Provincie Utrecht


Persbericht
01 september 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen en het bestuur van De Belangenvereniging Plaswijk

Bewoners werken mee aan onderzoek
VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDEILAND 1 DEFINITIEF

Het bestuur van De Belangenvereniging Plaswijk, het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en de provincie Utrecht zijn na een goed gesprek op één lijn gekomen over een verkennend bodemonderzoek op zandeiland 1 te Vinkeveen. Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van andere verontreinigingen op het eiland, naast de reeds bestaande olieverontreiniging. Het bestuur van Plaswijk is het eens met de onderzoeksopzet en werkt mee aan het onderdeel historisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht en het Recreatieschap. Dit zal ongeveer 6 weken in beslag nemen en start zeer binnenkort.

Een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens een vast protocol en start met een historisch onderzoek. De belangenvereniging levert informatie over locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is, door activiteiten uit het verleden. Ook zal het onderzoeksbureau mensen interviewen die in het verleden op het eiland hebben gewerkt of in de directe nabijheid hebben gewoond. Zij kunnen wellicht aangeven wat in het verleden op het eiland is gebeurd waardoor bodemverontreiniging kan zijn ontstaan. Mogelijk komen hier een aantal zogeheten verdachte terreindelen uit naar voren.
Het deel van het eiland buiten de eventueel verdachte terreindelen wordt gezien als onverdacht. Op dit onverdachte terreindeel worden volgens een vast patroon boringen uitgevoerd, waarvan een aantal tot in het grondwater. De mogelijk verdachte terreindelen krijgen bij het uitvoeren van de boringen extra aandacht. Er wordt dan dieper geboord. Ook worden er meer boringen in de buurt verricht. Het gehele bodemonderzoek, inclusief historisch onderzoek, wordt door het landelijk bekende bureau Oranjewoud uitgevoerd.

Bestaande olieverontreiniging
Het Recreatieschap en de provincie hebben in overleg met de belangenvereniging afgesproken dat de oude olieverontreiniging gesaneerd moet worden. Het Recreatieschap laat hiervoor een saneringsplan opstellen, nadat eerst de mogelijke saneringsvarianten zijn afgewogen. Het plan wordt vervolgens beoordeeld door de provincie Utrecht waarna deze een besluit zal nemen. De besluitvorming verloopt volgens een openbare procedure waarin belanghebbenden inspraak hebben. Het Recreatieschap wil dit plan op zeer korte termijn bij de provincie indienen. (Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Deel: ' Verkennend bodemonderzoek Zandeiland Vinkeveen definitief '
Lees ook