Novem

21-3-2003

Vergunningverlening geen belemmering voor windprojecten

Novem verleende het afgelopen jaar haar medewerking aan een onderzoek naar het vergunningstraject voor windenergieprojecten. Medewerkers van onder andere de Task Force Windenergie werden gevraagd hun kennis over diverse windprojecten in te brengen. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd en baren opzien: Slechts zeven van de honderd aanvragen voor een windenergieproject stranden wegens bezwaren van omwonenden of belanghebbenden. Ook blijken vergunningsprocedures nauwelijks te leiden tot onacceptabele vertraging. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het milieuadviesbureau CEA uit Rotterdam.

Vaak wordt gedacht dat het juridische vergunningtraject een knelpunt is voor het realiseren van windenergie in Nederland. Ook zouden bouw- of milieuvergunningen de realisatie van windenergieprojecten vertragen. Uit het afstudeeronderzoek van Juliette Koeslag blijkt echter dat dergelijke problemen zich alleen voordoen in een klein aantal gevallen.

In slechts 7 procent van de onderzochte windprojecten wordt geen vergunning verleend, hoewel tegen eenderde van de windenergieprojecten bezwaar wordt ingediend. Bezwaren hebben dus geen grote invloed op de slagingskans.

Verder blijkt dat de meeste vergunningen binnen de formeel gestelde termijnen worden verleend. De gemiddelde tijd die in totaal nodig is voor het krijgen van de milieu- en bouwvergunning en eventuele vrijstelling van het bestemmingsplan is 46 weken. Voor 10 procent van de (vooral grotere) projecten is de totale doorlooptijd langer dan 2 jaar.

Het lijkt er op dat het beeld van moeizame vergunningtrajecten rond windenergie slechts stoelt op dit beperkte percentage gecompliceerde trajecten. Projectontwikkelaars die na een goede voorbereiding het vergunningtraject starten, kunnen in de regel echter binnen afzienbare tijd de windturbines plaatsen.

Novem concludeert uit de resultaten van het onderzoek dat vooral het voortraject van de realisatie van windprojecten ondersteuning verdient. Daar zullen zowel Expertpool als Task Force zich dan ook met name op gaan richten.

In het onderzoek is gekeken naar de vergunningprocedures van meer dan de helft van het gerealiseerde vermogen in Nederland. Van in totaal 269 windenergieprojecten uit 38 verschillende gemeenten zijn gegevens verzameld over het verloop van de juridische procedures. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden van www.cea.nl.

Deel: ' Vergunningverlening geen belemmering voor windprojecten '
Lees ook