Gemeente Lisse

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving
Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders hebben -onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu- een vergunning verleend aan:

HAVAST auto- en carosseriebedrijf truckspuiterij

Voor het oprichten en in werking hebben van een carosseriebedrijf voor wegtransportvoertuigen, op het perceel 2e Poellaan 26 te Lisse.

De vergunning is t.o.v. de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Inzage
De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 12 oktober 2001 tot en met 22 november 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

(na telefonische afspraak, telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep
Tot en met 22 november 2001 kunnen belanghebbenden, die kunnen aantonen in een eerder stadium redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te dienen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt onmiddellijk na de beroepstermijn van kracht tenzij:

vóór deze datum een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is gedaan. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de hiervoor genoemde Afdeling. De vergunning wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist;

nog geen bouwvergunning is verleend.

Kennisgeving
Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders hebben -onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu- een vergunning verleend aan:

J.P. Montagebedrijf

Voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het be- en verwerken van metaal tot speeltoestellen, skatebanen, park- en straatmeubilair, hekwerken en staalconstructies, op het perceel Meer en Duin 66 te Lisse.

De vergunning is t.o.v. de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Inzage
De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 12 oktober 2001 tot en met 22 november 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

(na telefonische afspraak, telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep
Tot en met 22 november 2001 kunnen belanghebbenden, die kunnen aantonen in een eerder stadium redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te dienen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt onmiddellijk na de beroepstermijn van kracht tenzij:

vóór deze datum een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is gedaan. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de hiervoor genoemde Afdeling. De vergunning wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist;

nog geen bouwvergunning is verleend.

Kennisgeving
Melding verandering inrichting
Burgemeester en wethouders hebben een melding verandering inrichting op grond van art. 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van:


- Rusthoff B.V. te Lisse - voor verwerkingsbedrijven van agrarische siergewassen aan de Heereweg 352. Het bedrijf meldt dat de technische ruimte inhoudelijk is veranderd. Er zijn geen bindingen met de naastgelegen bedrijven meer.

Wij verklaren dat deze veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Inzage
De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 12 oktober 2001 t/m 22 november 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

(na telefonische afspraak, telefoon 433182) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken, gedurende de periode van terinzagelegging, bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

De beschikking wordt onmiddellijk na de beroepstermijn van kracht tenzij vóór deze datum een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is gedaan. Een dergelijk verzoek kunt u gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift doen. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Lisse '
Lees ook