Ministerie van Financien

Verkenning Belasting en premies bevat géén conclusies AOW

Persbericht

No 01/232

Den Haag

28 augustus 2001

Verkenning belasting en premies bevat géén conclusies AOW

In de hedenochtend gepresenteerde Verkenning Belastingen en Premies worden op diverse terreinen zoals arbeidsmarkt en armoedeval, inkomenspolitiek en grondslagverbreding en verschuiving analyses gemaakt en mogelijke bouwstenen aangedragen voor toekomstig beleid.

In deze verkenning worden beleidsinhoudelijk geen keuzes maakt. Wel worden mogelijke scenario's aangedragen en de gevolgen van deze scenario's in kaart gebracht. Berichtgeving in de media over mogelijke conclusies inzake AOW-premie ouderen en andere beleidsopties is onjuist. De geschetste scenarios in de Verkenning dienen onder meer als stof voor verkiezingsprogrammas en leveren een inhoudelijke bijdrage aan debatten over toekomstige beleidskeuzes.

Woordvoerster: mw. E. Hijink

Telefoonnummer 070-342.8229

Deel: ' Verkenning belasting en premies bevat géén conclusies AOW '
Lees ook