expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Vergunningplicht Installaties op ..

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
7 mei 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET VERGUNNINGPLICHT VOOR INSTALLATIES OP ZEE

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met het voorstel van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. J.M. de Vries, om te komen tot een vergunningplicht voor installaties in zee. Het gaat daarbij om installaties buiten de territoriale wateren, op het Nederlandse deel van het continentaal plat.

De overheid zal in het kader van een vergunningsstelsel een voornemen toetsen om installaties op zee te exploiteren. Dit niet alleen met het oog op de bescherming van relevante belangen van scheepvaart, luchtvaart en visserij, maar ook voor natuur- en milieubescherming. Daarbij vormt het zogenaamde voorzorgbeginsel, dat is opgenomen in de onlangs uitgebrachte Regeringsbeslissing Vierde nota waterhuishouding, een belangrijk richtsnoer. In deze nota is gesteld, dat verantwoorde economische ontwikkelingen in beginsel mogelijk blijven, maar dat het watersysteem Noordzee een zorgvuldige afweging van projecten verdient.

Naar verwachting stelt Nederland binnen afzienbare tijd een exclusieve economische zone (EEZ) in, die qua omvang overeenkomt met die van het Nederlandse deel van het continentaal plat. Het VN-zeerechtverdrag bevestigt uitdrukkelijk de bevoegdheid van kuststaten als Nederland om rechtsmacht over onder andere installaties in hun EEZ uit te oefenen.
Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van de EEZ in de Tweede Kamer, in maart j.l., is aan de orde gekomen dat het tot nog toe toepasselijke wettelijke instrumentarium niet voorziet in uitoefening van die bevoegdheid door Nederland in de vorm van een verplichte toetsing van overheidswege.

In eerste instantie is nu een algemene maatregel van bestuur op basis van de bestaande Wet installaties Noordzee voorbereid, het Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee. Het interimbesluit is bedoeld voor de eerstkomende periode om te voorkomen dat het beoogde beschermende EEZ-regime bij voorbaat kan worden uitgehold.
Het interimbesluit bevat een uitzondering voor mijnbouwinstallaties, omdat daarvoor reeds de Mijnwet continentaal plat van toepassing is.

Het ontwerp-interimbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Binnen enkele maanden wordt een wetsvoorstel ter vervanging van het interimbesluit bij de Tweede kamer ingediend.

RVD, 07.05.1999

07 mei 99 16:57

Deel: ' Vergunningplicht voor installaties op zee '
Lees ook