Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunning op grond van de Wet milieubeheer hebben verleend:

een vergunning voor het oprichten van een gebouw voor een bedrijf bestemd voor de productie en assemblage voor een staalconstructie en metaalbewerkingsbedrijf, Esp ongenummerd, Constructiebedrijf De Vries B.V.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 12 september 2001 tot 24 oktober 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven;
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

Tot 3 oktober 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdelings bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven '
Lees ook