Gemeente Amersfoort


s 26 mei 1999

Het voorkeursscenario Verkeers- en vervoerplan

Nog tot 31 mei kan iedereen reageren op de voorgestelde actualisatie van het gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan. Uit zes mogelijke scenario 's voor de verkeersstromen in Amersfoort, is inmiddels een voorkeursscenario samengesteld. Dit bestaat uit een basispakket en een aantal keuzemogelijkheden. Op deze pagina zetten we de hoofdpunten nog een keer voor u op een rij.

Het basispakket

Openbaar vervoer

*Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): snelle en comfortabele verbindingen naar Vathorst, Leusden en Soesterberg/Zeist. Het openbaar vervoer wordt een echte concurrent voor de auto. Openbaar vervoergebruikers komen sneller in de stad en automobilisten kunnen aan de rand van de stad overstappen op het openbaar vervoer;

de knelpunten voor het overige openbaar vervoer worden aangepakt;

een netwerk voor het Randstadspoor (RSS) met vier stations: de Koppel, Schothorst, Werkstad en Vathorst. Op de spoorweg naar Zwolle gaan een soort sneltrams rijden, die op verschillende plaatsen in de stad stoppen. Voor de automobilist wordt het aantrekkelijk om aan de rand van de stad over te stappen op het openbaar vervoer.

Fiets

*Naar Amersfoort-noord en Leusden (de drukste fietsroutes) komen snelfietsroutes. Dit betekent dat ze weinig belemmeringen tegenkomen. Voor de nieuwe bewoners van Vathorst wordt het aantrekkelijk om met de fiets naar de stad te gaan; *Kleine fietsknelpunten worden aangepakt;
*Er komen meer stallingsvoorzieningen bij stations en haltes, in het centrum en bij bedrijven.

Vervoermanagement
De Gemeente Amersfoort wil intensiever samenwerken met het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat medewerkers vaker de fiets en openbaar vervoer nemen. Werkgevers kunnen dit (financieel) stimuleren.

Vathorst en De Werkstad

*Op termijn zijn er vier ontsluitingsmogelijkheden voor de auto vanuit Vathorst: via de Hogeweg, de aansluiting A1/Amersfoort-noord, een nieuwe aansluiting A28/Nijkerk en een rechtstreekse verbinding naar de Rondweg-Noord. Omdat de Hogeweg wellicht op termijn toch nog volloopt, wordt de bestaande Hogeweg tussen de A1 en A28 vervangen door een nieuwe verbinding.. De bestaande Hogeweg (tussen de A1 en de A28) is dan alleen nog toegankelijk voor openbaar vervoer en bijvoorbeeld nooddiensten, carpoolers, vrachtverkeer en bestemmingsverkeer. Ook blijft de bestaande Hogeweg beschikbaar voor bedrijven en woningen die direct ontsloten worden door de Hogeweg. Hulpdiensten en economisch belangrijk verkeer zijn in ieder geval verzekerd van een goede doorstroming; *Op de autosnelwegen wordt informatie gegeven over de afritten: welke afrit kan het beste gebruikt worden om in het centrum te komen?

Stadsring
Vorig jaar zijn op de Stadsring busstroken aangelegd. Dat was even wennen, want veel automobilisten die dwars door de stad reden bleven de Stadsring nog gebruiken. Daardoor onstonden nogal wat files. Inmiddels hebben veel aantal automobilisten de vervangende route via de Ringweg Kruiskamp/Koppel ontdekt en zijn de verkeerslichten op de Stadsring beter afgesteld waardoor de vertragingen beperkt blijven. Toch is er op bepaalde uren nog zo'n 20% doorgaand verkeer op de Stadsring. Dit zou verminderd kunnen worden door de automobilisten goed te verwijzen naar de alternatieve route of om het zelfs helemaal onmogelijk te maken om dwars door de stad te rijden. Immers, hoe minder doorgaand verkeer de Stadsring gebruikt, hoe beter het autoverkeer dat in het stadscentrum moet zijn daar kan komen. Het college wil nog verschillende circulatie- en inrichtingsvarianten nader beoordelen.

