email: hugo.leroux@pandora.be


Datum: 2000-04-01

VERKEERSPLATEAU TE HOOG VOOR DIEPENBEEKSE COALITIE?

Agalev-Diepenbeek is verbolgen over de houding van de coalitiepartner (VDD) in het Diepenbeeks bestuur. Beloften over realisaties, waarvan sommige reeds vijf jaar geleden toegezegd, worden zonder zinnige argumenten van tafel geschoven. Het zit de afdeling erg hoog dat zelfs het democratische recht op stemming, in casu tijdens een schepencollege, aan de enige Agalev-vertegenwoordiger in de Diepenbeekse raad, op niet-wettelijke wijze wordt geweigerd.

De spreekwoordelijke druppel viel tijdens de opmaak van de dagorde voor de komende gemeenteraad ( maandag 3 april). Als bevoegde schepen wilde Hugo Leroux een drietal punten ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen. Burgemeester Steegmans weigerde, met akkoord van de overige aanwezige VVD-schepenen, een door Leroux gevraagde stemming over de al dan niet toevoeging van deze agendapunten.

De aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt van de St. Janslaan en de Kloosterstraat werd reeds besproken op de zitting van het schepencollege op 22 november '99. De coalitie had toen wel oren naar dergelijke ingreep maar riep gebrek aan begrotingsmiddelen in om dit werk onmiddellijk uit te voeren. Het knelpunt werd voor advies naar de verkeerscel verwezen. Dit orgaan wil in eerste plaats in duurzame maatregelen voorzien die kaderen in een globale visie. Waar eerst de voorradige middelen zoek waren opende de extra belastingontvangsten (5,5 miljoen) nieuwe perspectieven. Agalev-Diepenbeek betreurt daarom de weigering van de VDD om de verkeersveiligheid in deze schoolomgeving prioritair aan te pakken.

De aanleg van een kleinschalige waterzuivering (rietveld) aan de Tierstraat staat reeds vijf jaar in de begroting ingeschreven. Hoog tijd dat deze belofte nu ook effectief ingevuld wordt. Niet voor de VDD-schepenen die ook dit punt weigerden te agenderen.

De belofte voor de aanstelling van een ½ time medewerker in vast dienstverband voor ontwikkelingssamenwerking dateert van de start van de coalitie. Waar in een eerste versie ('96) voor een nieuw organogram van de gemeentelijke personeelsformatie de hogere overheid bezwaren had tegen een invulling op B niveau (HOBU) is de aanwerving op niveau C nu wel goedgekeurd. Na vijf jaar van beloften houdt de VDD de boot nu af en weigert invulling van dit ambt.

Omdat de enige Agalev-verkozene in Diepenbeek ook schepen is heeft deze partij niet de mogelijkheid om de dagorde van een gemeenteraadszitting door middel van "bijkomende punten" aan te vullen. In een schrijven aan betrokken schepen over de wijze waarop het college de dagorde samenstelde neemt de burgemeester een loopje met de waarheid. Zo zouden de punten te laat zijn aangebracht. Schriftelijke aktering van de administratie en het "lange-baan" gegeven bewijzen het tegendeel.

Agalev-Diepenbeek hoopt dat de 24 collega-raadsleden deze zaken maandag rechtzetten. Wat de toekomst van deze de facto twee partijen coalitie betreft wil Agalev niet op de valreep afhaken maar eist wel dat groene en sociale accenten in het beleid volwaardig aan bod komen.

Met vriendelijke groet
Namens Agalev-Diepenbeek
(België)
Mich Dewit (011/321956) Jos Treunen (011/723242) Hugo Leroux (075/813662)
Organisatie: Agalev-Diepenbeek

adres: Elzenlaan 18

postcode: B3590

woonplaats: Diepenbeek

Telefoon: 075/813662

Deel: ' Verkeersplateau te hoog voor Diepenbeekse coalitie '
Lees ook