European Union

ANGOLA - verklaring over de aanval op een trein Press Release: Brussels (21-08-2001) - Press: 309 - Nr: 11429/01


Brussel, 21 augustus 2001

11429/01 (Presse 309)

P 146/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de aanval op een trein in Angola

De EU is ontzet over de brute aanval die op vrijdag 10 augustus door de UNITA is gepleegd tegen burgers op de reguliere trein tussen Luanda en Dondo (provincie Cuanza Norte) en die ongeveer 250 doden en 165 gewonden heeft geëist.

Deze terreurdaad tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen kan alleen maar scherp veroordeeld worden door de EU. De EU is ervan overtuigd dat voortzetting van dergelijke daden niet bijdraagt tot het scheppen van de noodzakelijke vertrouwenwekkende maatregelen gericht op een ernstige en effectieve dialoog, die kan leiden tot vrede en nationale verzoening in Angola.

De EU roept de UNITA op dit soort acties tegen burgers, die ondraaglijk leed bij de Angolese bevolking veroorzaken, onmiddellijk te stoppen, naar de letter en geest van het Protocol van Lusaka te handelen en serieus naar vrede te zoeken door concrete handelingen die de verklaarde bereidheid tot dialoog bevestigen.

De EU is in het bijzonder bezorgd over het feit dat bij de aanval gebruik is gemaakt van een antitankmijn en zij roept alle partijen in het Angolese conflict en met name de UNITA wederom op om verder gebruik van landmijnen te stoppen.

De aanval op de trein maakt eens te meer duidelijk dat het dringend noodzakelijk is dat alle partijen in het Angolese conflict een open en alomvattende dialoog, die moet leiden tot een duurzame vrede waarin de mensenrechten worden bevorderd en beschermd, en waarin de onmiskenbaar aanwezige rijkdom van Angola kan worden aangewend voor de ontwikkeling van het land.

De EU verklaart zich opnieuw bereid tot deelname aan de inspanningen om het lijden van het Angolese volk te verlichten en blijft zich inzetten voor een politieke oplossing op basis van de Vredesakkoorden van Bicesse, het Protocol van Lusaka en de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.Deel: ' Verklaring EU over aanval op trein in Angola '
Lees ook