MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

VERKEER EN WATERSTAAT ZOEKT RUIMTE VOOR WATER

Er is nog niets besloten over de calamiteitenpolders die in extreme gevallen van hoogwater onder water kunnen worden gezet. Dit benadrukt Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat nog eens naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over de zoekgebieden voor waterberging bij extreem hoge waterstanden.

Afgelopen maandag nam de staatssecretaris - als voorzitter van Deltaplan Grote Rivieren- twee adviezen in ontvangst van Ruimte voor Rijntakken en Integrale Verkenning Benedenrivieren. De adviezen geven aan dat het mogelijk is om met het beleid .Ruimte voor de Rivier. de veiligheid van ons land ook op langere termijn te kunnen waarborgen. Daarnaast heeft de Staatssecretaris zelf een discussienotitie uitgebracht met zoekgebieden voor de opvang van rivierwater in extreme omstandigheden, de zogenaamde calamiteitengebieden. De adviezen en de discussienotitie worden nu voorgelegd aan drie adviescommissies: de Commissie Waterbeheer 21e eeuw; het Overlegorgaan Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden en de Technische Adviescommissie Waterkeringen.
Na raadpleging van de commissies, bereidt de staatssecretaris een voorstel voor aan het kabinet, in overleg met de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren. Kabinet en Tweede Kamer zullen vervolgens het voorstel bespreken. Daarna begint pas de echte voorbereiding van de plannen en de officiële besluitvormingsprocedure, met alle waarborgen van inspraak en rechtsbescherming voor belanghebbenden. Iedereen kan dus een inbreng leveren, voordat een besluit genomen wordt. De staatssecretaris zal de plannen in overleg met andere betrokken overheden voorbereiden.

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn de rivierdijken versterkt in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren. Daardoor kan een afvoer van de Rijn van maximaal 15.000 m3/s veilig opgevangen worden, zónder dat binnendijkse maatregelen nodig zijn. Door de verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling is meer ruimte voor de rivier nodig om de veiligheid in de toekomst te kunnen garanderen. Voor een afvoer tot 16.000 m3/sec die in 2001 de nieuwe norm wordt, kan dit door verruiming van het huidige winterbed van de rivieren tussen de dijken, hier en daar een dijkverlegging, beperkte binnendijkse retentie en groene rivieren in de omgeving van de Biesbosch (binnendijks). Die binnendijkse ruimte is nodig om de top van de rivierafvoer af te kunnen vlakken en zo de waterstanden op de rivier zelf te verlagen. Deze mogelijkheden zijn verkend in de twee adviezen. Een afvoer van 16.000 m3 is al 25 % méér dan het hoogwater van 1995.

Voor nóg hogere afvoeren zijn calamiteitenpolders nodig, als alle andere maatregelen niet voldoende zijn. Door het water op te vangen in calamiteitengebieden kunnen we ervoor zorgen dat er een gecontroleerde in plaats van een ongecontroleerde overstroming plaatsvindt. Dit zal dus slechts zéér zelden nodig zijn, en misschien wel nooit.

Omdat besluitvorming nog moet plaatsvinden, heeft de staatssecretaris alle kansrijke binnendijkse maatregelen als zoekgebied voor ruimtelijke reservering op de kaart gezet. Als er nu geen rekening gehouden wordt met die optie, is het straks te laat, want dan zullen relatief open gebieden niet meer beschikbaar zijn. Overleg, besluitvorming en inspraak over welke gebieden binnen die zoekgebieden precies nodig zullen zijn in de toekomst, gebeurt in het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Bij de Vijfde Nota gaat het niet alleen over veiligheid, maar over nationaal ruimtelijk beleid en de afstemming met andere ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart met zoekgebieden is het startpunt voor de discussie als bijdrage aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Hans Scholten: 070-3516544

02 mrt 00 16:04

Deel: ' Verkeer en Waterstaat zoekt ruimte voor water '
Lees ook