Verkiezingsprogramma

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A 2003-2007

Voor een waarde(n)vol Brabant

CHRISTENUNIE - STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ

Inleiding

---

De ChristenUnie-SGP fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God. Omdat God, die Zijn Zoon Jezus Christus als Redder naar de aarde gezonden heeft en Zichzelf zo bekend maakt in de Bijbel, Degene is die de wereld en alles wat daarop leeft gemaakt heeft. Daarom is de ChristenUnie-SGP ervan overtuigd dat God het waard is om het leven op deze wereld te richten naar Zijn Woord.

De ChristenUnie-SGP belijdt dat de overheid door God is ingesteld en daarom regeert bij de gratie Gods, volgens Romeinen 13. Zij ontleent haar gezag niet en kan dat ook niet ontlenen aan het volk. De erkenning hiervan zal tot uitdrukking komen in haar beleidsvisie en bestuurlijk handelen. De overheid doet haar werk tot eer van God en in dienstbaarheid aan de samenleving. De fractie ChristenUnie-SGP is er hartelijk van overtuigd dat een bijbels genormeerd overheidsbeleid tot zegen zal zijn van alle inwoners van onze provincie.

De ChristenUnie-SGP fractie wil een duidelijk christelijk geluid in de Provinciale Staten laten horen, dat doorklinkt in haar inzet voor de samenleving, voor de publieke belangen en voor de publieke waarden. De fractie kiest onvoorwaardelijk voor de bescherming van het leven, voor goede zorg, voor het gezin, voor goede voorzieningen (ook in kleine kernen), voor een boer- en milieuvriendelijk beleid, voor stimulering van vrijwilligersinzet en voor goed onderwijs.

Daarentegen zijn er zaken waar de ChristenUnie-SGP nee tegen zegt. Wij zijn tegen een 24-uurs economie, aantasting van de zeden, godslastering, aantasting van de zondagsrust, sportverdwazing en prestigeprojecten. Hier willen wij geen compromissen sluiten!

De ChristenUnie-SGP fractie wil deze boodschap niet alleen aan mensen voorhouden, maar het gaat de fractie vooral om de eer van God, ook in het politiek bedrijven. Daaraan verbonden is het welzijn van alle inwoners, sociaal, maatschappelijk en economisch. Het verkiezingsprogramma heeft als thema Voor een waarde(n)vol Brabant.

Naast het waardevolle van onze provincie Noord-Brabant wat behouden dient te blijven wil de ChristenUnie-SGP ook aandacht voor waarden en normen in de samenleving van vandaag. De fractie wil hieraan een bijdrage leveren in de Brabantse Staten door herkenbaar te zijn als positief christelijke partij, en zij hoopt dat velen met overtuiging een stem op onze kandidatenlijst zullen uitbrengen.

De volgende onderwerpen komen in dit verkiezingsprogramma aan de orde:

1. Algemeen Bestuur
2. Openbare Orde en Veiligheid
3. Zorg, Welzijn en Cultuur
4. Ruimte en Volkshuisvesting
5. Waterhuishouding

6. Milieu
7. Landbouw en Natuur
8. Economie
9. Verkeer en Vervoer
10. Financiën

Naar boven

1 Algemeen Bestuur

---

Nederland, maar ook onze provincie Noord-Brabant is een steeds complexer wordende samenleving, waar alles steeds meer met elkaar samenhangt. Plaatselijke problemen hebben steeds vaker een provinciale, landelijke of Europese dimensie.

De regelgeving is ingewikkeld en verantwoordelijkheden tussen overheden zijn niet altijd helder. De ChristenUnie-SGP streeft naar duidelijke en handhaafbare regels, goed onderscheiden verantwoordelijkheden en voldoende bestuurlijk en financieel instrumentarium. Ook de provinciale overheid neemt als leidraad voor haar taken het doen van recht en gerechtigheid. De fractie zal zich inzetten voor herstel en handhaving van het gezag van de overheid. De overheid heeft dat gezag van God gekregen en zal er zorgvuldig mee omgaan. Als uitdrukking van onze afhankelijkheid bepleit de ChristenUnie-SGP de invoering van het ambtsgebed bij aanvang van de statenvergaderingen.


* De autonomie van de provincie als middenbestuur tussen Rijk en gemeenten dient te worden versterkt waarbij nieuwe taken en verantwoordelijkheden worden toebedeeld die daarvoor het meest geschikt zijn. Voor die taken dient dan te worden beschikt over de juiste juridische, financiële en organisatorische middelen.


* De ChristenUnie-SGP staat terughoudend tegenover schaalvergroting in het bestuur. Herindelingen van gemeenten dienen niet te worden opgelegd; de voorkeur van betrokken gemeenten dient zoveel mogelijk te worden gevolgd.


* Het provinciaal bestuur richt zich op haar kerntaken. Privatisering van niet specifieke overheidstaken wordt bevorderd.


* Deelname van Noord-Brabant aan het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is zinvol voor zover de belangen van de gezamenlijke provincies bij de rijksoverheid worden verdedigd. De ChristenUnie-SGP is terughoudend als het gaat om aantasting van autonome bevoegdheden en is tegen de vorming van een extra ambtelijke organisatie.


* De Commissaris van de Koningin dient door de Kroon te worden benoemd. De vertrouwenscommissie zal bij de voorbereiding van de profielschets belanghebbende partijen (zoals burgemeesterskringen) betrekken.


* Bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten wordt gestreefd naar een afspiegeling van Provinciale Staten.


* Provinciale Staten maken een statenprogramma 2003-2007 waarbij alle politieke fracties inbreng hebben, op basis waarvan GS een collegeprogramma kan samenstellen.


* Het provinciebestuur benut alle mogelijkheden om de zondagsrust te bevorderen. Publieke manifestaties moeten niet op zondag worden gehouden.


