European Union

VERKLARING VAN DE EU NAAR AANLEIDING VAN DE 50E VERJAARDAG VAN HET VERDRAG VAN 1951 BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN

Press Release: Brussels (28-07-2001) - Press: 292 - Nr: 10934/01


Brussel,
28 juli 2001

10934/01 (Presse 292)

PRESS RELEASE

Subject :

Verklaring van de EU naar aanleiding van de 50e verjaardag van het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen bevestigt de Europese Unie, die is gegrondvest op de ondeelbare, universele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, haar verbintenis tegenover dit unieke instrument als grondslag van de internationale regeling voor de bescherming van vluchtelingen.

De Europese Unie herinnert aan haar tijdens de Top van Tampere afgelegde plechtige verklaring dat het toekomstige gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet stoelen op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van 1951 en bevestigt haar gehechtheid aan de absolute naleving van het recht op asiel zoals inzonderheid is erkend in het EU-Handvest van de grondrechten.

De Europese Unie dringt er bij alle staten op aan het Verdrag van 1951 en het Protocol van 1967 te bekrachtigen voor zover zij zulks nog niet hebben gedaan, en richt een oproep tot staten die geografische begrenzingen hebben gesteld en andere voorbehouden hebben gemaakt, hierop terug te komen, om voor universele toepassing van die teksten te zorgen.

De Europese Unie erkent het unieke mandaat van het UNHCR en het belang van de inspanningen die dit Bureau levert om vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming behoeven en aan de zorg van het Bureau zijn toevertrouwd, te beschermen en duurzame oplossingen voor hen te bevorderen. De EU onderstreept hoe belangrijk het is dat de verdragsluitende partijen met het UNHCR samenwerken zodat het zijn taak, het toezicht op de toepassing van de verdragsbepalingen gemakkelijker kan verrichten. De Europese Unie is bereid haar partnerschap met het UNHCR voort te zetten teneinde doeltreffende bescherming en hulp voor de vluchtelingen te garanderen.

Op deze gedenkwaardige dag bevestigt de Europese Unie haar sterk engagement om bijstand en bescherming te verlenen aan al die mannen, vrouwen en kinderen die zich tegen hun zin gedwongen zien hun thuis en hun land te verlaten om aan de vrees voor vervolging en ernstige schendingen van de mensenrechten te ontvluchten.Deel: ' Verklaring EU 50e verjaardag verdrag status vluchtelingen '
Lees ook