Gemeente Hoogeveen

Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de volgende verzoeken op 27 juli 2001 hebben besloten over te gaan tot het intrekken van de verleende milieuvergunningen:

a. verzoek van Assco plettac steigers B.V., om tot intrekking over te gaan van de door ons op 30 juni 1998 verleende milieuvergunning aan SPH Kartonnage B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor het produceren van golfkartonnen dozen en platen in kleine oplagen, gelegen aan de Stephensonstraat 17b te Hoogeveen.

b. verzoek van Handelsonderneming D-trade B.V., om tot intrekking over te gaan van de door ons op 14 oktober 1999 aan Decocore B.V. verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor de fabricage van polyesterbetonproducten, gelegen aan de Stephensonstraat 117a te Hoogeveen.

De reden van de verzoeken is gelegen in het feit dat:

a. door Assco plettac steigers B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting zullen worden verricht dan waarvoor de vergunning van 30 juni 1998 is verleend. In dergelijke situaties dient de geldende milieuvergunning te worden ingetrokken alvorens een nieuwe vergunning kan worden verleend c.q. een melding op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur kan worden geaccepteerd.

b. door D-trade B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting zullen worden verricht dan waarvoor de vergunning van 14 oktober 1999 is verleend. In dergelijke situaties dient de geldende milieuvergunning te worden ingetrokken alvorens een nieuwe vergunning kan worden verleend c.q. een melding op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur kan worden geaccepteerd.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 9 augustus 2001 tot en met 20 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 20 september 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
b. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit. c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 27 juli 2001 vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvragen van:

- Kreeft Betontechnieken B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een impregneerbedrijf met de opslag van grondstoffen en materieel en kleine onderhoudswerkzaamheden aan het materieel, gelegen aan de A.G. Bellstraat 11 te Hoogeveen; - Maatschap J. de Groot, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij, gelegen aan de Warmondsweg 7 te Elim;
- De heer A.J. Arends en mevrouw J.A. Strijker, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een paardenhouderij, gelegen aan de Samuelswijk 1a te Elim;
- De heer K. Okken, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een kampeerterrein met rundveehouderij, gelegen aan Rechtuit 56 te Hollandscheveld; - E.N.H. Hydraulics B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor het bouwen en repareren van vrachtwagenlaadkranen, containerinstallaties en -systemen, gelegen aan de Stephensonstraat 70 te Hoogeveen. De wijziging ten opzichte van de huidige situatie heeft betrekking op de uitbreiding van de bestaande productiehal.
De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 9 augustus tot en met 20 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 20 september 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit. b. De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Hoogeveen '
Lees ook