* De provincie dient te beschikken over een bestuurlijke en een ambtelijke integriteitnota die elke twee jaar dient te worden beoordeeld op nieuwe ontwikkelingen in het bestuur.


* De provincie voert een kwalitatief personeelsbeleid, met aandacht voor veiligheid, gezondheid, flexibiliteit en loopbaanontwikkeling. Principiële bezwaren tegen zondagsarbeid of uitvoering van taken tegen het eigen geweten worden erkend.


* De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van referenda; interactieve beleidsvoorbereiding en heldere afspraken over inspraakmogelijkheden zijn minstens zo effectief als onderbouwing van de besluitvorming.


* Zorgvuldige en tijdige communicatie vanuit de provincie is noodzakelijk om inwoners en belanghebbenden te informeren. Internet toepassingen kunnen een grotere bijdrage leveren aan de wederzijdse communicatie. De ChristenUnie-SGP vraagt wel aandacht voor groepen inwoners die via andere media dienen te worden bereikt.


* Binnen de provincie dient volstrekt helder te zijn op welke wijze klachten kunnen worden ingebracht. De Provinciale Staten worden geïnformeerd over klachten, verwerking en afhandeling. Daarnaast dienen jaarlijks verbeterpunten te worden vastgesteld.


* In het kader van dualisme dient de kaderstellende en de controlerende bevoegdheid van Provinciale Staten inhoudelijk te worden omschreven. Het college van GS dient in een vroeg stadium de Provinciale Staten te betrekken bij te ontwikkelen beleid.


* Bij de invoering van dualisme in het provinciaal bestuur wordt het voor alle fracties mogelijk gemaakt om niet verkozen personen van de kandidatenlijst als commissielid te laten optreden.


* Het is van groot belang dat de fracties van de Provinciale Staten een plan maken om binnen een bestuursperiode alle gemeentebesturen en relevante organisaties een bezoek te brengen en aandachtspunten te benoemen.

Naar boven

2 Openbare Orde en Veiligheid

---

De kwaliteit van de openbare ruimte in onze provincie laat te wensen over. Geweld, onveiligheid, vervuiling van openbare ruimte, agressie in het verkeer en godslasterlijke uitingen van reclame ontsieren de openbare ruimte en maken deze soms onleefbaar. De zorg voor de veiligheid van de inwoners is één van de kerntaken van de overheid. De provincie dient in samenwerking met gemeenten te stimuleren dat activiteiten worden ontplooid om (zinloos) geweld terug te dringen. Daarbij komen fundamentele vragen over de diepere oorzaken aan de orde. Deze vragen dienen gepaard te gaan met een discussie over welke waarden en normen in onze samenleving dienen te worden gehanteerd. De ChristenUnie-SGP hoopt van harte dat bij dit vraagstuk aansluiting wordt gezocht met de zegenrijke opdracht om het leven in te richten naar de Tien Geboden van God.

De ChristenUnie-SGP is tegen een gedoogcultuur omdat het voor alle burgers van belang is dat er duidelijke regels bestaan en dat die regels ook gehandhaafd worden. Een leefbare samenleving vraagt om een sterk normbesef. De overheid vervult daarbij een voorbeeldfunctie. Inwoners, bedrijven en instellingen dienen zich echter ook verantwoordelijk te weten voor de bevordering van veiligheid en leefbaarheid. Het overdragen en nakomen van waarden en normen is met name een opdracht voor gezinnen, kerken en scholen, maar ook voor verenigingen en maatschappelijke organisaties.


* De provincie dient actief betrokken te zijn bij het vraagstuk van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van de hulpverleningsdiensten (politie, GHOR, brandweer en ambulancevervoer).


* De ChristenUnie-SGP ondersteunt de onderhandelingen met het ministerie om naast de planning en spreiding ook de financiering van de ambulancezorg bij de provincie te leggen, inclusief een akkoord over de budgettering door het rijk. Aanrijtijden van ambulances dienen in de gehele provincie gemaximeerd te worden op 15 minuten na de melding van de hulpvraag.


* De provincie dient nauwlettend toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving die met de openbare orde en veiligheid te maken heeft. Wij zijn tegen een gedoogcultuur en zijn van mening dat iedereen orde en veiligheid dient te bevorderen.


* Provinciale en gemeentelijke rampenplannen moeten met regelmaat getoetst worden op actualiteit en doeltreffendheid.


* Het digitale Risico Inventarisatie Systeem (RIS) dient voortvarend ontwikkeld te worden en aan gemeenten en inwoners ter beschikking te worden gesteld.


* De provincie ziet nauwlettend toe op de (gemeentelijke) bepalingen ten aanzien van vervoer en opslag van vuurwerk en gevaarlijke stoffen.

Naar boven

3 Zorg, Welzijn en Cultuur

---

Niet zonder reden is zorg in samenhang met welzijn als derde onderwerp geplaatst. De zorg voor alle inwoners is een opdracht die de ChristenUnie-SGP met overtuiging wil uitvoeren. De ChristenUnie-SGP is van mening dat het welzijn van de Brabantse inwoners dient te worden bevorderd op een zodanige wijze dat er harmonie bestaat tussen het geestelijke en het materiële welzijn. Wij beschouwen het leven als een gave van God. De beschermwaardigheid van het leven dient tot uitdrukking te komen in de wijze waarop zorg wordt verleend. Wij zijn van mening dat het provinciale welzijnsbeleid gericht moet zijn op de eigen verantwoordelijkheid. Eigen keuzes van inwoners dienen gestimuleerd te worden. Individualisme, materialisme, vereenzaming, opvoedingsproblematiek, zinloos geweld, criminaliteit en verslavingen vragen goede en professionele hulp, waarbij zoveel mogelijk ingezet moet worden op eigen capaciteiten.

