Gemeente Eindhoven

Wet milieubeheer

Te verlenen vergunning/in te trekken vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer te verlenen aan:

Ontwikkelingsmaatschappij Eindhoven Allicht B.V. Het betreft een vergunning voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van diverse, niet exact te definiëren functies, gelegen Mathildelaan ongenummerd. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 september 2001 tot 24 oktober 2001 ter inzage bij:

de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. De vergunning in te trekken van:

Hakapak B.V. Het betreft een vergunning voor een bedrijf voor productie en opslag van verpakkingsmaterialen, gelegen Lodewijkstraat 6. Het verzoek, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 26 september 2001 tot 10 oktober 2001 ter inzage bij:

de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

het desbetreffende Stadsdeelkantoor. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (259 46 03) een afspraak maken. Tot de laatst genoemde datum kunnen door eenieder schriftelijke bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen moeten worden gericht aan ons college en kunnen worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondelinge bedenkingen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (259 46 03) een afspraak worden gemaakt waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunning op grond van de Wet Milieubeheer hebben verleend:

een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een verpleeghuis, woon-/zorgcentrum, appartementencomplex, Herman Gorterlaan 1-4, De Vitalis Zorg Groep. De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 26 september 2001 tot 7 november 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tot 7 november 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Meldingen Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Total Selfservicestation Van Tuijl, Huizingalaan 2, gereedmelding tankstation;

Sportfit Dance & Health Center, De Waghemakerstraat 1d, horeca-, sport- en recreatieinrichtingen;

Garage Remko, Hoppenkuil 29, inrichting voor motorvoertuigen;

Ravensburgh Bouw & Ontwikkeling B.V., Willemstraat 102, woon- en verblijfsgebouw;

Persia, Stratumsedijk 103b, detailhandel en ambachtsbedrijf;

Ontwikkelingscombinatie Beatrixpark B.V., Beatrixterrein, woon- en verblijfsgebouw.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven '
Lees ook