Drie varianten
Het college blijft inzetten op het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer oip de Stadsring. Hiervoor zijn drie varianten denkbaar. 1. Het totaal weren van doorgaand verkeer door het aanbrengen van een 'knip' op de Stadsring. Dat wil zeggen dat het niet meer mogelijk is om in een keer van de Amesterdamseweg naar de Hogeweg en andersoom te rijden via de Stadsring. 2. Een andere mogelijkheid om doorgaand verkeer te weren is het handhaven van de bestaande situatie nl. twee rijstroken voor het autoverkeer en twee vrije busbanen. 3. Een derde optie is twee maal twee rijstroken voor alle verkeer op de Stadsring.

Bij de varianten 2 en 3 zijn in beide gevallen op de toeleidende wgeen (Amsterdamseweg en Hogeweg) busbanen nodig. Het autoverkeer wordt in die gevallen gedoseerd toegelaten op de Stadsring. Een te grote toevoer van autoverkeer naar de stadsring zou zo alleen een probleem opleveren op de wegen die naar de Stadsring toeleiden en niet op de Stadsring zelf. De busvoorzieningen kunen desgwenst ook worden bestemd voor nooddiensten (ambulance, brandweer en politie) en goederenvervoer. Het autoverkeer kan worden gstimuleerd om gebruik te maken van de Ringweg Kruiskamp/Koppel door een dynamisch route-informatiesysteem. Dat betekent dat de automobilist bijvoorbeeld informatie krijgt over de mogelijke duur van een bepaalde rijroute. Er kan dan ook een alternatief worden voorgesteld. Tevens moet er een systeem komen dat de automobilisten verwijst naar de beschkbare parkeerplaatsen in de parkeergarages (parkeerverwijzingssysteem).

Stadsrandparkeren
Los van de drie varianten wordt er gekeken naar de mogelijkheid om aan de rand van de stad grote parkeerterreinen te realiseren met een snelle verbinding met het openbaar vervoer naar het centrum van de stad. Het zogenaamde Stadsrandparkeren..

Dynamisch verkeersmanagement
De techniek biedt steeds meer mogelijkheden om het verkeer in goede banen te leiden. Voorbeelden hiervan zijn de elektronische verwijzing van bestemmingsverkeer naar parkeergarages en parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Ook het voorkeurssysteem voor uitrukkende brandweer, politie en ambulance op de verkeerslichten is hiervan een voorbeeld. Vooral voor nooddiensten is dit systeem essentieel omdat die met name in de spits in de problemen kunnen komen. De gemeente Amersfoort werkt ook mee aan de mogelijkheid om thuis informatie te geven over de bereikbaarheid van de stad, bijvoorbeeld via internet.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid blijft een punt van zorg. Het college wil het wegennet indelen in een aantal categorieen. Het hoofdwegennet krijgt in het algemeen een maximumsnelheid van 50 km per uur. Voor de overige wegen en straten geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Keuzemogelijkheden binnen het voorkeursscenario

Openbaar vervoer

*Aan de rand van de stad komen grote parkeerplaatsen, waar de automobilist kan overstappen op het openbaar vervoer. Het college wil nog kiezen tussen een soort sneltrams op de spoorlijnen, comfortabele en snelle bussen of een volautomatisch cabinesysteem ("people-mover"), zoals je die in het buitenland bij bijvoorbeeld vliegvelden aantreft;
*Het college wil de op het centrum gerichte automobilist zo snel mogelijk in een parkeergarage hebben. Het parkeerverwijzingssysteem geeft de richting aan naar de dichtstbijzijnde parkeergarage. Het college overweegt om vanaf de parkeergarages kleine busjes naar de binnenstad en de directe omgeving te laten rijden, zodat iedereen vanuit de parkeergarages snel en comfortabel in de binnenstad kan komen; *Op de spoorlijn richting Zwolle wil het college in de toekomst extra stations voor een soort sneltramsysteem. Naast de stations Schothorst en het reeds geplande station Vathorst kunnen nieuwe stations komen bij het Themacentrum ("de Koppel") en bij de nieuwe bedrijven in de Werkstad. Omdat het vanaf het station Werkstad nog een redelijk stukje lopen is naar een aantal bedrijven, overweegt het college mogelijk een pendelbusje vanaf de stations Schothorst en de Werkstad invoeren; *Om het woon-werkverkeer per openbaar vervoer verder te stimuleren, overweegt het college om een pendelbusje tussen het Centraal Station en het bedrijventerrein De Isselt in te voeren.

