Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

07-08-2002
Verkeersbesluit

d.d. 1 augustus 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd als bedoeld in artikel 20, lid 1 sub d van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 september 1993, nr. R 4308;

gezien een verzoek van de heer J. Jalving
geboren 24 december 1949
wonende Utrechtselaan 76 te Stadskanaal

Overwegende:

* dat op grond van zijn invaliditeit wordt verzocht, op de parkeerstrook nabij het woonadres een parkeergelegenheid voor het motor-invalidenvoertuig te creëren;

* dat bij onderzoek is gebleken dat adressant zich thans niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen en het beschikbaar stellen van een parkeergelegenheid aan betrokkene dringend gewenst is en er niet op andere wijze in kan worden voorzien;

* dat deze verkeersmaatregel noodzakelijk kan worden geacht;
* dat overleg met de Regiopolitie Groningen, district oost basiseenheid Stadskanaal, heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;

* dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

* dat de hierna genoemde parkeerplaats c.q. weggedeelte is gelegen binnen de gemeente Stadskanaal;

besluiten:

door het plaatsen van het verkeersbord conform model E6 van de Bijlage
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en gelet op artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan te wijzen een parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt:

aan de Utrechtselaan 76 te Stadskanaal, met een onderbord voorzien van: GF - VZ - 60.

Burgemeester en wethouders

K.J. Havinga J.J. Stavast
secretaris burgemeester

Tegen bovenstaand besluit kan, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeersbesluit gemeente Stadskanaal '
Lees ook