Raad van de Europese Unie

UKRAINE: Abolition of the death penalty ..... Press Release: Brussels (29-02-2000) - Press: 53 - Nr: 6454/00

Brussel,

29 februari 2000


6454/00 (Presse 53)

P.26/00

(OR. p)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake het besluit van het Oekraïnse parlement de doodstraf af te schaffen en Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bekrachtigen

De Europese Unie is ingenomen met het besluit van het Oekraïnse parlement de doodstraf af te schaffen en Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden betreffende de afschaffing van de doodstraf te bekrachtigen.

De Europese Unie meent dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en tot de gestage ontwikkeling van de mensenrechten en herhaalt dat zij streeft naar de algehele afschaffing van, of althans de instelling van moratoria op executies als een eerste stap naar de verwezenlijking van dat doel.

Het besluit van het Oekraïnse parlement tot afschaffing van de doodstraf en bekrachtiging van Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het eerste instrument in het internationale recht dat de afschaffing van de doodstraf wettelijk verplicht stelt voor de verdragsluitende partijen, zijn zeer belangrijke maatregelen voor de bescherming van de mensenrechten in Oekraïne en voor de algehele afschaffing van de doodstraf, die het uiteindelijke doel van de Europese Unie is als neergelegd in de in juni 1998 aangenomen verklaring en richtsnoeren van de EU.

Deze belangrijke besluiten dragen tevens bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne inzake de bevordering van de mensenrechten, en versterken het strategisch partnerschap tussen de EU en Oekraïne.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over besluit afschaffing doodstraf in Oekraïne '
Lees ook