Extra zorg voor jongeren die het niet alleen redden is nodig, al blijft dit de eerste verantwoordelijkheid van de ouders. Die hulp moet zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis worden verleend. Gehandicapte medemensen zijn volwaardige leden van onze maatschappij. Binnen de mogelijkheden die zij van de Schepper hebben ontvangen moeten zij in staat worden gesteld zich te kunnen ontplooien. Het door de vergrijzing sterk toenemende aantal ouderen vraagt van de provincie extra aandacht. Zo lang mogelijk thuis wonen, zorg-op-maat en voldoende welzijnsvoorzieningen in de kernen zijn daarbij uitgangspunt.


* Binnen het provinciaal beleid moet in alle sectoren sociale duurzaamheid een even centrale plaats krijgen als welvaart en ecologische duurzaamheid. De Duurzaamheidbalans van Brabant zal nadrukkelijk op de agenda van de provincie moeten blijven staan. Het provinciaal beleid krijgt primair gestalte door het stimuleren van het lokaal sociaal beleid.


* In Noord-Brabant dient een stimulerend beleid voor de bevordering van het gezinsleven te worden gevoerd. Bovendien hoort er aandacht te zijn voor de stimulering van de betrokkenheid op elkaar in de samenleving.


* De provincie dient de gemeenten hierbij vraaggericht, interactief en integraal te ondersteunen. Lokaal sociaal beleid heeft als doel het bevorderen van participatie, sociale cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting.


* De provincie dient een voorwaardenscheppende en coördinerende rol te houden ten aanzien van de volksgezondheid. Voorzieningen voor gezondheidszorg dienen evenwichtig over de provincie te worden gespreid, waarbij ruimte moet zijn voor de eigen identiteit.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van het open houden van kleine ziekenhuizen. Vanuit de provincie kunnen financiële middelen worden ingezet om de schaarste aan huisartsen te bestrijden. De oprichting van Brabant Medical School is hiervan een goed voorbeeld.


* De aandacht voor de palliatieve zorg dient te worden geïntensiveerd. Initiatieven om te komen tot het oprichten van hospices in Noord-Brabant worden door de ChristenUnie-SGP van harte ondersteund.


* Voor de talrijke mantelzorgers in onze provincie heeft de ChristenUnie-SGP veel respect. Betrokkenheid van de provinciale overheid, zowel coördinerend als financieel is noodzakelijk. Steunpunten voor mantelzorgers verdienen alle steun.


* Omdat zorg van fundamenteel belang is voor de Brabantse inwoners moet er constructief overleg zijn tussen provincie, gemeenten, zorgaanbieders, ouderenbonden en Regionale Patiënten Consumenten Platforms.


* De provincie dient al het mogelijke te doen om de wachtlijsten in de (jeugd)zorg verder terug te dringen.


* Op het terrein van het jeugdbeleid is de positie van de provincie van oudsher sterk, omdat de provincie verantwoordelijk is voor de financiering, planning, ontwikkeling en uitvoering van de jeugdhulpverlening. De ChristenUnie-SGP hecht hier veel waarde aan.


* De provincie dient zorg te dragen voor een verbetering van de toegang tot de Bureaus Jeugdzorg, voor een betere aansluiting van jeugdzorg met onderwijs en arbeid, voor een versterking van de relatie jeugdzorg en lokaal gemeentelijk beleid en voor een intensivering van projecten ter bestrijding van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van schooluitval.


* Binnen het jeugdbeleid is extra aandacht gewenst voor zwerfjongeren, jeugdige asielzoekers en allochtonen.


* Ook landelijk opererende (identiteitsgebonden) organisaties moeten bij de jeugdhulpverlening in de provincie worden betrokken.


* De provincie zal de capaciteit van de ambulante jeugdzorg moeten uitbreiden en meer geld moeten inzetten voor de advies- en meldpunten kindermishandeling.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van een verdere verbetering van de pleegzorg.


* Het concept van zorgboerderijen in Noord-Brabant dient verder te worden uitgebouwd. Zorgboerderijen bieden verstandelijk gehandicapten, (ex)psychiatrische patiënten, verslaafden en in de knel gekomen jongeren nieuwe mogelijkheden voor dagbesteding, therapie, scholing en werk. Ook voor de ouderenzorg kunnen zorgboerderijen een toegevoegde waarde realiseren.


* De Regiovisies per zorgsector (verzorging en verpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg) moeten gericht zijn op het geven van impulsen aan het (zelfstandig) kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Bovendien dient door de Regiovisies de positie van de zorgvragers te worden versterkt.


* De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor huisvesting en zorgverlening voor ouderen. De provincie stimuleert flexibel bouwen, elektronische hulpmiddelen in woningen (domotica), multifunctionele zorgcentra en netwerken van ouderensteunpunten. De snel groeiende groep van allochtone ouderen verdient extra aandacht.


* De provincie initieert ondersteuningsprogrammas in het kader van vergrijzing en ontgroening (o.a. Vitaal Grijs) en stimuleert gemeenten en ouderen actief te participeren ten einde het hoofd te kunnen bieden aan de knelpunten van de demografische veranderingen.


* De ChristenUnie-SGP vindt dat de provincie moet doorgaan om projectmatig gemeenten en instellingen te faciliteren om voorzieningen in kleine kernen en wijken van steden te behouden of te vernieuwen. O.a. het Combifonds voorziet in deze behoefte.


* Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers moeten een vaste plaats krijgen in het provinciale beleid.


* De provincie heeft een stimulerende en faciliterende rol op het terrein van de recreatieve sportbeoefening. Extra aandacht dient er te zijn voor de integratie van de gehandicaptensport en bewegingsmogelijkheden voor ouderen.


* De provincie bevordert een optimaal aanbod van zowel openbare als identiteitsgebonden onderwijsvoorzieningen. Bij de spreiding van scholen dient rekening te worden gehouden met de verschillende soorten voortgezet onderwijs.


