Gemeente Uithoorn

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN

Stemmen in een stembureau
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer is toegestaan de stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek
Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 25 februari 2003, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2003) als kiezer is geregistreerd.

B. Mondeling verzoek
Dit kan gebeuren tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 6 maart 2003. Dit mondeling verzoek moet worden ingediend bij de Gemeentewinkel.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 25 februari 2003, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart De kiezer kan zelf een andere kiezer machtigen om voor hem te stemmen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2003) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de Gemeentewinkel (tel. 513111)

Mevrouw H.L. Groen.

N201- NIEUWS

"Straks kijk ik tegen een vijf meter hoog talud aan. Dat had ik niet bedacht toen ik een paar jaar geleden mijn huis in De Ronde Venen kocht. Ik houd van ruimte. Ik ben een jongen van de polder." Een noodkreet tijdens de informatieavond over het Regioakkoord N201+ te Uithoorn. De tweehonderd aanwezigen tonen begrip en medeleven. De deskundigen leggen uit dat de nieuwe weg er fatsoenlijk bij komt te liggen.
Volgens alle moderne spelregels ter voorkoming van hinder en overlast. Met zonodig schadeloosstellingen. Maar een weidse blik op de polder hebben ze op die plek niet in de aanbieding. Duidelijkheid regeert op 7 januari in het gebouw van Scholengemeenschap Thamen. Lees hier verder.

VERORDENING LEERLINGENVERVOER UITHOORN 2002

De raad heeft op 28 september 2000 de verordening leerlingenvervoer Uithoorn 2000 vastgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recentelijk de gemeenten geadviseerd om deze verordening aan te passen in verband met een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad heeft in zijn vergadering van 19 december 2002 de wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer behandeld. Om de leesbaarheid te vergroten is de gewijzigde verordening in haar geheel opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden. Derhalve heeft de raad op genoemde datum de oude verordening ingetrokken en de nieuwe verordening (de Verordening leerlingenvervoer Uithoorn 2002 geheten), waarin al de wijzigingen zijn verwerkt, vastgesteld.

Wat te doen als u het niet eens bent met het besluit dat het besluit tot vaststelling van de verordening leerlingenvervoer Uithoorn 2002 referendabel is?
Op grond van artikel 144 en 145 van de Tijdelijke referendumwet kunt u binnen zes dagen
(tot 7 februari 2003) na bekendmaking van dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van het beroepschrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht.

Wat te doen als u het (inhoudelijk) niet eens bent met het besluit tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer 2002 ?

Procedure
Binnen drie weken na bekendmaking kan iedere kiesgerechtigde en mensen die binnen deze termijn kiesgerechtigd zijn geworden een verzoek tot het houden van een referendum (= inleidend verzoek) bij de gemeente (Gemeentewinkel) indienen. Hiervoor zijn bij de Gemeentewinkel speciale formulieren beschikbaar. Indien voldoende ( 142 ) kiesgerechtigden een geldig verzoek tot het houden van een referendum hebben ingediend, wordt een definitief verzoek toegelaten en kan een definitief verzoek volgen. Kiesgerechtigden moeten hiertoe een verklaring ter ondersteuning van het inleidend verzoek indienen. Na het definitieve verzoek volgt de beslissing over toelating ervan (afhankelijk of de kiesdrempel van 1412 wordt gehaald) en wordt vastgesteld of er een referendum komt.

Wanneer treedt het besluit tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer in werking?
In zijn vergadering van 19 december 2002 heeft de raad besloten dat de gewijzigde verordening leerlingenvervoer zes weken na bekendmaking (12 maart 2003) in werking treedt. Dit onder voorwaarde dat wanneer er voldoende kiesgerechtigden een geldig verzoek tot het houden van een referendum hebben ingediend deze vastgestelde datum van inwerkingtreding van rechtswege vervalt. De gemeenteraad stelt dan een nieuwe datum vast.

VERVANGEN BOMEN IN EEN DEEL VAN DE WIJK ZIJDELWAARD

De gemeente Uithoorn wil dit voorjaar gaan starten met het vervangen van de riolering in de Van Eerbeeklaan, de A.M. de Jonglaan, de Herman de Manlaan, de Antoon Coolenlaan (gedeeltelijk) en een gedeelte van de Achterberglaan (oneven zijde). Omdat de vitaliteit van de bomen in deze wijk erg slecht is, zullen de bomen gelijktijdig met de rioleringswerkzaamheden worden gerooid. Het verwijderen van de bomen zal begin maart aanstaande plaatsvinden. Na het vervangen van de riolering (2003) en het opnieuw aanbrengen van de bestrating (2004) zullen nieuwe bomen worden geplant. De bewoners zullen tegen die tijd over de nieuwe inrichtingsplannen worden geinformeerd.
Als u vragen heeft over het vervangen van de bomen kunt u hiervoor contact opnemen met de heer P. van Beusekom van de afdeling verkeer, groen en infrastructuur, tel. 0297-513244

Wanneer de startdatum van de rioleringswerkzaamheden bekend is zal dit op de gemeente pagina in dit blad bekend worden gemaakt. Ook zullen de betrokken bewoners vooraf persoonlijk bericht ontvangen. Als u voor die tijd vragen heeft over de geplande rioolrenovatie kunt u hiervoor contact opnemen met heer P.J. Corthals van de afdeling verkeer, groen en infrastructuur, tel. 0297-513210

Deel: ' Verkiezing leden provinciale staten Uithoorn '
Lees ook