EU - New Zealand : Joint Declaration Go Back

Press Release: Brussels (04-05-1999) - Nr. 7744/99 (Presse 132)


ONDERTEKENING VAN DE GEZAMENLIJKE VERKLARING

INZAKE DE BETREKKINGEN TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN NIEUW-ZEELAND

Tijdens een op 4 mei 1999 in Straatsburg gehouden ceremonie is de gezamenlijke verklaring inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland ondertekend door :

Voor de Europese Unie
:


- de heer Günter VERHEUGEN Voorzitter van de Raad,

Staatsminister van Buitenlandse Zaken van Duitsland


- Sir Leon BRITTAN Vice-Voorzitter van de Commissie

Voor Nieuw-Zeeland
:


- de heer Don McKINNON Minister van Buitenlandse Zaken en Handel

In hun toespraken beklemtoonden de ministers en de vice-voorzitter van de Commissie dat met de verklaring de betrekkingen tussen Nieuw-Zeeland en de Europese Unie nauwer worden aangehaald. In de verklaring ligt de nadruk op de hechte bilaterale banden die sedert het prille begin van de Europese Gemeenschap tussen beide hebben bestaan. De ondertekenaars wezen erop dat een halve eeuw van contacten tussen mensen en omvangrijke en groeiende economische betrekkingen hebben bijgedragen tot het ontstaan van een verbondenheid die de geografische afstand tussen beide heeft overbrugd.

Vooral de contacten tussen mensen hebben de relatie tussen Nieuw-Zeeland en de Europese Unie op voortreffelijke wijze gekenmerkt. De ondertekenaars juichten het ontstaan van een gemeenschappelijke Europese grens toe en spraken de overtuiging uit dat de toegang die Nieuw-Zeeland van oudsher via het toerisme heeft tot de lidstaten van de EU, zal blijven bestaan.

De ondertekenaars erkenden dat de uitbouw van een gemeenschappelijk buitenlands beleid door de EU hand in hand is gegaan met een rijpingsproces in de bilaterale betrekkingen met Nieuw-Zeeland. Beide nemen thans dezelfde standpunten in over talrijke internationaal gewichtige aangelegenheden, waaronder steun voor een nieuwe alomvattende ronde van multilaterale handelsbesprekingen, en werken nauw samen op belangrijke gebieden zoals milieu en internationale veiligheid.

Dankzij regelmatige contacten op ministerieel niveau kunnen beide partijen dit niveau van samenwerking handhaven en versterken via gedachtewisselingen over onderwerpen van groot wederzijds belang.

GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER DE BETREKKINGEN

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN NIEUW-ZEELAND
1. PREAMBULE

De Europese Unie, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds,
- geleid door hun nauwe historische, politieke, economische en culturele betrekkingen,

- op basis van hun gezamenlijke gehechtheid aan de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de openbare vrijheden en de democratie,
- met inachtneming van de sterke banden die reeds bestaan, mede door gezamenlijke inspanningen in internationale conflicten, tot behoud van vrede en vrijheid,

- vanuit de wens om het overleg over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang te stimuleren, met inbegrip van het groeiende belang van de regio Azië-Stille Oceaan en de toenemende rol van de Europese Unie,

- gelet op hun gezamenlijke gehechtheid aan de beginselen van de vrije en open markt en de versterking van het multilaterale handelsstelsel in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de WTO, en de ontwikkeling van een gezonde en welvarende wereldeconomie,

- herinnerend aan bestaande overeenkomsten tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

hebben besloten hun betrekkingen en samenwerking, op basis van in grote mate gedeelde belangen, verder te versterken, tot wederzijds voordeel van hun volkeren en om hun wederzijdse betrekkingen een perspectief op lange termijn te geven.

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland bevestigen voornemens te zijn om hun partnerschap te versterken, met name door samen te werken op de volgende gebieden:

- steun voor de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden,
- steun voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, onder meer via acties die de vrede ondersteunen,
- steun voor de rol van de Verenigde Naties en bevordering van de doeltreffendheid ervan,

- steun voor internationale inspanningen op het gebied van ontwapening en wapenbeheersing en de non-proliferatie,
- bevordering van de vrijemarktbeginselen voor de handel in goederen en diensten en voor investeringen, verwerping van het protectionisme en het streven om het multilaterale handelsstelsel uit te breiden, te versterken en te bevorderen, met name door een nieuwe, alomvattende ronde van de multilaterale handelsbesprekingen in de WTO te lanceren,

- samenwerking, waar dat zinvol is, op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken betreffende landen in het zuidelijk gedeelte van de Stille Oceaan,

- bevordering van duurzame ontwikkeling en bescherming van het mondiale milieu,

- bevordering van wederzijdse kennis en begrip tussen hun volkeren en culturen.