* De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van onze niet-Nederlandse medeburgers door het scheppen van mogelijkheden voor een goede integratie. Daarom dienen achterstanden in onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en scholing door goed beleid zoveel mogelijk ingehaald te worden.


* Niet-Nederlandse medeburgers dienen als volwaardige burgers te worden beschouwd en zullen daarom de Nederlandse taal moeten beheersen.


* De eigen identiteit van Noord-Brabant en de regionale cultuur, zoals de streektalen, folklore en de (industriële) streekgeschiedenis wil de ChristenUnie-SGP graag behouden. Tevens dient er voldoende aandacht te blijven voor de archivering.


* In het Brabants museumbestel is het Noord-Brabants Museum gericht op de culturele biografie van Brabant in het algemeen terwijl de overige musea hun eigen specifieke accenten leggen. Speerpunten van beleid zijn de conceptuele samenhang van de Brabantse cultuurhistorie, het meer zichtbaar en toegankelijk maken van de museale collecties en het bereiken van meer en andere bezoekers in de verschillende musea in onze provincie.


* Ten aanzien van monumentenbeleid wil de ChristenUnie-SGP dat de provincie een plan presenteert op welke wijze, samen met gemeenten en andere betrokkenen, het behoud van het culturele erfgoed maximaal is gewaarborgd.


* Nu de provinciale verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk eindigt dient de provincie middels handreikingen en projectbijdrages gemeenten te stimuleren een kwalitatieve bibliotheekvoorziening (ook in de kleine kernen) te handhaven.


* De ChristenUnie-SGP wil een cultuurdebat bevorderen over waarden en normen in de kunst en de daarbij behorende rol van de provinciale overheid.

Naar boven

4 Ruimte en Volkshuisvesting

---

Noord-Brabant ondervindt de toenemende ruimtelijke druk temidden van de Randstad, het Rührgebied en Antwerpen. Bij de invulling van de ruimte moeten de belangen van wonen, werken, natuur en landschap worden meegewogen. Het provinciale bestuur heeft hierin een belangrijke rol. Bij het trekken van grenzen dient enerzijds gewaakt te worden voor starheid en anderzijds dienen bepaalde waardevolle gebieden beschermd te worden.
Een en ander is recent vastgelegd in het streekplan Brabant in balans. Voor de ChristenUnie-SGP blijft dat leidend in de komende bestuursperiode.

De ChristenUnie-SGP neemt als uitgangspunt het rentmeesterschap om de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Bij het beheren van de ruimte dient rekening te worden gehouden met identiteit en diversiteit. De fractie bepleit een streven naar minder bureaucratie. De provincie heeft een grote verantwoordelijkheid voor de juiste kwantitatieve verhoudingen in de woningvoorraden van de grote en kleinere gemeenten.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van op het huidige streekplan gebaseerde structuurvisies, waarin tevens de eenheid van het beleid voor een bepaalde regio kan worden teruggevonden.


* In de stedelijke gebieden dient de sociale samenhang voorop te staan en verpaupering te worden tegengegaan.


* Inbreiding boven uitbreiding verdient de voorkeur om te voorkomen dat er beslag moet worden gelegd op kostbare open ruimte.


* In het kader van de Stedelijke Vernieuwing verleent de provincie (financiële) steun aan gemeenten die een intensief stads- en dorpsvernieuwend beleid voeren. Het verbeteren van het woon- en leefklimaat in binnensteden en achterstandswijken verdient hoge prioriteit. De ChristenUnie-SGP is van mening dat voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt voor de
plattelandsontwikkeling, waar met name de voorzieningen in kleine kernen onder druk staan.


* De ChristenUnie-SGP steunt voluit de reconstructieplannen die door de gebiedscommissies worden voorbereid. Op deze wijze kan draagvlak ontstaan voor de duurzame ontwikkeling van het platteland van Noord-Brabant. Aandacht dient er tevens te zijn voor de realisering van de Ecologische Hoofd Structuur. Naast financiering vanuit de rijksoverheid voor de realisatiefase kan ook een bijdrage uit het Ontwikkelingsfonds worden voorgesteld.


* Het nieuw aan te leggen bedrijventerrein in West-Brabant kan gerealiseerd worden in de oksel A16/A17 in de gemeente Moerdijk. Het terrein dient gefaseerd te worden aangelegd, waarbij voor de ChristenUnie-SGP de aangegeven 600 ha. te ruim is voorgesteld. Aan de terminologie "Vernieuwend duurzaam" dient een duidelijke inhoud te worden gegeven.


* De locatie Moerdijkse Hoek is niet de meest geschikte locatie als overloopgebied voor glastuinbouw. Alternatieve locaties dienen op haalbaarheid te worden beoordeeld.


* Bij de keuzes voor nieuwe woon- en bedrijfslocaties dient rekening te worden gehouden met de wenselijkheid dat wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsvindt.


* Door een regelmatige toets die inzicht geeft in de kwantitatieve en de kwalitatieve vraag naar woningen moet de provincie overzicht houden op de stand van zaken. Het aanbod van woningen dient afgestemd te zijn op de vraag.


* Woningzoekenden dienen in hun eigen omgeving woonruimte te kunnen vinden. Extra woningcontingenten onder voorwaarden voor kleine Brabantse kernen kunnen hiervoor een gedeeltelijke oplossing bieden.


* De bouw van betaalbare woningen voor starters en ouderen dient door de provincie richting gemeenten te worden gestimuleerd. De ChristenUnie-SGP sluit niet uit dat financiële steun vanuit de provincie hiervoor nodig is.


