Praktijkonderzoek Veehouderij

Verkenning gevolgen van verliesnormen: technisch, economisch en maatschappelijk

PraktijkBoek 16

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van Cluster 5 van de Taakgroep "Normen" binnen het project "Evaluatie Meststoffenwet 2002". Centrale vraag die middels het deelproject Normen beantwoord dient te worden is of de verliesnormen die thans in de Meststoffenwet staan voor de jaren 2003 en verder aangepast moeten worden. Daarnaast is het nodig inzicht te hebben in de verwachte gevolgen van varianten van verliesnormen (aanscherping) voor de milieukwaliteit en voor de technische en economische prestaties van de bedrijven in de verschillende sectoren. De prognose wat betreft technische en economische prestaties van de bedrijven wordt in dit rapport gerapporteerd.

Relevante vragen hierbij zijn:

* Welke pakketten van maatregelen zijn op bedrijfsniveau nodig om verschillende varianten van verliesnormen te realiseren?
* In welke mate leiden de maatregelen die op bedrijfsniveau nodig zijn om te voldoen aan varianten van verliesnormen tot hogere kosten door bedrijfsaanpassingen, teruglopende gewasopbrengsten en toenemende druk op mestmarkt?

* Welke maatregelen worden naar verwachting ook daadwerkelijk doorgevoerd in de verschillende sectoren om aan de verliesnormen te kunnen voldoen en wat zijn hiervan de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijven in de verschillende sectoren?
* Wat zijn, uitgaande van de te verwachten ontwikkelingen in de sectoren, de sociaal-economische gevolgen van varianten van verliesnormen. Sociaal economische effecten betreffen daarbij gevolgen voor werkgelegenheid, bruto nationaal product, nationaal inkomen etc.

Gezien de aard van de problematiek wordt in deze prognoses rekening gehouden met verschillen in grondsoort, bedrijfsopzet en sectoren. De uitkomsten van berekeningen voor de verschillende varianten worden gerelateerd aan een referentievariant.

Wilt u het hele praktijkboek lezen? Dat kan. Bestel praktijkboek 16 hier voor de prijs van 17.50.

Rundvee praktijkboek 16: Verkenning gevolgen van verliesnormen: technisch, economisch en maatschappelijk - 2002 - 96 pagina's Oudste praktijkboek Vorige praktijkboek Overzicht alle praktijkboeken


---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt:
01-07-2002 11:09.

Deel: ' Verkenning gevolgen van verliesnormen technisch, economisch en maat.. '
Lees ook