, Frankrijkstraat 85a, Eindhovense Radiateuren Fabriek.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage op:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 22 augustus 2001 tot 3 oktober 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03), desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven;
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.
Tot 3 oktober 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: eenieder die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Verklaringen melding artikel 8.19
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet milieubeheer, maken bekend dat verklaringen ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet milieubeheer zijn afgegeven voor:
een melding voor het verplaatsen van het energiegebouw op het terrein, Antoon Coolenlaan 1a, N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant; een melding voor de verplaatsing van laboratoria celmechanica in gebouw W-hoog, Den Dolech 2, Technische Universiteit Eindhoven; een melding voor een overkapping van bestaande open binnenplaats, Schootsestraat 26c, De Winstpakker;
een melding voor het in gebruik nemen van nieuwe hallen voor montage, kantoren en opslag onderdelen, Croy 47a, K.M.W.E. Precisie B.V. De meldingen en andere ter zake zijnde stukken liggen bij: de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.
Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan tegen deze verklaring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen de verklaringen door binnen zes weken bewaar in te dienen tegen deze verklaringen. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:
naam en adres indiener,
dagtekening,
een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht, de grond van het bezwaar.
Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:
Mabem, Anthony Fokkerweg 10, gereedmelding tankstation; Kusters Beheer B.V., Mispelhoefstraat ongenummerd, opslag- en transportbedrijf;
A. Raaijmakers Offset, Pastoor van Arsplein 22a, klein offsetdrukkerij;
Albert Heijn, Vestdijk 1, supermarkt;
Tessel Vastgoed B.V., Vondellaan 12-14, kantoorgebouw; Café t Zwaantje, Hoogstraat 415, horecabedrijf; Fontys Hogescholen, Kanaalstraat 8, opleidingsinstituut; Fontys Hogescholen, Th. Fliednerstraat 2, opleidingsinstituut; V.O.F. VBE Eindhoven, Stationsplein 9, horecabedrijf; Technomarkt, Hastelweg 226, opslag- en transportbedrijf. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven '




Lees ook