* Bij de toewijzing van woningcontingenten pleit de ChristenUnie-SGP voor een instrumentarium waarbij de provincie invloed krijgt bij een evenwichtige spreiding van koop en huurwoningen. Tevens kan het tempo van de verbetering van de bestaande woningvoorraad een rol spelen bij de contingentering.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van een snelle extramuralisatie waardoor in steden en dorpen kleinschalige woonvoorzieningen voor gehandicapten en psychiatrische patiënten worden gebouwd. Ook begeleid-wonen-projecten dienen te worden gestimuleerd door deze projecten buiten de berekeningen van de contingenten te houden.

Naar boven

5 Waterhuishouding

---

Water is in Noord-Brabant niet weg te denken. Voor mensen, landbouw en natuur is water van levensbelang. Water geeft een impuls aan het woon-en leefklimaat. Daarbij dient er oog te zijn voor de ruimte die water verdient. Het water wordt echter bedreigd door bodemverontreiniging, door grondwateronttrekkingen en door vervuilde lozingen. Volgens de ChristenUnie-SGP moet water de onderlegger zijn voor alle andere beleidsterreinen.

Twee ontwikkelingen hebben grote invloed op de toekomst. Enerzijds de verdergaande verdroging en anderzijds de verwachting van meer regenval en temperatuursstijging. Dat betekent hogere rivierafvoer en zeespiegelrijzing. Water moet op een goede manier worden vastgehouden, opgeslagen en afgevoerd. Het scheppen van overloopgebieden en extra doorstroommaatregelen vergen bewustwording op het gebied van de ruimtelijke ordening.


* De ChristenUnie-SGP is van mening dat de grote belangen van water zich niet verdragen met privatisering van drinkwatervoorziening en waterhuishouding.


* De contacten met de Belgische provincies in het kader van de grensoverschrijdende waterhuishouding dienen te worden geïntensiveerd.


* Rondom drinkwatergebieden dienen meer beschermingszones te worden ingesteld.


* De ChristenUnie-SGP wil het gebruik van grondwater als drinkwater terugdringen en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater stimuleren om daarmee de verdroging tegen te gaan.


* Ten aanzien van onttrekking van grondwater is terughoudendheid geboden. Er zal wel met de belangen van de agrarische sector en de natuur rekening moeten worden gehouden.


* De ChristenUnie-SGP wil in de strijd tegen de verdroging het afkoppelen van regenwaterafvoer sterk bevorderen. Regenwater dient zoveel als mogelijk in de wijken te worden opgevangen.


* Vervuiling van grond- en oppervlakte water moet krachtig worden bestreden. Hierbij dient extra aandacht te zijn voor minder bestrijdingsmiddelen, nitraten, fosfaten en thermische verontreinigingen.


* De provincie dient een beleid te voeren om zo snel mogelijk ongezuiverde lozingen en lozingen middels riooloverstorten te kunnen beëindigen.


* Het provinciebestuur dient gemeenten te stimuleren om de rioolrechtenheffing te koppelen aan het werkelijke waterverbruik per huishouden/verbruiker.


* Ten aanzien van riolering in het buitengebied dient de provincie haar verantwoordelijkheid waar te maken door heldere regelgeving en passende subsidies voor inwoners die hiermee te maken hebben. Hierbij kan ook de realisatie van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBAs) worden meegenomen.


* De provincie stimuleert het werken aan integrale plannen voor de waterkwaliteit. Hierin past de totstandkoming van all-in waterschappen, maar ook de visie van de stroomgebieden.


* Ondanks vergaande veranderingen ten aanzien van het waterbeleid in Nederland blijft dijkverbetering een voortdurend aandachtspunt. De bestrijding van muskus- en beverratten dient op het huidige kwaliteitsniveau te worden gehandhaafd.


* Ten aanzien van de zogenaamde groene rivieren in het Land van Heusden en Altena dient hoogstens een planologische reservering te worden gemaakt in afwachting van de effecten van andere maatregelen in het kader van Ruimte voor de rivier.

Naar boven

6 Milieu

---

Het milieubeleid van de ChristenUnie-SGP staat in het teken van de bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Wij leven in het besef dat mensen de schepping van God als goede rentmeesters moeten bewaren. Het gaat de ChristenUnie-SGP dan ook niet alleen om de belangen van de huidige generatie, maar ook om die van de komende generaties. Helaas winnen in onze welvaartsmaatschappij eigenbelang en economisch belang het te vaak van het milieu. Een waardevol Brabant houdt in dat de natuurlijke parels worden beschermd.

Goede afstemming tussen de regelgeving en de handhaving is van groot belang. Omdat naar onze mening er teveel langs elkaar heen wordt gewerkt, pleit de ChristenUnie-SGP fractie voor een integraal omgevingsplan. In een dergelijk plan zijn streekplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan met elkaar in verbinding gebracht. Alle plannen dienen te worden getoetst op duurzaamheid. Handhaving van de regelgeving heeft hoogste prioriteit. Bij een geloofwaardig provinciaal bestuur past geen gedoogbeleid.


* De provincie stimuleert een duurzame stedenbouw door strenge eisen aan de bestemmingsplannen te stellen. Milieu- en energiezuinig bouwen heeft hoge prioriteit.


* Naar de mening van ChristenUnie-SGP worden Milieu Effecten Rapportages te vrijblijvend benaderd. De consequenties van een zogenoemde MER dienen afdwingbaar te worden.


* Voor de regelgeving geldt de eis dat zij uitvoerbaar dient te zijn. Voorlichting en educatie kunnen het draagvlak voor milieumaatregelen vergroten. Voor het bewust maken en het bijbrengen van eigen verantwoordelijkheid zijn stimulerende acties binnen onderwijs, industrie en landbouw noodzakelijk.


* De ChristenUnie-SGP steunt het reeds vastgestelde Natuur en Landschapsoffensief. De wensen om aaneengesloten natuurgebieden (waaronder het Groene Woud) te creëren en sommige diersoorten terug te brengen dienen wel gepaard te gaan met financiële middelen.


