Gemeente Weerselo

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging meldingen
Vanaf 6 september 2001 ligt bij het taakveld Milieu in de werklocatie Weerselo de volgende melding ter inzage:


* Grotestraat 22 te Rossum: Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer i.v.m. het veranderen van de supermarkt ten behoeve van de verkoop van vlees (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp

Terinzagelegging Ontwerp-beschikkingen
Bij het bureau Milieu op de locatie in Weerselo ligt vanaf 6 september tot 4 oktober 2001 op maan-dag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning van:


* de maatschap Tijhuis, Dennenweg 10 in Lattrop voor het veranderen van haar veehouderijbedrijf aan de Dennenweg in Lattrop.
* Loonbedrijf Postel en Zn. V.O.F., Wiemselweg 5 in Tilligte voor een loon-, transport-, container- en grondverzetbedrijf met de opslag van mest aan de Wiemselweg in Tilligte.

B. en W. willen de vergunningen onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het mi-lieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 5 oktober 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen in-brengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 5 oktober 2001 bij b. en w. worden ingediend.
Zolang de ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Milieu (telefoon 0541-854233).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Bij het bureau Milieu op de locatie in Weerselo ligt vanaf 6 september tot 20 september 2001 op elke maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking, waarbij de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van de heren H.G.P. Eppink, Korteweg 3 in Agelo en J.B.H. Tijman, Venweg 3 in Denekamp gedeeltelijk wordt ingetrokken. Beide vergunningen zullen gedeeltelijk worden ingetrokken, omdat beide veehouders deelnemen aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Met deze intrekkingen wordt het milieu niet benadeeld. De intrekkingen worden direct van kracht. Hiertegen kan iedereen vóór 20 september 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 20 september 2001 bij B en W worden ingediend.
Zolang de ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te dienen of over de ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Milieu (telefoon 0541-854233). Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

* de adviseurs, die over de ontwerpbeschikking hebben geadviseerd;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 6 september 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter visie het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van:


* J.B.G. Scholten, Haarstraat 54 te Rossum: een varkens-, rundvee- en pluimveehouderij nr. 96124 d.d. 15 april 1997 (20173I).

De strekking van dit ontwerp-besluit is dat wij op verzoek van vergunninghouder overgaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende twee weken tot en met 20 september 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Terinzagelegging vergunningen
Op het taakveld milieu liggen vanaf 6 september 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van:


* H.J.M. Scholten, Monnikweg 2A te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkveehouderij en bijbehorend jongvee annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen;

* P.M.J. Wesselink, Lemseloseveldweg 9 te Weerselo voor een vergunning voor het veranderen van de inrichting voor zoogkoeien, jongvee en vleesstieren annex de opslag van mest en dieselolie;
* L.B.F. Stevelink, Gunnerstraat 46 te Saasveld voor een vergunning voor het veranderen van een vleesvarkens- en rundveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Eveneens ligt op het taakveld milieu vanaf 6 septenmber 2001 gedurende 6 weken ter inzage het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van :


* J.B.G Scholten, Haarstraat 54 te Rossum: een varkens, rundvee- en pluimveehouderij/vergunning d.d. 15 april 1997, nummer 96124 (20162I).

De strekking van dit besluit is dat wij op verzoek van vergunninghouder overgaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan worden overgedragen.

Tegelijkertijd liggen op het taakveld milieu vanaf 6 september 2001gedurende zes weken ter inzage de besluiten tot het wijzigen van de vergunningen van:


* A.F.J. Mentink, Gammelkerstraat 7 te Deurningen: rundvee- en mestkuikenshouderij nr. 83.1 d.d. 22 maart 1983;
* Maatschap Zwiers, Glipsdijk 1 te Weerselo: rundvee-, mestkuikens- en mestvarkenshouderij, nr. 97045 d.d. 26 augustus 1997;
* A.G.J. Weersink, Beekdorpweg 15 te Saasveld: melkrundvee- en paardenhouderij, nr. 20004 d.d. 21 maart 2000;
* Maatschap Borghuis-Groothuis, Deurningerstraat 20 te Deurningen: melkrundvee- en pluimveehouderij, nr. 97089 d.d. 3 februari 1998.

De strekking van deze besluiten tot wijziging van de vergunningen is dat in het belang van de bescherming van het milieu de huidige vergunningvoorschriften niet toereikend zijn.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 18 oktober 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 18 oktober 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Weerselo '
Lees ook