3. SAMENWERKING

Teneinde hun gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, zullen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland elkaar informeren en raadplegen op economisch en politiek gebied, op het gebied van de veiligheid en van de andere hierna genoemde kwesties, alsmede eventuele andere, onderling vastgestelde gebieden die zich, in de geest van deze verklaring, aandienen.
A. Economische samenwerking

Beide partijen verbinden zich tot een actieve samenwerking met het oog op de verdere liberalisering van de internationale handel in goederen en diensten en van de investeringen en onderstrepen in dat verband het belang van een nieuwe, alomvattende ronde van handelsbesprekingen in de WTO. Zij bevestigen de sleutelrol van de WTO als belangrijkste mechanisme om tot een eerlijk, rechtvaardig, open en op regels stoelend handelsstelsel te komen. Zij erkennen de noodzaak van een grotere doorzichtigheid binnen het WTO-stelsel, teneinde de steun voor het internationale handelsstelsel te verbreden.

Zij zullen de contacten en de samenwerking over kwesties van wederzijds belang bevorderen, mede op het gebied van landbouw en visserij, in overeenstemming met de tussen beide partijen reeds bestaande praktijk. Zij benadrukken tevens hun gehechtheid aan de bescherming van de intellectuele eigendom, met inbegrip van geografische aanduidingen, conform de WTO-Overeenkomst inzake TRIP's.

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland zullen aansturen op een positief kader voor de bilaterale handel in goederen en diensten, en voor de zakelijke en investeringsbetrekkingen tussen beide partijen, en zullen initiatieven van de particuliere sector om dergelijke handelsbetrekkingen te stimuleren, ondersteunen. B. Samenwerking op politiek gebied en op veiligheidsgebied

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland benadrukken het politieke en economische belang - voor beide partijen - van de regio Azië-Stille Oceaan, waarvan Nieuw-Zeeland integraal deel uitmaakt, en zij verbinden zich ertoe om nauw overleg te voeren, teneinde de vrede, de stabiliteit en de welvaart in dit gebied te bevorderen. Tegelijkertijd erkennen beide partijen dat in hun respectieve beleidsmaatregelen ten aanzien van ontwikkelingslanden hoge prioriteit wordt gegeven aan de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling.
C. Andere gebieden van samenwerking

Beide partijen zullen er voorts naar streven om hun onderlinge samenwerking te versterken op verschillende andere gebieden en zullen er met name naar streven om:

- samen te werken bij de ondersteuning en bevordering van de economische, sociale, politieke en veiligheidsrol van de Verenigde Naties en bij de versterking van de doeltreffendheid en doelmatigheid van die organisatie,

- de banden tussen mensen en op wetenschappelijk gebied verder te vergemakkelijken en samenwerking en uitwisseling op onderwijsgebied te bevorderen,

- samen te werken op het gebied van milieukwesties die van gemeenschappelijk belang zijn.

4. PROCEDURE

Beide partijen zijn van mening dat hun partnerschap veel baat zal hebben bij wederzijdse kennis en begrip die verkregen worden door optimaal gebruik te maken van alle bestaande overlegorganen, en met name door middel van:

- een regelmatige politieke dialoog, met inbegrip van overleg op ministerieel niveau tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland,
- in voorkomend geval overleg tussen ambtenaren van beide zijden om relevante aspecten van de betrekkingen te bespreken, met inbegrip van het zo nodig verstrekken van informatie aan Nieuw-Zeelandse vertegenwoordigers over vergaderingen inzake het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en door het verstrekken van informatie door Nieuw-Zeeland aan het voorzitterschap en de Europese Commissie over het buitenlands beleid van Nieuw-Zeeland, met inbegrip van de ontwikkelingen in de regio Azië-Stille Oceaan,

en zij zullen, in de geest van deze verklaring, ernaar streven om andere overlegprocedures in te stellen die in de toekomst door beide partijen geschikt worden geacht om de betrekkingen te bevorderen.


/newsroom/press/c/ACFEC.htm

Deel: ' Verklaring betrekkingen Europese Unie en Nieuw-Zeeland '
Lees ook