Provincie Utrecht


Persbericht
17 januari 2000

VERKEER EN VERVOER IN DE PROVINCIE UTRECHT IN BEELD

Op 13 januari is de nieuwe Beleidsrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht 1999 (BER 1999) verschenen. De BER vormt al vijf jaar een belangrijke informatiebron over de ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer in de provincie. Daarnaast geeft het rapport aan in hoeverre de overheid haar gestelde beleidsdoelen haalt. Op basis van deze gegevens kunnen de betrokken overheidsorganisaties bepalen op welke punten het beleid moet worden aangescherpt.

Het rapport is gezamenlijk opgesteld door de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en het Gewest Eemland.

Ligt de aanpak van de versnippering van Utrechtse natuurgebieden door infrastructuur op koers? en Lukt het om het autogebruik te vervangen door openbaar vervoer en fiets? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarop de Beleidseffectrapportage een antwoord probeert te geven.
De Beleidseffectrapportage biedt informatie over maatregelen en de ontwikkelingen in de periode 1986-1998. Daarnaast worden de Utrechtse ontwikkelingen vergeleken met de landelijke.

Langere files
Uit de Beleidseffectrapportage blijkt onder meer dat de personenauto met een aandeel van 73% het populairste vervoermiddel blijft en pas op ruime afstand wordt gevolgd door openbaar vervoer (met name de trein) en de fiets. De huidige file-aanpak omvat verschillende maatregelen, waaronder inhaalverboden voor vrachtautos in de ochtendspits en het gebruik van spitsstroken. Deze maatregelen hebben een positief effect, maar hebben niet kunnen voorkomen dat het fileprobleem voor de provincie als geheel in 1998 is toegenomen.

Minder doden
Met de toename van het aantal verkeersdeelnemers blijft de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt in het verkeers- en vervoerbeleid. het aantal verkeersdoden in de provincie is in 1998 lager uitgevallen dan gemiddeld: op Utrechtse rijkswegen waren in 1998 slechts 4 doden te betreuren tegenover 18 gemiddeld per jaar. Op provinciale wegen zijn in 1998 13 doden gevallen tegenover gemiddeld ruim 16 per jaar. In hoeverre de daling een gevolg is van veiliger voertuigen, verkeersveiligheidscampagnes en aanpassingen aan de infrastructuur is niet bekend. Of de daling structureel is, blijkt pas na enkele jaren.

Extra inzet
Naar aanleiding van de bevindingen hebben de betrokken partijen aangegeven op verschillende onderdelen van het beleid extra te willen inzetten. Het gaat hierbij om ondermeer nieuwe impulsen voor het stimuleren van fietsgebruik door de uitbouw van goede fietsnetwerken. Ook het versterken van het openbaar vervoer staat hoog op de agenda. Randstadspoor en aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) zijn hier voorbeelden van. Extra benutting van bestaande infrastructuur bovenop de huidige maatregelen is een van de andere speerpunten.

Gegevens ook letterlijk in bééld
De Beleidseffectrapportage bevat een reeks kaarten. Een van deze kaarten toond de file top-20 in de provincie Utrecht. De Beleidseffectrapportage 1999 is ook op CD-rom uitgegeven. Een groot deel van de gegevens is ook opgenomen in een handzaam cijferboekje dat als bijlage bij de BER gaat. De Beleidseffectrapportage is over enkele weken ook te raadplegen op internetpagina https://www.prvutr.nl/actueel/ber
(Voor informatie: Astrid Schoon, actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

https://www.prvutr.nl

Deel: ' Verkeer en vervoer in provincie Utrecht in beeld '
Lees ook