Gemeente Houten


Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten op woensdag 3 maart
1999.

20/01/99

Oproepingskaarten.
Woensdag 3 maart 1999 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten. Uw oproepingskaart ontvangt u uiterlijk 16 februari. Het is mogelijk dat u de afdruk van de kandidaten-lijsten misschien één of twee dagen later ontvangt.
Voor de nieuwe inwoners, die op of na 20 januari 1999 in het kie-zers-register van deze gemeente werden c.q. worden opgenomen is het belang-rijk te weten dat zij hun oproepingskaart nog van de gemeente van vertrek ontvangen.

Stemmen bij volmacht.
Bent u op de dag van de verkiezingen verhinderd om persoonlijk uw stem uit te brengen dan kunt u gebruik maken van de volgende regelingen zodat uw stem niet verloren gaat.

a. Overdracht van de oproepingskaart.
Het gemakkelijkst kunt u als gemachtigde iemand aanwijzen die in hetzelfde stemdistrict als u woont. U kunt dat zien aan het nummer van het desbetref-fen-de stemdistrict dat op de voorzijde van uw oproepingskaart is vermeld.
U vult deze kaart aan de voorzijde in, u plaatst uw handtekening en laat ook degene die namens u gaat stemmen haar/zijn handtekening plaatsen. Daarna geeft u de kaart aan de gemachtigde af.

b. Schriftelijke procedure.
Wanneer u niemand kunt vinden BINNEN UW EIGEN STEMDISTRICT die namens u mag stemmen, dan kunt u daarvoor ook elke andere willekeurige kiesgerechtigde, die binnen de provincie Utrecht woonachtig is, machtigen. Deze procedure loopt echter via het gemeentehuis. Op aanvraag wordt u een formulier uitgereikt of toegezonden dat u moet invullen en ondertekend moet terugsturen of inleveren. Dat laatste moet vóór 18 februari 1999 gebeuren.
Degene, die namens u wilt stemmen ontvangt van ons dan een zogenaamd volmachtbewijs waarmee aan de stemming deelgenomen kan worden.

In beide gevallen van stemmen bij volmacht kan de gemachtigde slechts UITSLUITEND TEGELIJK MET ZIJN EIGEN STEM ook namens de volmachtgever(s) stemmen. De gemachtigde mag op deze manieren voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een stembureau naar keuze.
Als u zelf wilt stemmen maar dat liever doet in een ander stemlokaal binnen de provincie Utrecht dan is dat mogelijk. Ook hiervoor moet u op het gemeentehuis een formulier vragen, invullen en weer terugsturen vóór 18 februari 1999.
Uw oproepingskaart (wanneer u deze ontvangen heeft) moet u bijvoegen. U kunt uiterlijk 26 februari ook PERSOONLIJK naar het gemeentehuis komen met de ontvangen oproepingskaart. In beide situaties wordt uw oproepings-kaart omgezet in een zogenaamde kiezerspas.

ATTENTIE!

De procedure om bij volmacht of in een willekeurig stembureau te mogen stemmen loopt via de gemeente van wie u de oproepingskaart ontvangt. Wanneer het volmachtbewijs of de kiezerspas zoek raakt kan geen nieuwe worden verstrekt!

GESCHIKTE STEMBUREAUS VOOR KIEZERS MET LICHAMELIJKE GEBREKEN Alle in de gemeente Houten gebruik zijnde stembureaus zijn zodanig gelegen en ingericht, dat zij geschikt zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken.

Nadere informatie.
Voor nadere informatie kunt u tijdens de openingstijden (09.00-12.00 uur en van 13.30-16.00) contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente, telefoon-nummers 030 - 639 27 83 / 639 27 81.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Verkiezingen Provinciale Staten in gemeente Houten '
Lees ook