Ministerie van Buitenlandse Zaken


De Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

i.a.a. De Voorzitter van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal
Secretariaat van de Minister

Algemene Leiding

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 17 februari 1999
Kenmerk M-866
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Gijzelingsactie Griekse Residentie

Zeer geachte Voorzitter,

Vooruitlopend op meer gedetailleerde informatie aan uw Kamer, hecht ik eraan u nu al de verklaring van de regering toe te sturen, die instrumenteel is geweest bij het vreedzaam beëindigen van de gijzelingsactie in de Griekse residentie in Den Haag de afgelopen nacht.

Minister van Buitenlandse Zaken

Verklaring van de Nederlandse Regering inzake Òcalan

De Nederlandse regering heeft kennisgenomen van de arrestatie van PKK-leider Òcalan door Turkije. Nederland dringt bij de Turkse regering aan op een rechtsgang in overeenstemming met Europese normen. Turkije is partij bij een aantal belangrijke verdragen op dit terrein* en is gecommitteerd aan het garanderen van een zorgvuldige en onafhankelijke rechtsgang. Nederland neemt het standpunt in dat het opleggen / ten uitvoer brengen van de doodstraf strijdig zou zijn met algemeen aanvaarde waarden.


* Verdrag tegen Foltering en andere onmenselijke behandeling

Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.


16 februari 1999

Deel: ' Verklaring BUZA inzake gijzelingsactie Griekse residentie '
Lees ook