* De provincie stimuleert waar mogelijk het gebruik van groene stroom en duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biomassa.


* Ondanks dat de afvalsturing minder regionaal kan plaatsvinden dient de provincie maximale invloed uit te oefenen op dit gebied. Via het IPO dient in het overleg met de rijksoverheid bevordert te worden dat afvalverwerking in Nederland onder gelijke voorwaarden plaatsvindt.


* De ChristenUnie-SGP wil de afvalstromen zoveel mogelijk beperken, restafval zoveel mogelijk aan de bron scheiden en hergebruik van materialen bevorderen. Bij het verwerken van reststoffen wordt de zgn. "ladder van Lansink" gehanteerd.


* Vanwege verschillende oorzaken is er in de provincie een overdaad aan licht in de avonden en de nachten. De ChristenUnie-SGP is van mening dat lichtvervuiling dient te worden tegengegaan, met name omdat het de natuur verstoort.


* De sanering van vervuilde bodems moet versneld worden aangepakt. Het storten van vervuild baggerslib dient te worden tegengegaan en reiniging van baggerslib verdient een hogere prioriteit. Het zgn. omputten van vervuilde grond in uiterwaarden is niet toelaatbaar.


* Lozingen van milieuvervuilende stoffen en uitstoot van schadelijke stoffen beïnvloeden de kwaliteit van bodem en lucht op een negatieve wijze. Het provinciaal beleid dient gericht te zijn op terugdringing van deze activiteiten en op een verbod in bijzondere situaties.


* In Noord-Brabant dient winning van beton- en metselzand en zand voor ophoging zoveel mogelijk te worden beperkt. Winning van zand uit de Noordzee moet worden bevorderd.


* De ChristenUnie-SGP is voor een stringente handhaving op het gebied van het verbod van buitenreclame langs provinciale wegen en in het open landschap.

Naar boven

7 Landbouw en Natuur

---

Landbouw en natuur maken onderdeel uit van de scheppingsopdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Land- en tuinbouw zijn als onmisbare schakel in de voedselvoorziening voor de ChristenUnie-SGP van groot belang en verdienen in de provincie Noord-Brabant een volwaardige plaats te behouden. Zij vormen een belangrijke economische en sociale pijler onder de leefbaarheid van het platteland.

Verweving van landbouw, natuur en landschap is belangrijk voor de agrarische sector en de ChristenUnie-SGP wil dit middels subsidiëring stimuleren. Vanuit de samenhang van milieu, water en ruimtelijke ordening dient de provincie alle medewerking te verlenen om de agrarische sector een duurzaam perspectief te bieden. Agrariërs dienen reële vergoedingen te ontvangen voor verkoop van gronden, waarbij het geen verschil mag uitmaken waarvoor de gronden zijn bedoeld. Landbouwgrond mag duurder worden door een openruimte heffing toe te passen, waardoor bebouwing binnen de bebouwde kom wordt gestimuleerd. De provincie stimuleert het particulier beheer van natuurgebieden door agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties hiervoor een alleszins redelijke vergoeding te geven.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling door betrokkenen uit het gebied zelf. De provincie is verantwoordelijk voor de financiële kaders.


* Ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing dienen nieuwe economische dragers te worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen agrariërs ook nevenactiviteiten nodig hebben om het bedrijf te kunnen voortzetten. Te denken valt aan gezamenlijke huisvesting voor kleinschalige ondernemers, zorgvoorzieningen, cultuurtoerisme en verantwoorde vormen van recreatie. De ChristenUnie-SGP vindt dat deze ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd.


* De ChristenUnie-SGP wil duurzame landbouw krachtig mee-ontwikkelen. Hiervoor dient intensief contact te worden gehouden met de land- en tuinbouworganisaties.


* De ChristenUnie-SGP wil de agrarische sector een grotere rol toekennen bij het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap. Middels subsidiëring en convenanten dient de provincie het voortouw te nemen. Overwogen dient te worden minder bouwland aan te kopen voor natuur, maar de agrarische ondernemer te betrekken bij het inrichten van zijn bouwland tot natuurgebied, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om in een later stadium deze gronden te herbestemmen als cultuurgrond.


* Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap is van groot belang. Realisatie van ecologische verbindingszones, kwaliteitsverbetering bossen, soortenbescherming en natuurbeheersplannen dienen provinciaal te worden gestimuleerd.


* De karakteristieken van het Brabantse landschap dienen vanuit historisch, landschappelijk en natuurwetenschappelijk perspectief te worden beschermd. De ChristenUnie-SGP hecht aan de cultuurhistorische waardenkaarten die gemeenten kunnen verwerken in hun structuurvisies.


* Indien aantasting van natuurwaarden onvermijdelijk is, dient die aantasting gelijkwaardig te worden gecompenseerd.


* Natuurgebieden dienen zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te zijn. Gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer dient te worden tegengegaan.


* Uitbreiding van grootschalige recreatie is niet gewenst. Recreatieve overdruk in natuurgebieden dient te worden teruggebracht. Ook voor recreatiegebieden geldt dat de zondag gerespecteerd dient te worden en zedelijke normen in acht moeten worden genomen.

Naar boven

8 Economie

---

Materiële voorspoed en een voortdurende economische groei zijn geen vanzelfsprekendheden. Het is een zegen wanneer menselijke arbeidsinspanning vrucht draagt. Dat geeft enerzijds persoonlijke voldoening en is anderzijds belangrijk voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel. De ChristenUnie-SGP beziet de economische ontwikkeling in het perspectief van het rentmeesterschap om de aarde te bebouwen en te bewaren. Daarbij willen wij echter ook de boodschap van genoeg is genoeg uitdragen. De ChristenUnie-SGP wil vestiging van industrie en dienstverlening afwegen ten opzichte van milieu, natuur en landschap.