Fiets
In Amersfoort wordt veel gefietst. Om dit nog aantrekkelijker te maken wil het college een netwerk van bewaakte fietsenstallingen aanleggen. Deze service moet voor lage prijzen worden aangeboden. Dat betekent wel dat sponsoring door het bedrijfsleven gewenst is. Daarnaast overweegt het college de parkeertarieven enigszins te verhogen en de extra inkomsten te gebruiken om de fietsenstallingen te sponsoren. Immers: wie op de fiets stapt draagt ook bij aan extra ruimte en bereikbaarheid voor het autoverkeer. Uit onderzoek is verder gebleken dat mensen nog veel korte ritjes (korter dan 5 kilometer) per auto maken. Een deel hiervan is woon-werkverkeer. Als werkgevers het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit zou een goede en snelle bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de files. Bovendien komen er meer parkeerplaatsen beschikbaar voor de klanten en de bezoekers van de binnenstad en de bedrijven.

Stadsrandparkeren
Meer parkeerruimte krijg je ook als automobilisten de auto aan de rand van de stad laten staan. Hierbij gaat het om de vraag of gebruikersovereenkomsten met bedrijven moeten worden gesloten om een gedeelte van het woon-werkverkeer op te vangen aan de rand van de stad. Het College wil namelijk wel de zekerheid hebben dat de parkeerplaatsen en de extra pendelbussen goed gebruikt gaan worden. Ook voor deze voorzieningen is extra geld nodig. Dit zou ook betaald kunnen worden uit een beperkte verhoging van de parkeertarieven. Daar heeft iedereen weer profijt van. Het college wil bij het stadsrandparkeren nog een keuze maken tussen een paar kleine parkeerterreinen (bijvoorbeeld 3 x 300 parkeerplaatsen) of een paar grote parkeergarages (met meer dan 1.000 parkeerplaatsen). Deze laatste mogelijkheid is duurder, maar beperkt het aantal auto's dat de stad inrijdt en vergt minder parkeerplaatsen in het centrum.

Speciale voorzieningen
Het college wil een gedeelte van de Hogeweg (tussen de A1 en de A28) bestemmen voor specifieke gebruikers (doelgroepen). Wie dat zijn, wordt nog beoordeeld. Overigens komt er voor de rest van het autoverkeer een nieuwe verbinding door de Werkstad langs de A28. Ook overweegt het college de Meridiaantunnel voor specifieke gebruikers open te stellen, zodat deze sneller in het noordelijk gedeelte van de binnenstad kunnen komen.

Birkhoven, Bokkeduinen, NS-emplacement
Als het NS-emplacement noord een andere functie krijgt (bijvoorbeeld woningen, bedrijven, ziekenhuis) is het misschien nodig om extra verbindingen (westradialen) naar dit gebied aan te leggen en de kruising met de spoorweg (B.W.-laan) ongelijkvloers te maken. Dat laatste kan ook nodig zijn als het aantal treinpassages verder zou groeien. Als de extra verbindingen nodig zijn, krijgen ze geen functie voor het doorgaande noord-zuid verkeer, maar worden er wel aparte voorzieningen getroffen voor het vrachtverkeer vanaf de A28 naar het bedrijventerrein De Isselt.

Aansluiting A28/Heiligenbergerweg
Het college kiest ervoor om de aansluiting bij de Heiligenbergerweg compleet te maken voor het autoverkeer. Een optie daarnaast is om de aansluiting alleen open te stellen voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld automobilisten die overstappen op het openbaar vervoer, nooddiensten of expeditieverkeer naar de binnenstad. Het college wil overigens ook de route naar het Centraal Stadsgebied via de nog aan te leggen Ponlijn (Kersenbaan) bevorderen. Het College wil de Heiligenbergerweg stadinwaarts vanaf de Ringweg Randenbroek autovrij maken om doorgaand verkeer te weren en daar een goede openbaar- vervoerverbinding te bieden.

Deel: ' Verkeers- en vervoerplan Amersfoort ter inzage '
Lees ook