Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: De Ronde Venen/Woerden/Breukelen 11/02/99

Verkeersveiligheidscampagne Veilig door de Venen officieel afgesloten/ Nieuwegein, 2 november 1999.

Campagne succesvol verlopen.

Op 1 oktober 1998 startte de verkeersveiligheidscampagne: VEILIG DOOR DE VENEN.
De campagne werd georganiseerd met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren op de provinciale wegen N201, N212 en N401.

Op 29 oktober jl. werd tijdens een slotmanifestatie een totaal overzicht gegeven betreffende de gevoerde campagne.

Teneinde de resultaten te behouden, die door de campagne zijn geboekt, is er een plan van nazorg ontwikkeld. Dit plan van nazorg omvat o.a. de controles door het politiedistrict Vecht & Venen op genoemde wegen. Dit plan van nazorg werd tijdens de bijeenkomst, ter afsluiting van het project, overhandigd aan de plaatsvervangend districtschef van genoemd politiedistrict.

De campagne werd gevoerd onder de vlag van het Regionaal Orgaan Verkeersvelligheid Utrecht (R.O.V. Utrecht). Hierin participeren het Openbaar Ministerie, de Politie Regio Utrecht en de Provincie Utrecht. Naast deze drie initiatiefnemende organisaties waren bij de campagne betrokken: De gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Breukelen, Rijkswaterstaat Directie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond E.N.F.B..

OVERZICHT CAMPAGNE: VEILIG DOOR DE VENEN.

SNELHEID:
Een doelstelling van de campagne om de verkeersveiligheid te verbeteren, was om de rijsnelheden op de campagnewegen te verlagen: 85 % van het gemotoriseerde verkeer rijdt aan het einde van de campagne niet harder dan de geldende snelheidslimiet van 80 km/uur.

Mede door de intensieve handhaving, de gerichte voorlichting, de tot nu toe uitgevoerde (kleinschalige) infrastructurele aanpassingen en het plaatsen van 5 vaste radarpalen (vanaf maart 1999), kan en mag de conclusie getrokken worden dat meer bestuurders zich houden aan de snelheidslimiet.

Op de N 201 bleek bij het begin van de campagne deze taakstelling al gehaald en is tijdens de campagne nog meer verbetering opgetreden. Voor de N 212 is deze taakstelling ook gerealiseerd, namelijk 89 %. Voor de N 401 tenslotte werd de taakstelling niet geheel behaald, maar in vergelijking met de 42 % aan het begin van de campagne is er duidelijke verbetering opgetreden.

Door de campagne zijn de rijsnelheden aanzienlijk gedaald.

AFSTAND HOUDEN:
Ook een doelstelling was dat de gemiddelde volgafstand tussen het gemotoriseerd verkeer zou zijn toegenomen. Een veilige volgafstand is direct gekoppeld aan de tijd die een bestuurder nodig heeft om te kunnen reageren op andere weggebruikers. Een veilige volgafstand wordt bepaald door de snelheid en de reactietijd (1,5 seconden). Om dit te kunnen communiceren naar de weggebruiker/burger, is bij de gerichte actie hierop, door de Werkgroep Voorlichting uitgegaan van 2 seconden. Bij metingen is gebleken dat de gemiddelde volgafstand 9,0 seconden bedroeg. Daarmee werd ook deze doelstelling behaald. De beoogde 85 % werd echter niet behaald, deze bleef op 83 % steken.

VEILIGHEIDSBELEVING:
Een andere doelstelling van de campagne was, dat aan het eind van de campagne de veiligheidsbeleving op de wegen zou zijn toegenomen. Uit de enquête blijkt dat 81,2 % het gevoel heeft dat door de campagne de veiligheid is toegenomen.

ENQUETE/PRIJSVRAAG:
Van 7 juni tot 1 juli 1999 is een enquête/prijsvraag uitgezet via huis-aan-huisbladen binnen het campagnegebied en lagen er deelnameformulieren op diverse locaties. Tevens werd als experiment de mogelijkheid geboden om deel te nemen via Internet. De enquête bestond uit 5 vragen en voor de prijsvraag moest een slogan bedacht worden. In totaal werden er 154 slogans ingezonden.
Tijdens de slotmanifestatie werd deze feestelijk onthuld en de winnaar verdiende hiermee een superveilige fiets. De winnende slogan: FLITSTE U NET LANGS?, zal de komende tijd op de langs de campagnewegen staande MatrixSignborden te zien zijn.

INTENSITEIT VAN DE CONTROLES:
Tijdens de campagne werden er dagelijks zichtbare en onzichtbare controles gehouden, later werden daarbij ook de vaste radarpalen langs de campagnewegen ingezet als controlemiddel.

In totaal werden tijdens de campagne een kleine 500.000 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de campagne werd tegen een kleine 24.000 bestuurders proces-verbaal opgemaakt door de politie. De overtredingen varieerden van snelheidsovertredingen, rood licht en afstand houden, tot het zonder ontheffing gebruik maken van de weg door landbouwvoertuigen.

CONCLUSIE:
De campagne is succesvol verlopen en de doelstellingen zijn bijna geheel gehaald. Ook bij een aantal taakstellingen werd winst geboekt. De politie zal met behulp van het plan van nazorg/vervolgplan op dezelfde voet doorgaan als het afgelopen campagnejaar. De campagne is afgelopen maar gaat in afgeslankte vorm door: VEILIG DOOR DE VENEN.

De opgaande lijn die bij de taakstellingen te zien is, kan daardoor voortgezet worden.

Deel: ' Verkeersveiligheidscampagne Veilig door de Venen afgesloten '
Lees ook