De ChristenUnie-SGP is tegen een 24-uurs economie en is van mening dat mensen de collectieve rustmomenten, waaronder in ieder geval de zondag, moeten koesteren en verdedigen.
Bestrijding van de werkloosheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. De provincie dient Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, als samenspel tussen economie en ecologie, voortdurend onder de aandacht te brengen van alle partijen in het veld. Zij moet daarbij vooral initiërend en stimulerend optreden.


* Duurzaam ondernemen impliceert volgens ChristenUnie-SGP een zorgvuldig beheer van ruimte en natuurwaarden, een vermindering van de milieudruk en de inzet van groene energie. Ook een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en vervoer van goederen over water dienen bij het duurzaam ondernemen te worden betrokken.


* Het provinciale werkgelegenheidsbeleid moet worden voortgezet, ook al is het geen wettelijke taak van de provincie. Vanwege de frictie op de arbeidsmarkt dient de aansluiting tussen opleiding en werk te worden verbeterd, waarbij ouderen, gehandicapten, allochtonen en langdurig werklozen specifieke doelgroepen vormen.


* Het stimuleren van werken in de zorg en in het onderwijs dient in het werkgelegenheidsbeleid een extra actiepunt te zijn.


* De ChristenUnie-SGP wil gevaarlijke en milieubelastende recreatie tegengaan. De zgn. vraaggestuurde ketenbenadering waarbij mensen één of meerdere dagen kunnen recreëren dient te worden gestimuleerd.


* De provinciale overheid dient zorg te dragen voor een goed bedrijfsvestigingsklimaat door duidelijke informatie en heldere procedures ten aanzien van (milieu)vergunningen. Voor de startende ondernemers kunnen extra faciliteiten worden voorgesteld.


* Revitalisering van bedrijventerreinen wordt door de provincie gestimuleerd, mede om te bewerkstelligen dat niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Daarnaast moet revitalisering tot een intensiever grondgebruik leiden.


* In West-Brabant is behoefte aan een nieuw grootschalig bedrijventerrein omdat het huidige bedrijventerrein Moerdijk nagenoeg benut is. Het accent dient te liggen op innovatie en duurzaamheid. Bedrijven die zich willen vestigen dienen aan te tonen dat het ruimtegebruik beduidend wordt beperkt en dat een duurzame inpassing mogelijk is. Bovendien dienen er randvoorwaarden te worden overeengekomen ten aanzien van transportefficiency, milieubesparing door gebruik te maken van vernieuwende logistieke concepten en parkmanagement. Niet-Brabantse bedrijven worden beoordeeld op economische én ecologische randvoorwaarden.


* Nutsbedrijven dienen naar de mening van ChristenUnie-SGP in handen van de provincie en de gemeenten te blijven. De zekerheid van levering én van acceptabele consumentenprijzen zijn van groot belang voor de inwoners van Noord-Brabant. Ook het eigendom van en het toezicht op de netwerken dient bij de overheid te blijven.

Naar boven

9 Verkeer en Vervoer

---

Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de provincie Noord-Brabant. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen en scholen is een zaak die voortdurend aandacht behoeft. De ChristenUnie-SGP pleit voor een integrale visie op onderwerpen als bereikbaarheid, vermindering automobiliteit, bevordering openbaar vervoer, kleinschalig collectief vervoer en wandel- en fietsverkeer. De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van ongebreidelde uitbreiding van het wegennet. De fractie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid, milieueffecten en leefbaarheid.

Bovendien dienen de mogelijkheden van vervoer over water te worden gestimuleerd. Dit geldt enerzijds het personenvervoer, maar in nog grotere mate het goederenvervoer. De binnenvaart biedt grote potentie om een fors gedeelte van het mobiliteitsvraagstuk in de toekomst op te lossen.


* De ChristenUnie-SGP streeft naar een reductie van het aantal doden en zwaar gewonden in het verkeer. Op basis van het concept duurzaam veilig dienen verbeteringen te worden aangebracht in het wegenstelsel.


* De veiligheid van weggebruikers moet worden verhoogd door zoveel mogelijk wegen voor snel en langzaam verkeer te scheiden.


* Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht als verkeersdeelnemers.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van een provinciaal fietsplan. Hierin dient aandacht te worden besteed aan scholieren, aan fietsers voor woon-werkverkeer en aan toeristische fietsers.


* Wandelen moet volgens de ChristenUnie-SGP worden bevorderd. Dat kan onder andere door een samenhangend net van wandelverbindingen te maken. In het Wandelplan dient te worden vermeld welke wandelroutes dienen te worden beschermd en welke nieuwe wandelverbindingen dienen te worden aangelegd. De Provincie neemt hiervoor het initiatief.


* De toepassing van Openbaar Vervoer met name in de stedelijke regios dient krachtig te worden bevorderd.


* De ChristenUnie-SGP wil onnodig autogebruik ontmoedigen door te zorgen voor aantrekkelijk collectief vraagafhankelijk vervoer, bij voorkeur vervoer van deur-tot-deur. Extra aandacht is nodig voor de onrendabele gebieden op het platteland.


* Het vernieuwingsprogramma Personenvervoer van Morgen van de provincie dient onverminderd te worden voortgezet.


* De aanleg van carpoolplaatsen en transferia door de gehele provincie dient te worden voortgezet. Ook bij stations dienen voldoende parkeerplaatsen en (bewaakte) fietsenstallingen te zijn.


* Een betere benutting en zelfs uitbreiding van het spoorwegnet dient te worden nagestreefd, waarbij de veiligheid van de aan de spoorlijnen gelegen woonkernen wordt gewaarborgd.


* De mogelijkheden van lightrail voor Brabantstadsspoor dienen verder onderzocht te worden, evenals de haalbaarheid van een railverbinding Breda-Utrecht.


* De goederenspoorlijn (lijn 11: van Rotterdam naar Antwerpen) voor het goederenvervoer dient zo spoedig mogelijk te worden aangelegd. Op deze wijze worden tevens de woonkernen ontlast van het gevaarlijke goederenvervoer.


* De vervoersmogelijkheden via ondergrondse verbindingen, en met name ondergronds vervoer van goederen via pijpleidingen, moeten zoveel mogelijk benut worden.


* De ChristenUnie-SGP kent een hoge prioriteit toe aan (goederen)vervoer over water. Ook voor vervoer over water van afval dienen alle kansen benut te worden.


* In de gehele provincie dienen de vaarwegen opgewaardeerd te worden. Knelpunten bij bruggen en sluizen verdienen een hoge prioriteit om vervoer over water te promoten.


* Vanwege het belang van het vervoer over water dient het voortbestaan van het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) ook op langere termijn te worden gewaarborgd.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander om doorgaande wegen om steden en dorpen heen te leiden (o.a. tangenten) op een verantwoorde afstand van de woonkernen.


* Wegen en bermen moeten tijdig, kwalitatief en milieuvriendelijk onderhouden worden. Bezuinigingen hierop zijn voor de ChristenUnie-SGP niet acceptabel.


* Het provinciale landschap dient zo min mogelijk doorsneden te worden met nieuwe wegen. Bij onvoldoende wegcapaciteit heeft verbetering prioriteit, gevolgd door verbreding van de weg.


* De ChristenUnie-SGP is wel voorstander van een spoedige aanleg van de A4 (Zoomweg-Noord).


* Bij de realisatie van nieuwe wijken is het van belang dat eerst de infrastructuur wordt aangelegd. Ook het openbaar vervoer dient beschikbaar te zijn als in de nieuwe wijken gewoond gaat worden.

Naar boven

10 Financiën

---

De ChristenUnie-SGP is van mening dat de overheid als goed rentmeester een rechtvaardig en doelmatig financieel beleid moet voeren. Omdat de provincie beschikt over beperkte financiële middelen zullen prioriteiten worden gesteld, zodat er evenwicht in begroting en meerjarenperspectief ontstaat. De taken van de provincie als middenbestuur kunnen vergroot worden; echter de overdracht van nieuwe rijkstaken is slechts acceptabel als voldoende financiële middelen gewaarborgd zijn.

De provincie Noord-Brabant dient af te zien van prestigeprojecten en op dit terrein geen concurrentiestrijd aan te gaan met andere provincies. De herkenbaarheid en de transparantie van het provinciale bestuur dient mede tot uitdrukking te komen in de ombouw van de rekeningcommissie in een provinciale Rekenkamer.


* Uitgangspunt voor een gezond financieel beleid vereist een reëel sluitende (meerjaren) begroting, waarbij moet worden gestreefd naar afwegingsruimte voor knelpunten.


* Financiële ruimte in de begroting dient primair gevonden te worden door kritisch te zijn op het huidige takenpakket.


* In elke bestuursperiode dient een herijking plaats te vinden van de beschikbare reserves en voorzieningen, zowel inhoudelijk als naar omvang en doelmatigheid.


* De provincie streeft naar een duurzaam beheer van de middelen die aan haar zijn toevertrouwd. Speculatieve beleggingen etc. dienen te worden uitgesloten.


* Bij de investeringen vanuit het Ontwikkelingsfonds zal voor de ChristenUnie-SGP de duurzaamheid van de samenleving voorop staan. Te denken valt aan investeringen in de reconstructiegebieden, in de opwaardering van de vaarwegen en in Brabantsstadspoor.


* Ten aanzien van inkoop- en aanbestedingsbeleid worden heldere afspraken met de Provinciale Staten gemaakt die met enige regelmaat dienen te worden geëvalueerd.


* In het provinciale subsidiebeleid wordt voorrang gegeven aan subsidies voor instellingen die het welzijn van inwoners bevorderen.


* Identiteitsgebonden instellingen dienen op gelijkwaardige wijze te worden behandeld bij de toekenning van subsidies ten opzichte van algemene instellingen.


* Subsidieverlening dient te voldoen aan cofinanciering, dient niet strijdig te zijn met de bijbelse normen en dient achteraf te worden gecontroleerd.


* Het provinciale subsidiebeleid is gericht om initiatieven van derden te stimuleren. Subsidiebeleid mag niet worden gebruikt om samenwerking af te dwingen, als dit ten koste gaat van de identiteit.


* De ChristenUnie-SGP is voorstander van minder gedetailleerde regelgeving bij de instelling van fondsen voor derden, waaronder gemeenten.

Naar boven

Afsluiting

De ChristenUnie-SGP heeft op tal van beleidsterreinen een eigen mening. De fractie wil daarin herkenbaar zijn aan haar politieke overtuiging, die gefundeerd is op het Woord van God, de Bijbel. De ChristenUnie-SGP wil gemeenschapszin en sociale bewogenheid bevorderen. Maar zij wil vooral recht doen aan de Schepper van hemel en aarde, die mensen geschapen heeft tot Zijn eer én mensen zal aanspreken op het bouwen en bewaren van Zijn schepping.

Een stem op de ChristenUnie-SGP is een stem Voor een waarde(n)vol Brabant.
Waarbij de prioriteiten zullen worden gelegd bij de leefbaarheid in stad en platteland, bij goede en snelle zorg voor alle mensen en bij de verbetering van het woon- en leefmilieu. Daarmee zal Noord-Brabant een waardevolle en vitale provincie kunnen blijven!

De ChristenUnie-SGP hoopt dit in de komende jaren onder Gods leiding en in afhankelijkheid van Zijn zegen zichtbaar te mogen maken in de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant.


Deel: ' Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP fractie PS Noord-Brabant '
Lees ook